lørdag, 21 november 2020 09:47

Rusmisbruker fikk 5 måneder

Skrevet av
Ringerike tingrett Ringerike tingrett Foto: Frank Tverran

En trygdet mann i midten av 30-årene hadde mye å svare for da han sto tiltalt i Ringerike tingrett den 9.november. I alt 26 straffbare forhold sto på dagsorden.

Tiltalte har vært rusmisbruker i mange år og han har forklart at han var ruset da han begikk de straffbare handlingene. Retten legger til grunn at det er mange av forholdene som tiltalte ikke husker eller bare husker bruddstykker av. Tiltalte har forklart at han ikke har kontroll på kroppen når han har fått i seg GHB. Ved bevisbedømmelsen bygger retten derfor i det vesentlige på vitneforklaringer og omfattende dokumentasjon.

Tiltalte er stor og kraftig og har blitt anholdt både med knokejern og kniv.

Han dømmes nå for en rekke straffbare forhold av forskjellig karakter - de fleste i Hønefoss. Han er straffedømt en rekke ganger tidligere.

Retten legger til grunn at tiltalte har misbrukt narkotika i en årrekke og at både de forholdene han tidligere er dømt for og de han nå skal dømmes for har sammenheng med bruk av rusmidler. Flere av polititjenestemennene som har forklart seg i retten har gitt utrykk for at de kjenner tiltalte som en helt annen person når han er edru. Under hovedforhandlingen er det fremlagt dokumentasjon som viser at tiltalte er tildelt behandlingsplass for sin rusavhengighet med oppstart 17.11.2020. Han har gitt uttrykk for at han er sterkt motivert for behandling.

Mange lovbrudd

Det dreide seg om slåssing og bråk, narkobruk, kjøring i påvirket tilstand og oppbevaring av ulovlige våpen. Retten dømte han for overtredelse av:

 • straffeloven § 155
 • straffeloven § 234 første ledd
 • straffeloven § 271
 • vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 22 første ledd
 • vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 24 første ledd første punktum
 • straffeloven § 351 første ledd
 • straffeloven § 263
 • straffeloven § 189 annet ledd
 • legemiddelloven § 31 annet ledd, jf. § 24 første ledd
 • våpenloven § 33 første ledd første punktum, jf. § 31 første ledd, jf. våpenforskriften § 9
 • politiloven § 30 nr. 1, jf. § 5

Sammenholdt med straffeloven § 79 bokstav a og b ble han dømt til fengsel i 5 – fem - måneder samt til en bot stor kr 10 000 – titusen -, subsidiært 15 – femten - dager fengsel.

Politiet i Oslo har påstått seg tilkjent erstatning for skadeverk på tjenestebiler. Tiltalte dømmes til å betale erstatning med kr 21.510.