tirsdag, 23 mars 2021 10:35

Kjørte inn i postbilen på Ådalsveien

Skrevet av
Kjørte inn i postbilen på Ådalsveien Illustrasjonsfoto: Pixabay

Hun er ikke helt med, denne kvinnen i begynnelsen av 20-årene som en torsdags ettermiddag kjører på Gamle Ådalsvei. Oppmerksomheten har hun andre steder enn på veien foran seg.

Foran henne stopper postbilen. Den skal svinge til venstre og sjåføren venter fordi det kommer biler i motsatt retning. Men kvinnen som kommer kjørende bak, legger ikke merke til at bilen har stanset. I full fart braser hun inn i postbilen.

Postsjåføren hører et forferdelig brak og postbilen blir kastet fremover, over i motsatt kjørebane og treffer der en møtende Toyota Prius. Føreren av postbilen blir skadet i sammenstøtet og alle de tre involverte bilene får store skader.

Ringerike tingrett behandlet saken den 19.mars 2021. Kvinnen samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Retten er kommet til at siktede bør ilegges en bot på 12 000 kroner, subsidiært 22 dager fengsel. Retten viser til at 12 000 kroner, etter det opplyste er i samsvar med bøtedirektivet,samt at det er tale om en alvorlig ulykke hvor flere personer var involvert. Etter rettens oppfatning var det kun flaks at hendelsen ikke medførte langt alvorligere personskader blant de involverte. Retten bemerker at siktede i utgangspunktet vedtok botens størrelse, men at saken ble holdt som tilståelsessak da hun var uenig i tapsperiodens lengde. I lys av dette finner retten det uheldig å endre på straffen som siktede ble ilagt i forelegget. Retten finner derfor at straffen passende kan settes til 12 000 kroner, subsidiært 22 dager fengsel.

Videre mistet hun lappen i 4 måneder.

Sist redigert tirsdag, 23 mars 2021 13:30