RingeriksAvisa 20 år

Oppdatert 13.10.2019

Stilling ledig

:

Med argusøyne på Ringeriks-banen

Med argusøyne på Ringeriks-banen Illustrasjon: Jernbaneverket

Rådet for Ringeriksregionen følger nå utviklingen av Ringeriksbanen med argusøyne. En "slapp" formulering, og ordførerene er straks på pletten.

I et brev til Transport- og kommunikasjonskomiteen av 18. mai, stiller man seg undrende til en vedtaksformulering hvor det heter en "eventuell" formell planlegging av Ringeriksbanen. Som om det slett ikke er sikkert at banen skal planlegges.

I prp 117S (2014-2015) heter det på slutten av punkt 4.1:
"....For å få gjennomført ein raskast mogleg planprosess i tråd med nemnde innstillingar frå Stortinget, vil det vere teneleg om regjeringa, slik det er vanleg i denne typen saker, tek endeleg stilling til trasévalet. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake med ei orientering i budsjettproposisjonen for 2016."

Dette kan jo tyde på at saken ikke blir realitetsbehandlet før i 2017 - og blir den da liggende til neste regjering? Eller er denne formuleringen også en sak for Rådet for Ringeriksregionen?