fredag, 14 juli 2023 10:25

Massiv motstand mot AKAs planer på Hvervenmoen

Skrevet av
Her er det plass til mer Her er det plass til mer Foto: Frank Tverran

Det er ikke bare kremmerne i Hønefoss sentrum som er motstandere av mer etablering på Hvervenmoen. Nå kommer også statlige organer på banen.

I en samordnet høringsuttalelse fra satlige organer har vi sakset følgende:

Statsforvalteren i Oslo og Viken:

Med bakgrunn i nasjonale og regionale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging,mener vi det blir feil å utvide muligheten for etablering av forretninger med detaljhandel, volumvarer og dagligvarebutikk utover det som gjeldende plan legger opp til.

Utfordringene med å styre handelen i kommunene gjelder ikke spesielt for Ringerike, men er et problem som de fleste kommunene jobber med. Problemstillingene er sammensatte. Ofte har handelsområdene blitt til over lang tid, og det viser seg at det har vært vanskelig å styre handelen kun til plasskrevende handel og begrense volumvarer utenfor sentrumsområdene. «Big-boxkonseptet» har ikke gjort det enklere, i tillegg til utfordringene med bransjeglidning.
Vi mener strategier for utviklingen av handelen i kommunen som helhet bør tas på et overordna nivå. Vi anbefaler derfor at kommunen omhandler temaet grundig i forbindelse med rulleringen av arealdelen som det jobbes med i disse dager. Vi vil også vise til viktigheten av at kommunen legger opp til å styre mye av handelen til sentrum med tanke på planene om Ringeriksbanen og ny stasjon i Hønefoss. Det er viktig at kommunen bygger opp under det nye planlagte knutepunktet.

NVE:

NVE har innsigelse (jf. pbl § 5-4) til planen. Grunnlaget for innsigelsen er at fare for kvikkleirskred/områdeskred ikke er godt nok vurdert i planen, jf. pbl 28-1, TEK17 § 7-3 med veiledning.
For å løse innsigelsen må det gjøres nærmere vurderinger av fare for kvikkleireskred. Skråninger også utenfor planområdet må vurderes og det må eventuelt gjennomføres grunnundersøkelser for å avklare faren. Dersom det er aktuelt med risikoreduserende tiltak må dette innarbeides i planen.

Statens Vegvesen:

Som vegmyndighet fremmer Statens vegvesen innsigelse på grunn av manglende kapasitet i vegnettet, tiltak som vil kreve stengning av en viktig nasjonal transportåre E16, samt manglende tilbud til gående og syklende.

- Alt på ett sted?

For mange år siden hadde en av byens forretninger slagordet "Alt på ett sted". Til syvende og sist er det kundene som tar avgjørelsen og mer demokratisk kan det neppe bli. Så får byråkrater og politikere forsøke å bremse utviklingen så lenge de kan. I mellomtiden brukes det ekstra bensin på å handle både på Eikli og Hvervenkastet - begge steder uten altfor trange p-hus og parkeringsavgifter.

Andre saker å lese

Svindlere ringer fra norsk nummer og sier de er politiet

05-12-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Politiet i Sørøst sier de nå får mange henvendelser fra folk som ringes opp av svindlere som utgir seg for å være politi.

Les mer i RingeriksAvisa

Mann dømt til forvaring for overgrep mot barn i alderen 6–13 år

05-12-2023 Nyheter NTB-Hans O. Torgersen - avatar NTB-Hans O. Torgersen

Mann dømt til forvaring for overgrep mot barn i alderen 6–13 år

En mann i 30-årene er dømt til 15 års forvaring for et stort antall grove overgrep mot barn. Den yngste var seks år gammel da overgrepet fant sted.

Les mer i RingeriksAvisa

Vegvesenet: Salt og sand hjelper ikke på glattisen

05-12-2023 Nyhetsklipp NTB-Snorre Schjønberg - avatar NTB-Snorre Schjønberg

Det er så kaldt at salt og sand ikke hjelper på verken hovedveier eller sideveier. Vegvesenet ber folk kjøre forsiktig på jobb tirsdag.

Les mer i RingeriksAvisa

Rema 1000 setter maksbegrensninger på enkelte julevarer

05-12-2023 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

Sylteagurker, pepperkaker og tynnribber er varer som dagligvarekjeden Rema 1000 nå har innført maksbegrensninger per kunde på.

Les mer i RingeriksAvisa