videofilm nitar

Oppdatert 16.12.2018
A+ A A-

Ny øst/vest-akse vil lette trafikken i Hønefoss

Det er utredet 3 alternative traséer for ny E16 mellom Nymoen og Eggemoen, benevnt korridor A, B og C. Illustrasjon: Statens Vegvesen Det er utredet 3 alternative traséer for ny E16 mellom Nymoen og Eggemoen, benevnt korridor A, B og C.

Statens vegvesen legger forslag til kommundelplan og konsekvensutredning for ny E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen ut på offentlig ettersyn og høring.

nymoen2
Det billigste bru-alternativet er korridor C. Bruene i korridor A og B koster betydelig mer. (Illustrasjon: Statens Vegvesen)

Den viktigste effekten lokalt av ny E16-trasé mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen, vil være en betydelig avlastning på trafikksituasjonen gjennom Hønefoss sentrum og store miljøforbedringer. Samtidig blir det betydelig økt fremkommelighet ved at trafikken fjernes fra Gummikrysset og fra den den bratte og lange Eggemobakken som kan være uberegnelig vinterstid.

I forslag til kommunedelplan vil traseen for ny E16 korte inn reiser mellom indre Østlandet og Gardermoen mot Valdres, Buskerud og Sørlandet med mellom 2,5 og 3,5 km, eller mellom 3,5 min og 4,5 min.  Foreslått ny veiløsning vil også legge bedre til rette for næringsutvikling på Hensmoen og Eggemoen.

Utredet tre alternativer

Med bakgrunn i vedtatt planprogram er det utredet tre korridorer for en mulig ny veilinje.
Prosjektleder Anne Brit Moen sier at Statens vegvesen anbefaler at Ringerike kommune velger det nordlige alternativet «C redusert» som korridor for ny E16.
- Alternativet går kun fra Eggemoen til Hensmoen, men oppfyller de sentrale målene for prosjektet, og vi har vektlagt fleksibilitet ved fremtidig utvikling av korridoren Ve – Nymoen – Hensmoen. - Alternativ C er det mest anbefalte alternativet blant annet på grunn av minst inngrep i Nærstadmarka, utforming av et logisk vegsystem og hensynet til utvikling av næringsområdene både på Hensmoen og på Eggemoen, sier Moen.

Trafikk

Utførte trafikkberegninger viser at gjennomgangstrafikken gjennom Hønefoss og på fv. 241 fra Jevnaker til Norderhov vil få redusert trafikk. Strekningen Ve – Nymoen – Hensmoen vil ta over denne trafikken, og i tillegg få vesentlig økt trafikk når ny E16 fra Sandvika er bygget ut med 4 felt fram til Ve-krysset (rv.7). Det bør derfor igangsettes et utredningsarbeid for å fastsette hvor denne korridoren skal gå.

Utbygging av ny veg på nabostrekningen Eggemoen – Olum, utenom Jevnaker sentrum, er klar for utbygging og forventes ferdig i 2022. Nymoen/Hensmoen – Eggemoen er en direkte videreføring av denne strekningen, og de vil sammen bidra til å etablere en «ring 4» som kan avlaste vegnettet rundt Oslo.

Åpent møte

Det inviteres til åpent møte om planforslaget på Statens vegvesens brakkerigg i Glassverkvegen 2 på Jevnaker, onsdag 7.3.2018 kl. 1800–2000. Representanter fra kommunen og Statens vegvesen vil være tilstede. Grunneiere, naboer og andre interesserte er velkommen.
Frist for å komme med skriftlige merknader til forslaget er 04.04.2018.

nymoen1
Alternativ A (Illustrasjon: Statens Vegvesen)

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20