onsdag, 04 juli 2018 10:43

Ringeriksbanen tas i bruk i 2029 - men byggestart først i 2022

Skrevet av

Da er det avgjort. Jernbanedirektøren har nå fastsatt Handlingsprogrammet for jernbanesektoren fram til 2029. Her kommer det fram at det mangler en milliard kroner for å få byggestart på Ringeriksbanen i 2021.

Ringeriksbanen vil utvide pendleromlandet rundt Oslo, med halvtimesintervall Oslo–Hønefoss. Dette gir potensial for bolig- og næringsvekst i ringeriksregionen. Strekningen inngår både som en del av Intercity-satsingen og som en forbedring av togforbindelsen mellom Oslo og Bergen.  

BaneNOR har ansvar for å utarbeide statlig reguleringsplan for strekningen i et fellesprosjekt med Statens vegvesen på E16. Forslag til reguleringsplan ble ferdigstilt i februar 2018 og har vært til offentlig ettersyn. Frist for å komme med merknader til planforslaget var 24. juni 2018.

Trenger 1 milliard til

BaneNOR sitt innspill til handlingsprogram har høyere kostnadstall for Ringeriksbanen enn i NTP 2018–2029. Det er behov for en kostnadsgjennomgang som må behandles i forbindelse med rullering av nasjonal transportplan. For å kunne ferdigstille felles prosess for vei og bane, er kostnadene for de fire første årene periodisert i henhold til BaneNOR sitt innspill. For å få prosjektet realisert innenfor de økonomiske rammene, som er økt med om lag en milliard, er byggestart forskjøvet fra 2021 til 2022. Ved høyere rammer over statsbudsjettet er det mulig med byggestart i 2021. For å oppnå mest mulig rasjonell gjennomføring må budsjettbehov for jernbane og vei i byggeperioden koordineres.

Trafikken øker

Totalt reiste mer enn 1,2 millioner passasjerer mellom Oslo og Bergen i 2016, det er 5,2 prosentflere enn året før.»

Bergensbanen ble i 2017 trafikkert av inntil 90 ukentlige kombitog mellom Oslo, Drammen og Bergen. Jernbanen har en markedsandel for gods på 60–70 prosent på relasjonen Oslo–Bergen, i hovedsak containere,semihengere og biltransport. Inntil to ukentlige flistog ble kjørt mellom Sokna og Sverige. For å øke kapasiteten ferdigstilles Bolstadøyri kryssingsspor i 2023, i tillegg vurderes tiltak på Gol og Geilo stasjoner for å erstatte planoverganger som i dag hindrer effektiv godsframføring. I tillegg skal øvrige kapasitetsøkende tiltak som flere lange kryssingsspor gjennomføres i 12 års perioden.

Randsfjordbanen mellom Hokksund og Hønefoss har vognlast- og tømmertog til og fra Follum. For mer effektiv tømmertransport og reduserte transportkostnader skal sidesporet mellom Hønefoss og Follum elektrifiseres i første seksårsperiode. Betjeningen av Randsfjordbanen må vurderes innen ferdigstillelse av Ringeriksbanen.

Stor støtte

Jernbanedirektoratet opplever stor støtte for sine hovedprioriteringer i de over 100 høringssvarene som er kommet til handlingsprogrammet.

– Vi registrerer en utålmodighet med hensyn til at mange mener ting tar for lang tid å gjennomføre, sier jernbanedirektør Slotsvik.

– Innenfor de rammene som er stilt til rådighet gjennom stortingsbehandlingen av Nasjonal transportplan 2018–2023 får vi til en betydelig, viktig og riktig satsing de kommende årene. Innspillene som peker på behov om å fremskynde gjennomføringen av store prosjekter tar vi med oss i det videre arbeidet med neste nasjonale transportplan.

Innspill ga justeringer

– Den store interessen og de mange gode innspillene er vi veldig glade for, sier jernbanedirektøren. Innspillene og høringsrunden har resultert i noen justeringer av handlingsprogrammet.

Handlingsprogrammet er jernbanesektorens konkretisering av Nasjonal transportplan 2018–2029 og danner grunnlaget for fordelingen av midler til ulike jernbaneformål i de årlige statsbudsjettene. Første år i handlingsprogrammet er i overensstemmelse med Stortingets behandling av Prop. 1 S. (2017–2018) statsbudsjettet for 2018. Den endelige rammen og konkrete tiltak for hvert år fastsettes i de årlige budsjettprosessene.

Sist redigert onsdag, 04 juli 2018 11:12

Beslektede artikler

Andre saker å lese

Mann filmet kvinner på toalett på utested

04-12-2022 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

En mann i 20-årene er tiltalt for å ha snikfilmet en rekke kvinner som gikk på toalettet på et utested i Oslo.

Les mer i RingeriksAvisa

31.000 personer kan stå uten gyldig førerkort fra nyttår

03-12-2022 Nyheter NTB - avatar NTB

31.000 personer kan stå uten gyldig førerkort fra nyttår

31.899 personer har ennå ikke fornyet sitt store, plastlaminerte førerkort. Fra årsskiftet er ikke disse førerkortene gyldige lenger.

Les mer i RingeriksAvisa

Bensinstasjon ranet

03-12-2022 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

Flere gjerningspersoner ranet en Circle K-stasjon på Tunga i Trondheim natt til lørdag.

Les mer i RingeriksAvisa