videofilm nitar

Oppdatert 23.10.2018
A+ A A-

I dag stiftes "Frimodig Kirke"

Frimodig Kirke har oppstått som en motpol til den utvanning av bibelens ord som Den norske kirke har stått for de seneste årene. Likekjønnet ekteskap var den berømmelige dråpen som fikk begeret til å flyte over.

Den 20.3.2017 er det stiftelsesmøte i "Frimodig Kirke". Dette nettverket skal gi menigheter, ansatte og frivillige i Den norske kirke støtte i å stå for en mer konservativ og klassisk kristendom.

Og det er kampen mot liberal teologi som vil stå sentralt når rundt 150 mennesker samles i Normisjons lokaler i dag.

Både vår egen prost i Ringerike og biskopen i Tunsberg vil dermed få motbør for sin radikale teologi som bl.a. synes det er greit med ekteskap mellom likekjønnede i kirken.

Det er tidligere generalsekretær i Normisjon, Rolf Kjøde, som er initiativtaker til organisasjonen. Om det nye nettverket skal jobbe innenfor eller utenfor Den Norske Kirke, blir en del av strategidebatten framover.

Nettverket bygger bl.a. på "Erklæring om den kirkelige situasjon" fra våren 2016 som ble underskrevet av en rekke prester ordinert i Den norske kirke. De 8 punktene lyder slik:

"1. Læren om ekteskapet som et kjønnspolært og livslangt fellesskap mellom én kvinne og én mann er en del av den bibelske åpenbaring og derfor ikke noe kirken kan forandre på.

2. Det forhold at vi alle kommer til kort overfor Bibelens bud og formaninger, må møtes med evangeliet om syndenes forlatelse og ikke med nedskrivning av forpliktende normer.

3. Den alternative samlivsetikken som gir bibelsk legitimering til likekjønnede forhold og nå også ønsker å likestille dem med ekteskapet mellom kvinne og mann ved å innføre en liturgi for likekjønnet vigsel, er i strid med den bibelske åpenbaring. Den nye etikken representerer derfor en hindring for kirkens arbeid for å føre mennesker til omvendelse, tro og etterfølgelse.

4. Det synes å være enighet om at standpunktene i denne saken er innbyrdes uforenlige. Begge lærenormer kan ikke samtidig være et sant uttrykk for Guds vilje og kirkens lære.

5. Til sann enhet i kirken er det tilstrekkelig å være enig om «evangeliets lære og forvaltning av sakramentene» (CA VII). Evangeliet i denne saken er gitt oss i Matteus 19,4-6 der Jesus selv definerer ekteskapet med disse ordene: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av «skapte dem som mann og kvinne og sa: «Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.» Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.» Her har Jesus selv omtalt ekteskapet som kjønnspolært, monogamt og livslangt. Den nye læren er slik sett i strid med evangeliets lære, slik Jesus selv har gitt oss den.

6. Med den splittelsen som nå hersker, trengs en klargjøring av hvilke vilkår som settes for vår tjeneste i Den norske kirke, og om det vil være mulig å gjøre dette på grunnlag av den forståelse av samliv og ekteskap som vi her kort har redegjort for.

Noen vilkår er viktig å få avklart:

a) Det må i framtiden være kirkelig legitimt å bruke en vigselsliturgi som entydig fastholder ekteskapet slik Jesus definerer det i Matteus 19,4-6, og å forkynne, veilede og undervise i samsvar med dette.

b) Det er nødvendig å finne fram til ordninger som kan sikre langsiktig kirkelig legitimitet også for klassisk kristen samlivsetikk. Ordninger for alternativt tilsyn har her vært diskutert, blant annet etter initiativ fra bispemøtet, og det er allerede blitt etablert en prøveordning med valgmenigheter. Det er viktig at arbeidet for å skape slike faste rammer føres videre, og at synspunkter fra dem som her lærer det kirken alltid har lært, tas på alvor i den videre dialog med kirkens ledelse.

7. Dersom kirken som fellesskap (gjennom Bispemøtet og Kirkemøtet) ikke kan imøtekomme dette ved praktiserbare og legitime ordninger, vil det hindre videre overlevering av Bibelens lære om ekteskapet som forpliktende kirkelære til neste generasjon. Det vil også bety at man ikke tar på alvor at det i vår kirke finnes to uforenlige lærer om ekteskap og familie.

8. Vi ber både Bispemøtet, Kirkerådet og Kirkemøtet innen avslutningen av Kirkemøtet 2017 om å respondere på etterlysningen av behovet for ordninger som ivaretar og sikrer legitimitet for kirkens tradisjonelle syn på ekteskapslæren. Det svar som kommer, vil ha avgjørende betydning for de råd vi kan gi til mennesker som er i tvil om sitt medlemskap og sin tjeneste i Den norske kirke."

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20