tirsdag, 19 oktober 2021 14:55

Fortsatt blodrøde tall hos Braathen Eiendom AS

Skrevet av
Fortsatt blodrøde tall hos Braathen Eiendom AS Arkivfoto: Frank Tverran

Braathen Eiendom AS, som blant annet eier den mye omtalte eiendommen Stabellsgate 1/ Fossveien 3B, har også i 2020 store økonomiske tap.

Med en prosessiver uten like og med en kloakkledning som fører rett ut i grunnen i sentrum av Hønefoss, merkes nok både advokatregninger og månedsbøtene på 50.000 fra miljømyndighetene.

Tvangsmulkten inndrives av Statens Innkrevingssentral og tilfaller staten.  I denne saken har tvangsmulkten løpt fra fristen som ble satt for gjennomføring av pålegget, altså 01.09.2018 og frem til endelig vedtak om utbedring for eiers regning (tidspunktet hvor Statsforvalteren har stadfestet kommunen sitt vedtak) som forelå 23.07.2021.
Den løpende tvangsmulkten er stoppet. Tvangsmulkten tilfaller Staten. Den samlede tvangsmulkten ble ca 1,5 millioner.

Snart løst

Selv etter at det ble forbud mot å bruke gården, ble det registrert betydelig forbuk på vannmåleren. Forurensningen av grunnen nærmer seg nå slutten. I disse dager holder Ringerike kommune på med en søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven.Når denne er godkjent, vil kommunen overlate selve oppdraget til en entreprenør som de har en rammeavtale med.

- Målet vårt er å kunne starte arbeidene i november/desember, sier rådgiver Heidi Skagnæs.

Saken kommer opp i Formannskapet og Kommunestyret som orienteringssak.

Rådmannen vurderer saken dithen at det er bekymringsfullt at den dårlige tilstanden på avløpet har vedvart over lang tid. Kommunen har stilt seg disponibel til å ha møter og veilede, i tillegg til å gi utsatt frist flere ganger. På et tidspunkt så ble det ikke lenger forsvarlig at kloakken fortsatte å lekke ut til grunnen. Det er sterke tvangsmidler som er tatt i bruk i denne saken. Samtidig er dette også nødvendig for å unngå alle helse- og
miljømessige konsekvenser en kloakklekkasje kan få i et tettbebygd byområde.
Det blir nå kommunen som skal gjennomføre arbeidene for eiers regning, og sikre at stikkledningen blir utbedret for å hindre miljø- og helseskader i tettbebygd bysentrum.
Når avløpsforholdene er i orden kan også bygget tas i bruk igjen på ordinært vis.

Sist redigert tirsdag, 19 oktober 2021 21:17