fredag, 19 mars 2021 13:03

Tja til Ringeriksbanen og E16

Skrevet av
Tja til Ringeriksbanen og E16 Illustrasjon: Statens Vegvesen

Selv om det i den nye NTPen står at Ringeriksbanen og E16 (Fellesprosjektet) er prioritert med byggestart i første seksårsperiode, har Regjeringen gitt Nye Veiers styre mandat til selv å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt.

Sakset fra NTPen:

Regjeringen vurderer å overføre prosjektet til Nye Veiers portefølje. Prosjektet er en del av Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen (FRE16). Prosjektet bygges ut samtidig for å utnytte samspillet mellom vei og jernbane. Det gir gode og praktiske løsninger, særlig der prosjektet medfører inngripen i miljø og natur. Jernbaneutbyggingen vil knytte Ringeriksregionen tettere sammen med Oslo-området. Reisetiden med tog reduseres med neste én time, til 30 minutter mellom Hønefoss og Oslo. Togtilbudet økes fra fire tog om dagen til to tog i timen til Oslo. Kostnadsanslaget for jernbanen er 25,2 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart i første seksårsperiode, men i tråd med Nye Veiers mandat vil det være opp til styret i selskapet å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt.

Veiprosjekter

E16 Skaret–Høgkastet, Hole kommune

Prosjektet overføres til Nye Veiers portefølje. Det skal bygges om lag 9 kilometer med firefelts vei med 110 km/t. Veien har stor trafikk, mange ulykker og en del mindre ras. Deler av den nye veien vil ligge i tunnel. Nye Veier har ikke beregnet kostnadene for strekningen, men tidligere kostnadsanslag gjort av Statens vegvesen ligger på om lag 3 milliarder kroner. I tråd med Nye Veiers mandat vil det være opp til styret i selskapet å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt.

E16 Høgkastet–Hønefoss (FRE16), Hole og Ringerike kommuner

Regjeringen vurderer å overføre prosjektet til Nye Veiers portefølje. Prosjektet er en del av Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen (FRE16). Prosjektet bygges ut samtidig for å utnytte samspillet mellom vei og jernbane. Det gir gode og praktiske løsninger, særlig der prosjektet medfører inngripen i miljø og natur. Veien skal bygges ut som firefelts med 110 km/t. Når prosjektet står ferdig, vil det være sammenhengende trafikksikker firefelts vei mellom Sandvika og Hønefoss. Kostnadsanslaget for veien er 9,3 milliarder kroner.

Det er prioritert byggestart i første seksårsperiode, men i tråd med Nye Veiers mandat vil det være opp til styret i selskapet å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt dersom prosjektet overføres selskapet.

E16 Eggemoen–Jevnaker–Olum, Jevnaker og Ringerike kommuner

12,4 kilometer ny tofelts vei. Strekningen er i dag delvis svingete og smal, med stedvis lav fartsgrense og mange ulykker. Prosjektet er under bygging, og har et kostnadsanslag på 3 milliarder kroner. Det er lagt til grunn et statlig bidrag på 139 millioner kroner i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet.

E16 Bjørum–Skaret, Bærum og Hole kommuner

8,4 kilometer med firefelts motorvei med 100 km/t, deler av strekningen i tunnel. Prosjektet skal fjerne den store flaskehalsen forbi Sollihøgda. Prosjektet starter opp i 2021 og har et kostnadsanslag på om lag 4,8 milliarder kroner. Det er lagt til grunn om lag 1,8 milliarder kroner i statlige midler i planperioden for å fullføre prosjektet. Planlagt ferdigstillelse er 2025.

Dette er styret i Nye Veier AS:

Daglig leder Anette Aanesland (f 1967)
Styrets leder Harald Vaagaasar Nikolaisen (f 1967)
Nestleder Eli Marie Giske (f 1964)
Styremedlem Dag Morten Dalen (f 1966)
Styremedlem Harald Monsen (f 1979)
Styremedlem Mari Trønnblom Skjærstad (f 1969)
Styremedlem Eva Katarina Viola Nygren (f 1955)
Styremedlem Cathrine Murstad (f 1970)

 

 

Sist redigert fredag, 19 mars 2021 13:13