Oppdatert 26.05.2018

Er NVE fullstendig overkjørt?

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) er svært kritiske i sitt innspill til Jernbaneverkets planer for Ringeriksbanen/E16 mellom Høgkastet og Hønefoss.

NVE mener seg lite hørt og innleder med følgende:

- Våre innspill og merknader i dette arbeidet er i liten grad gjengitt i rapportene og konklusjonen. NVE har der vært kritiske til valg av trase i delstrekning 4 – kryssing av Storelva.
I det videre arbeidet med planen vil NVE være særlig opptatt av å bidra til at samferdselsanlegget blir bygget slik at konsekvensene for vassdrag og vassdragsnaturen blir minst mulig negativ for allmenne og private interesser. Vi vil ha særlig oppmerksomhet knyttet til kryssingen av Storelva og Mælingen, da elvelandskapet her er unikt i nasjonal og internasjonal sammenheng. Også kryssingen av Kroksund blir det særlig viktig å vurdere, da konsekvensene for inngrep i dette området kan få nevneverdige negative konsekvenser for allmenne interesser.

Lenger ned i brevet fra NVE, heter det:

- NVE mener det er mangler ved prosjektet ved at det ikke er presentert et alternativ som i større grad greier å ivareta de ikke-prissatte verdiene i området. Vi viser til at vi har spilt inn dette i arbeidet med Silingsrapporten, Forprosjektrapporten og videre i de ulike verkstedene.
- NVE mener videre at det parallelt i dette arbeidet også burde vært utredet et alternativ med utbedring av eksisterende vei og en bane som går i egen trase. De tre alternativene som forelå for delstrekning 4 var forholdsvis like, og siden alle tre ville medført så store negative konsekvenser for ikke-prissatte verdier mener vi det burde vært lagt frem at reelt alternativ til dette.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20