onsdag, 25 september 2019 15:22

Kloakken til Braathen Eiendom ordnes nå av kommunen

Skrevet av
Kloakken til Braathen Eiendom ordnes nå av kommunen Arkivfoto: Frank Tverran

Tålmodigheten til Ringerike kommune er brukt opp for lenge siden og den 16. august sendte kommunen forhådsvarsel til gårdeier i Stabellsgate 1 om at de vil utbedre stikkledning til kloakken for eiers regning.

Saksbehandler ikke inhabil

- Vi viser til tidligere kommunikasjon i saken, blant annet kommunens e-post sendt 27.5.19 fra saksbehandler Ingrid Strømme hvor vi informerte om at vi jobbet med forhåndsvarsel om vedtak om utbedring for eiers regning. Vi viser også til deres kommentar på dette i brev datert 10.6.19, hvor dere avviser tilbud om bistand og hvor dere fastholder vurderingen deres fra blant annet brev av 17.3.19 om at saksbehandler er inhabil i saken. Dette brevet er besvart av kommunens enhetsleder, Heidi Skagnæs, i brev av 26.6.19, hvor det konkluderes med at saksbehandler ikke er inhabil. Vi ser derfor ikke behov for å komme inn på dette temaet, verken i dette brevet eller i fortsettelsen.

Ønsker ikke frivillig hjelp

- I brevet deres datert 10.6.19 kommer det frem at dere fortsatt ikke ønsker å akseptere å gå med på en frivillig ordning i form av å takke ja til tilbudet fra kommunen om bistand til å utbedre avløpsforholdene i tråd med kommunens pålegg om å utbedre avløpsforholdene. Som begrunnelse for dette viser dere til flere forhold, blant annet at dere ønsker å gjennomføre prosjektet i egen regi og at det ikke foreligger noen fare for forurensning av miljøet siden bygningen er stengt. Dere viser også til at Hønefoss Rørleggebedrift i desember 2018 har gjort reparasjoner på den delen av ledningen som går fra Fossveien 1B og ned til septiktanken. Dere gir også uttrykk for at dere mener at kommunen planlegger arbeidene utført på en måte som favoriserer Bjerkes interesser fremfor deres.

Kommunens vurdering

- Selv om Braathen Eiendom AS har sørget for at det er blitt gjort utbedringer på avløpsledningen fra Fossveien 1B, er ikke pålegget fra kommunen oppfylt. Vi viser også til at kommunen har tilbudt Braathen Eiendom AS å gå med på en frivillig løsning med bistand fra kommunen, men at Braathen Eiendom AS har takket nei til tilbudet, heter det videre i varselet fra kommunen.

- Kommunen ser alvorlig på at det har gått så lang tid uten at forholdene er rettet, og det er kommunens plikt som forurensningsmyndighet å vurdere å ta i bruk virkemidler som fører til oppfyllelse av pålegg gitt etter forurensningsloven. Selv om bygningen er stengt og dermed risikoen for forurensning er redusert, er likevel pålegget om retting fullt gjeldende. Det er ikke forsvarlig at en bygård midt i Hønefoss sentrum ikke har ordnede kloakkforhold, og det er heller ikke noen permanent løsning at bygningen står stengt.

Leide ut etter at bygningen ble stengt

- Det kan for øvrig nevnes at kommunen mottok i vinter flere bekymringsmeldinger om at det i perioden etter at bygningen ble stengt 7.12.18 har bodd flere personer i bygningen. Det har vært, og er fortsatt, utfordringer i samarbeidsforholdet mellom Braathen og Bjerke, noe som har gjort det vanskelig for partene å finne en løsning.

Kommunen tar over

- Kommunen ser derfor nå behov for å selv ta regi over saneringen og sørge for at pålegget av 14.12.16 blir oppfylt og eier dekker utgiftene for dette. Merkostnader for Bjerkes overvannsrør, som vil bli lagt ned i samme grøft ihht vedlagt VA-plan datert 31.7.19, vil ikke bli belastet Braathen Eiendom AS, men faktureres Bjercke & co eiendomsselskap, i henhold til dom fra Ringerike tingrett 26.7.17.

Så langt kommunens varsel.

For eiers regning

I tillegg til allerede løpende påløpte bøter for ikke å ha fulgt pålegg fra kommunen, må Braathen Eiendom AS nå betale nærmere 350.000 for utbedringen. Kommunens overslag har i tillegg et usikkerhetsmoment på 30% fordi det er snakk om en gammel bygning.

Sønnen er eier

Braathen Eiendom AS er et familiedrevet selskap hvor mor Marianna Fic Braathen (Født i 1960) er daglig leder og far, tidligere advokat Per Johan Braathen (Født 1948) er varamedlem til styret. Sønnen Per-Gulbrand Peter Braathen (Født 1989) er styreleder og eier 100% av aksjene.

Regnskapet for 2018 viste et underskudd på 1.108.000 og hadde en samlet gjeld på 8.584.000. Anleggsmidlene var bokført til 9.393.000.