onsdag, 01 juli 2020 10:01

Hov u-skole og Ringeriksbanen får nær 4 millioner i miljøstøtte

Skrevet av
Hov u-skole og Ringeriksbanen får nær 4 millioner i miljøstøtte Foto: Frank Tverran

Ringerike kommune har søkt om støtte til klimatiltak i bygging av nye Hov ungdomsskole. Kommunen har fått støtte til tidlig kartlegging av mulige klimatiltak i bygget fra Klimasats, rapporteringsfristen for dette er 1.8.2020.

Del 1 av dette forprosjektet er gjennomført og det har løftet ambisjonsnivået for miljømål og krav i anskaffelseskonkurransen. I arbeidet med forprosjektet har kommunen funnet en rekke gode tiltak for å redusere klimagassutslippene.

Prosjektet er en innovativ anskaffelse og har gjennomført dialogkonferanse med leverandører. Tiltakene de får tilskudd til inkluderer bruk av massivtre og minst 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp fra materialer, for å oppnå nivå «very good» ved miljøsertifisering med BREEAM NOR, bruk av fjernvarme til byggtørk og -oppvarming, bruk av fossilfrie maskiner på byggeplassen, gjenbruk av materialer fra skolen som rives og tilrettelegging av utomhus anlegg for undervisning i naturfag og klimavitenskap. Flere av tiltakene har tallfestede anslag for hvor mye klimagassreduksjon som kan oppnås.

Ved tildelingen fra Miljødirektoratet heter det at prosjektet fremstår som helhetlig med klimaambisjoner på flere tema, og ambisiøst ut over dagens regelverk og praksis. Prosjektet vil bidra til lavere klimagassbelastning i det nye bygget, samtidig som det kan bidra til å øke kompetansen om prosjektering og oppføring av bygg i klimavennlige materialer.


Støtten dekker inntil 75 prosent av merkostnadene kommunen har ved de klimavennlige løsningene, oppad begrenset til 3 000 000 kr.

Også støtte til arealplanlegging

Ringerike kommune har også fått 900.000 til å ansette en prosjektmedarbeider i ett år og ni måneder som skal jobbe særlig for å redusere klimagassutslipp gjennom arealplaner, samt til å leie inn klimafaglig kompetanse.


Planlegging av Ringeriksbanen

I tildelingsbrevet fra Miljødirektoratet heter det bl.a.: "Kommunen står foran en viktig periode i areal- og transportplanleggingen, da Ringeriksbanen har byggestart i 2021 og det forventes en vesentlig befolkningsvekst. Gjennom god arealplanlegging ønsker kommunen å redusere klimagassutslipp fra blant annet biltransport ved å øke andelen gående, syklende og kollektivreisende. Dette skal gjøres ved å utbedre sykkel- og gangveinettet og ved å styre utviklingen av bolig- og næringsområder med togstasjonen som et knutepunkt. Prosjektmedarbeideren skal bidra til økt klimafokus både i overordnet arealplanlegging og i reguleringsplaner. Midlene skal blant annet gå til prosjektstillingen, konsulentbistand og egen timebruk."