tirsdag, 12 oktober 2021 10:21

Statsbudsjettet: Småpenger til Ringeriksbanen

Skrevet av
Statsbudsjettet: Småpenger til Ringeriksbanen Illustrasjon: Bane Nor

Ringeriksbanen ligger fast - kanskje altfor fast?

Regjeringen foreslår å bevilge 500 millioner kroner til videre planlegging av og noe forberedende arbeid på fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Skaret­–Høgkastet–Hønefoss. Prosjektet er overført fra Bane NOR og Statens vegvesen til Nye Veier. Fellesprosjektet vil utvikle bo- og arbeidsmarkedsregionen rundt Ringerike inn mot Asker, Bærum og Oslo gjennom kortere reisetid og hyppigere togavganger mellom Oslo og Hønefoss. Prosjektet vil også gi tilbudsforbedringer på Bergensbanen.

Nasjonalt minnested på Utøyakaia

Regjeringen foreslår å bevilge 178,5 millioner kroner til minnestedet på Utøyakaia. Minnestedet er planlagt ferdig i 2022. Sluttregningen for hele prosjektet blir betydelig høyere.

Vikersund skiflygingsbakke

Regjeringen foreslår å bevilge 3,8 millioner kroner i driftstilskudd til Vikersund skiflygingsbakke.

E16 Bjørum–Skaret i Bærum og Hole kommuner

Regjeringen prioriterer midler til å videreføre prosjektet, som omfatter bygging av om lag 8,4 km ny firefelts vei. Det bygges blant annet en tunnel på om lag 3,4 km under Sollihøgda samt en tunnel på om lag 0,8 km under Bukkesteinshøgda. Anleggsarbeidene startet i april 2021. Prosjektet er planlagt åpnet for trafikk sommeren 2025

E16 Eggemoen–Jevnaker–Olum i Jevnaker og Ringerike kommuner

Regjeringen prioriterer midler til å videreføre utbyggingen av prosjektet, som omfatter bygging av 12,5 km tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt, i hovedsak i ny trasé. Prosjektet gir vesentlig bedret framkommelighet og økt trafikksikkerhet på strekningen. Anleggsarbeidene startet i mars 2019, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2022 mot tidligere planlagt i 2021. Arbeidene med det lokale veinettet planlegges ferdig i 2023.