fredag, 10 mars 2023 14:26

Nytt, viktig steg for Hønefoss som handelsdestinasjon

Jane K. Gravbråten, Adm. direktør AKA AS, Hønefoss Jane K. Gravbråten, Adm. direktør AKA AS, Hønefoss Foto: AKA

Gjennom den planlagte videreutviklingen av Hvervenmoen, vil AKA bidra til å oppfylle Ringerike kommunes ambisjoner om nye arbeidsplasser og ytterligere forsterket posisjon for Hønefoss som attraktiv handelsdestinasjon.

Av Jane K. Gravbråten, Adm. direktør AKA AS, Hønefoss

Formannskapet i Ringerike får den 15. mars en presentasjon av AKAs foreslåtte planer for neste utbyggingstrinn på Hvervenmoen. Vi opplever at utbyggingsplanene er i tråd med både kommuneadministrasjonens og - politikernes signaler og ønsker de senere årene, og vi i AKA har en god og konstruktiv dialog med kommunen om disse.

Mesteparten av de gjenstående, ubebygde arealene på Hvervenmoen er regulert til kontorer. Som følge av kommunens ønske om at nye kontorarbeidsplasser fremover skal lokaliseres i indre del av Hønefoss sentrum, samt store markedsendringer og trender innenfor handelsnæringen, har vi imidlertid endret våre tidligere utbyggingsplaner. I stedet for å bygge enda flere kontorer på Hvervenmoen, ønsker vi nå å etablere ny og supplerende handelsvirksomhet i næringsparken som av kommunen er definert som en del av ytre sentrum i Hønefoss.

1.500-2.000 nye kontorarbeidsplasser i indre sentrum

Utbyggere i indre bysentrum vil dermed få mulighet til å etablere hele 1.500-2.000 nye kontorarbeidsplasser som ellers ville ha havnet på Hvervenmoen. Med så mange nye arbeidsplasser som det dermed tilrettelegges for nært kollektivknutepunktet, vil det kunne skapes nytt liv i indre sentrum. Dette vil være svært positivt for handelsaktørene, serveringsstedene, tjenesteleverandørene og kulturtilbyderne - samt ikke minst for alle kundene.

Den planlagte videreutviklingen av Hvervenmoen vil ikke konkurrere med etablerte virksomheter i indre bysentrum, den vil tvert i mot komplettere disse. Utbyggingen vil ytterligere styrke Hønefoss sin posisjon som attraktiv handelsdestinasjon for over 100.000 mulige kunder fra Ringerike og tilliggende områder.

Hovedpunktene i AKAs planforslag

  • Tilrettelegge for videre utvikling på Hvervenmoen for handel med plasskrevende varer og volumvarer samt andre arealkrevende konsepter med bredt vareutvalg.
  • Redusere dagens krav om en minimumstørrelse på 2.000 kvadratmeter per forretning til 1.200 kvadratmeter. Bakgrunnen for dette er at stadig flere aktører ønsker mindre og mer arealeffektive lokaler blant annet for å imøtekomme nasjonale og lokale bærekrafts- og klimamål, pressede marginer samt konkurranse fra netthandel.
  • Videreføre eksisterende, helserelatert virksomhet, men ikke etablere ny utover tidligere omfang. Helse og tjenesteyting etc. bør primært ligge i indre sentrum.
  • Mulighet til å etablere inntil to store dagligvarebutikker på minimum 2.500 kvadratmeter hver. Butikkene vil først og fremst rettes mot arbeidstakere i nærområdet og gjennomreisende på vei til og fra hytter i Hallingdal og Valdres.
  • Mulighet til å etablere handelskonsept for store forpakninger som Norgesgruppens Gigaboks.
  • Mulighet til å etablere inntil to bevertingstilbud tilknyttet handelskonseptet og/eller veimat/fast-food for gjennomreisende og kunder på Hvervenmoen. Dette er en naturlig følge av at et stadig økende antall elbilister velger å handle og spise der de lader bilene sine. Kaféer, restauranter og uteliv bør imidlertid fortsatt ligge i indre sentrum. Bevertning/veimat på Hvervenmoen vil ikke konkurrere med disse men komplettere handelsparken.

