RingeriksAvisa 20 år

Oppdatert 14.10.2019

Stilling ledig

:

Oppheving av Sørbråten-planen

Utøya, arkivbilde fra 2011 Foto: Frank Tverran Utøya, arkivbilde fra 2011

Statsbygg har fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å legge til rette for at departementet kan oppheve reguleringsplan for minnested ved Sørbråten.

Oppheving av planen er nå på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 25. april.  Varselbrev er sendt ut i dag, 14.mars 2019.

Reguleringsplanen «Nasjonalt minnested Sørbråten» ble vedtatt 05.04.16 som statlig plan av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Formålet med planen var å tilrettelegge for nasjonalt minnested etter terrorhandlingene på Utøya 22. juli 2011, på Sørbråten.

I juni 2017 besluttet regjeringen at det nasjonale minnestedet i Hole kommune skal etableres ved Utøyakaia, og ikke ved Sørbråten. Som følge av dette vil departementet oppheve den statlige reguleringsplanen for området.

Videre arbeid

På bakgrunn av Hole kommunes vedtak og fastsettelse av planprogram for minnested ved Utøyakaia  har Statsbygg har bestilt en vurdering av behov for en helsekonsekvensutredning. Det fremgikk av Hole kommunes vedtak at vurderingen skulle tuftes på spesialisert fagkompetanse, følgelig måtte Statsbygg henvende seg til fagmiljøer, da de ikke selv har slik kompetanse.

- Man får venne seg til det...

Rapporten er utarbeidet av psykologspesialist Heidi Wittrup Djup og professor Atle Dyregrov ved Klinikk for krisepsykologi AS.

Den 35 sider lange rapporten avslutter med følgende:

"Vi mener det vil være mulig å venne seg til et minnested og at et minnested i seg selv ikke representerer en betydelig påminner sammenlignet med selve øyen, og at det er lite sannsynlig at et minnested i fremtiden utgjør en økt risiko for helseplager. Det er likevel usikkerhet knyttet til hvilke aktiviteter og arrangement som vil oppstå som følge av et slikt minnested, og denne usikkerheten kan være belastende å forholde seg til i hverdagen. Vår anbefaling er derfor at besøksantall og formen på ulike aktiviteter, reguleres og informeres om, slik at naboer kan være forberedt og få anledning til å gi sine synspunkti forkant.

Like viktig er det å besørge skjermingstiltak og tydeliggjøre overfor tilreisende at det må tas hensyn til privatlivets fred og at området er et nabolag.Vi vurderer at det ikke er behov for en helsekonsekvensutredning knyttet til etableringen av minnestedet, men utelukker ikke at det kan være behov for individuell oppfølging for enkelte. For dem som fortsatt er plaget av traumesymptomer sliksom påtrengende minner, søvnvansker eller forhøyet aktivering, kan det være nyttig å ta i bruk enkelte selvhjelpsmetoder. Slike metoder kan være til hjelp forå redusere spesifikke plager, men er ingen erstatning der mennesker trenger hjelp for mer omfattende plager. Da er det viktig at det sikres hjelp i kommunen og/eller spesialisthelsetjenesten for dem som måtte ønske det.Det er et generelt viktig helseråd at de som er rammet blir anerkjent, lyttet til og at hjelpetilbudet er likt for alle. Av denne grunn, er det av stor betydning at både fastboende og hytteeiere får anerkjennelse for sin situasjon og sine behov, og en anledning til å bli involvert i den videre prosessen."

Rapporten er nå oversendt til Hole kommune.

Statsbygg vil legge anbefalinger i rapporten til grunn for planarbeidet.