fredag, 04 september 2020 13:52

Siste krampetrekning fra Braathen Eiendom AS?

Skrevet av
Her skal snart kommunen legge nytt avløp. Her skal snart kommunen legge nytt avløp. Foto: Frank Tverran

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune skal i sitt møte den 7. september si sin mening om klagen fra Braathen Eiendom AS før den videresendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.

Vi har i lang tid fulgt denne saken og skal derfor denne gangen nøye oss med å refere rådmann Tore Isaksens sammendrag. Saken sendes videre til Fylkesmannen med 26 bilag.

Sammendrag

"Braathen Eiendom AS fikk 14.12.2016 pålegg om å utbedre den private avløpsledningen fra Stabells gate 1/Fossveien 1b innen 20.04.2017. Siden pålegget fremdeles ikke er gjennomført, til tross for tvangsmulkt (engangsmulkt og løpende månedsmulkter, totalt 1,65 millioner kroner), har kommunen fattet vedtak om gjennomføring av pålegget på eiers regning.

Braathen Eiendom AS har påklaget vedtaket, hovedsakelig fordi de mener saksbehandler er inhabil og at kommuen mangler lovhjemmel. Videre mener klager at prosjekteringen hensyntar nabo Anders Bjerkes interesser mer enn klagers. Braathen Eiendom AS ønsker å utføre eget prosjekt uavhengig av Anders Bjerke og i en annen trasé.

Rådmannen kan ikke se at det er kommet vesentlige nye momenter i klagen som tilsier at klagen bør tas til følge. Rådmannen ser alvorlig på at pålegget om avløpsledning ennå ikke er blitt etterkommet, tre år etter fristen. Når kommunen sørger for gjennomføring, er det naturlig at kommunen forholder seg til rettsdokumentene mellom Anders Bjerke og Braathen Eiendom AS. I tingrettens kjennelse 20.02.2019 (vedlagt) legger tingretten til grunn at Braathen Eiendom AS sin rett til å føre avløpsvann over Anders Bjerkes eiendom ikke anses å være knyttet til en bestemt trasé. Tingretten skriver at det betyr at Braathen Eiendom AS må akseptere at rørledningen legges der det er mest hensiktsmessig for Anders Bjerke så lenge det ikke innebærer noen ulemper for Braathen Eiendom AS.

Rådmannen kan ikke se at prosjekteringen som ligger til grunn for vedtaket objektivt sett vil medføre noen ulemper for Braathen Eiendom AS. Når gjelder nøyaktig plassering av trasé, er dette noe som først kan avklares når det blir begynt å grave."