Ingen problemer for trafikken

Våre foreslåtte utbyggingsplaner vil, forutsatt enkelte tiltak, ikke skape trafikale problemer på Hvervenmoen. Vi foreslår en trinnvis utbygging hvor første trinn utnytter dagens restkapasitet, og andre trinn utbygges etter gjennomførte tiltak på lokalt veinett. Trafikksituasjonen vil da kunne løses på en god måte med lokale tilpasninger/tiltak uten implikasjoner i forhold til E16.

Handelsanalyse identifiserer uutnyttet potensial

Analysebyrået Vista Analyse har i forbindelse med vårt planarbeid gjennomført en grundig handelsanalyse for Hvervenmoen/Hønefoss. Ifølge denne har Hvervenmoen et godt utgangspunkt for å fremstå som et kompakt og fullverdig handelssted både for den omkringliggende regionen og for et større nedslagsfelt - blant annet for gjennomreisende til hytteområder i Valdres og Hallingdal, samt for tilliggende områder som Jevnaker, Hole og Modum med flere. Dette potensialet er ikke tatt ut, mener Vista som advarer at «dersom tilbudet ikke blir tilstrekkelig attraktivt, vil andre veikryss kunne utvikles med konkurrerende virksomhet». Dette vil således da bli en tapt mulighet for Hønefoss og Ringerike.

Ifølge Vista er det en betydelig underdekning for flere vareslag i kommunen. I dagens situasjon mener de at Hønefoss og Ringerike er i ferd med å tape markedsandeler og dermed også sin posisjon som regionalt handelssted. Denne handelslekkasjen vil våre nye planer for Hvervenmoen bidra til å tette.

«Hønefoss har tatt ut begrenset vekst i omsetting innen service i sentrumskjernen. Lav vekst svekker bruk av sentrum inn i en periode der servering og kultur er viktigere for sentrumsutvikling enn tilbudet av varer. Utbygging med plasskrevende varer, volumvarer og andre arealkrevende konsepter i sentrum, vil forringe sentrums kvalitet og svekke potensialet for utvikling av strøksgater med liv i gateplan», fremgår det videre av handelsanalysen.

Vista understreker også at «for gjennomreisende er ikke Hønefoss sentrum et alternativ. De reiser videre. For volumhandel er heller ikke Hønefoss sentrum et alternativ, fordi disse arealkrevende konseptene ikke egner seg i sentrumsmiljø med kompakte strukturer.»

Må tenke helhetlig

Ringerike kommune har i sin vedtatte arealstrategi definert et indre og ytre sentrum i Hønefoss. Hvervenmoen er her definert som en del av ytre sentrum. Gjennom vårt forslag til videreutvikling av dette området, prøver vi å bidra til en helhetlig sentrumsutvikling i Hønefoss hvor dynamikken i indre og ytre bysentrum utnyttes best mulig.

Ved at indre og ytre sentrum spiller mer på lag, og i større grad anerkjenner hvordan vi kan komplettere hverandre, vil vi sammen kunne skape grunnlag for en meget positiv utvikling og vekst for hele Hønefoss – til beste for både de næringsdrivende og innbyggerne.

Andre saker å lese

EasyPark inngår samarbeid med Kople

25-03-2023 Nyheter Frank Tverran - avatar Frank Tverran

EasyPark inngår samarbeid med Kople

EasyPark utvider med nok en elbil-ladeaktør. Samarbeidet lanseres i slutten av mars, og vil gjelde for Koples ladestasjoner i hele Norge.

Les mer i RingeriksAvisa

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune i uke 12

25-03-2023 Eiendomsoverdragelser Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune i uke 12

Her er de ferskeste eiendomsoverdragelsene i Ringerike kommune.

Les mer i RingeriksAvisa

Over 400 politifolk skadd under protestene i Frankrike

24-03-2023 Nyheter NTB-AFP-Reuters - avatar NTB-AFP-Reuters

Over 400 politifolk skadd under protestene i Frankrike

441 politifolk ble skadd i sammenstøt med demonstranter under protestene i franske byer i går, opplyser innenriksminister Gérald Darmanin.

Les mer i RingeriksAvisa

Politiet i Hønefoss ønsker tips i savnetsak

24-03-2023 Nyheter Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Politiet i Hønefoss ønsker tips i savnetsak

Politiet i Hønefoss ønsker tips i forbindelse med at en kvinne er savnet fra Jevnaker.Den savnede er en etnisk norsk kvinne i 60-årene. Hun ble sist sett i Jevnaker sentrum...

Les mer i RingeriksAvisa