banner web

A+ A A-

Nye undersøkelser av miljøgifter i Tyrifjorden

Nye undersøkelser av miljøgifter i Tyrifjorden Foto: Frank Tverran

Miljødirektoratets nye undersøkelser av miljøgiftene PFAS i Tyrifjorden bekrefter de høye nivåene i fiskelever. PFAS-nivåene er like fullt langt under grenseverdier for drikkevann og vannet er trygt å drikke.

PFAS er en gruppe miljøgifter med svært betenkelige egenskaper. I 2014 og 2015 fant Miljødirektoratet urovekkende høye nivåer i fiskelever fra Tyrifjorden i Buskerud.

– Vi er mest bekymret for miljøkonsekvensene disse stoffene har på lang sikt. Det er veldig liten akutt fare, men PFASer oppkonsentreres i miljøet og kan være skadelig over tid, sier Ellen Hambro.

I fjor ga Miljødirektoratet Norges Geotekniske Institutt (NGI) oppdraget med å finne utslippskilder og undersøke forurensningsnivåene i de ulike delene av innsjøen og vurdere tiltak.

Rapporten er nå klar. Den bekrefter tidligere funn. Konsentrasjonene er høye i samtlige leverprøver fra abbor.

– Nivåene i vannet er for lave til å forklare konsentrasjonene i fisken. Det betyr at det sannsynligvis ikke foregår store aktive industriutslipp i dag og at fisken får i seg PFAS på andre måter. En mulighet er gjennom bunnlevende dyr som fisken spiser, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, som fremhever at nivåene i vannet er langt under grenseverdiene for drikkevann.

Flere målinger

NGI har tatt prøver av sjøbunnen på utvalgte steder i Tyrifjorden og i elvene som renner ut i innsjøen. I sedimentene utenfor fabrikksområdet på Viul, hvor det har vært produsert papiremballasje siden 1964, er konsentrasjonene 1000 ganger høyere enn det vi finner oppstrøms. Sammensetningen av miljøgiftene som er funnet i sedimentene, er typisk for det som har vært vanlig å bruke i papiremballasjeindustrien. Det er også funnet høye nivåer i ledningsnettet i og rundt brannstasjonen i Hønefoss.

– Men disse funnene kan ikke alene forklare de høye nivåene i fisk. Vi er avhengige av å gjøre flere målinger for å konkludere nærmere, sier Hambro.

Ifølge Mattilsynet er konsentrasjonene av PFAS-forbindelser i abborlever urovekkende høye, men mattryggheten kan ikke vurderes nå siden det mangler analyser fra abborens filet.

– Mattilsynet ser at det hadde vært viktig å få kontrollert mattryggheten for fritidsfisket i Tyrifjorden. Vi kommer til å samarbeide med Miljødirektoratet for å sikre at slike prøver blir analysert og vurdert for mattrygghet i 2018, sier seniorrådgiver Harald Nordås i Mattilsynet.

Hva skjer videre?

Fylkesmannen i Buskerud skal lede en arbeidsgruppe som skal samordne myndigheter og sørge for at lokalbefolkningen holdes informert, at tips registreres og at aksjoner og tiltak koordineres og prioriteres.

Miljødirektoratet følger opp industrilokaliteten på Viul som egen sak, Fylkesmannen i Buskerud følger opp brannstasjonen i Hønefoss, og har ansvar for å utrede mulige tiltak for å stanse avrenning fra deponier med påvist PFAS-utlekking.

(Kilde: Miljødirektoratet)

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20