fredag, 18 august 2017 15:40

Lokal sykepleier på ville veier

Skrevet av
Lokal sykepleier på ville veier Illustrasjonsfoto

Ringerike tingrett dømte nylig en sykepleier fra Hønefoss til 16 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. I tillegg til en bot på 45.000 kroner, mistet hun også retten til å kjøre bil i 12 måneder.

Ved 10-tiden dagen etter at hun hadde tatt reseptbelagte medisiner ble hun tatt av politiet etter å ha kjørt i grøfta.Ca 2,5 timer etter kjøringen ble rusen målt til tilsvarende 0,5 promille.

Hun hadde tatt de sterkt vanedannende medisinene:

  • Stesolid
  • Sobril
  • Paralgin Forte
  • Oxyconton eller Oxynorm

Det fremgikk ikke av dommen om dette var medisiner utskrevet på resept i sykepleierens navn.

Strengt for helsepersonell

Helsepersonell har i flere år hatt et forbud mot å innta eller å være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. Fra mai 2012 ble kampen mot rusmisbruk blant helsepersonell ytterligere innskjerpet ved innføring av krav om avhold før arbeidstid, samt plikt til på nærmere vilkår å avgi rusprøve.

 
Et økende problem

Misbruk av rusmidler har vist seg å være et økende problem blant helsepersonell, og Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte i 2012 en ny forskrift til helsepersonelloven.

Denne loven er slik at det også kan gis pålegg om rusprøve ved mistanke om misbruk før tjenestetiden begynner, og ved en klargjøring av konsekvensene om helsepersonell nekter å fremstille seg for slik prøve.

Pliktmessig avhold

Helsepersonell har pliktmessig avhold i 8 timer før arbeidstidens start
Dette er en innskjerpende bestemmelse i helselovgivningen. Frem til dette forbudet var det i realiteten forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4 som var bestemmende for om helsepersonellet lovlig kunne delta i pasientbehandling, på tross av rusmidler inntatt forut for arbeidstidens start.
Dermed innføres en karenstid for alkoholinntak lik den man finner for blant annet yrkessjåfører, piloter og fører ved jernbane.

Ingen meldeplikt

Det finnes ingen systemer for varsling fra Ringerike tingrett til den institusjonen hvor denne sykepleieren jobber. Her er det kun overordnedes aktpågivenhet som gjelder. Selv om det ikke fremgår av Pliktmessig avholdsforskriften, vil en arbeidsgiver som hovedregel ha rett til å bortvise en arbeidstaker ved mistanke om ruspåvirkning. Dette følger av den arbeidsrettslige instruksjonsretten, og krever ikke nødvendigvis at arbeidsgiver dokumenterer at helsepersonellet har en ruspåvirkning utover 0,2 promille alkohol i blodet.