onsdag, 16 desember 2020 11:54

200 millioner til gassproduksjon på Follum

Skrevet av
200 millioner til gassproduksjon på Follum Arkivfoto: Frank Tverran

Vow har besluttet å etablere et nytt datterselskap, Vow Industries, som skal forsere det grønne skiftet i industrien. Vow Industries første mål er å bygge en fabrikk på Follum i Ringerike kommune for å produsere biokarbon for metallurgisk industri, CO2-nøytral gass til fjernvarme og biofuel til den petrokjemiske industrien. Selskapet skal utvikle, eie og drive anlegg basert på Vows prosessteknologi.

Som et ledd i denne satsingen har Vow inngått intensjonsavtaler med skogeiersamvirket Viken Skog og fjernvarmeprodusenten Vardar Varme. Begge er sentrale for realiseringen av fabrikken på Follum. Viken Skog skal levere biomasse til fabrikken som igjen skal levere ren og klimanøytral gass til Vardar Varme sitt fjernvarmeanlegg. Vow er også i dialog med selskaper innen metallurgisk industri om salg av biokarbon som blir fabrikkens hovedprodukt.

Etterspørsel skapt av industri i omstilling

Etterspørselen etter biokarbon forventes å øke betydelig de nærmeste årene, som følge av at store, internasjonale industrikonsern går gjennom en betydelig grønn omstilling for at den skal kunne nå sine mål om klimanøytralitet innen 2050. Biokarbon vil erstatte fossilt kull som reduksjonsmiddel i metallurgisk industri.

– Teknologi og løsninger fra Vow vil spille en sentral rolle i denne omstillingen. I første omgang skal Vow Industries produsere biokarbon i Norge, men vårt mål er at selskapet skal være en inkubator som kan etablere flere industrielle produksjonsvirksomheter med Vows teknologi, sier Henrik Badin, administrerende direktør i Vow ASA.

– Vi skal vise ikke bare den norske, men også den internasjonale industrien, at vi har teknologiske løsninger som akselerer det grønne skiftet, fortsetter Badin.

Betydelige investeringer

Det forventes en investering på rundt 200 millioner kroner i det første byggetrinnet ved det nye anlegget. Dette vil bli delvis finansiert ved lån og delvis med støtte fra Enova.

Vow har nær dialog med Enova, og har grunn til å tro at dette prosjektet vil kvalifisere til støtte. Endelig investeringsbeslutning vil bli tatt når resultatet av Enova-søknaden foreligger. Gitt en positiv investeringsbeslutning, så vil produksjon av prosessteknisk utstyr starte våren 2021 med fortløpende leveranser frem til oppstart av fabrikk sommeren 2022.

Den første fabrikken under Vow Industries er planlagt på Follum i Ringerike. Området ligger sentralt ved Hønefoss med rik tilgang på biomasse, både i form av returvirke fra Østlandet, tilgang på lokal biomasse fra sagbruk og skog.

I tillegg er det jernbane rett inn på industriområdet, med gode forbindelser til havn for utskipning i Drammen for videre frakt til havner langs norskekysten hvor de fleste produsentene av metallurgisk industri med behov for klimanøytralt biokull befinner seg.

Marked med stort potensial

I dag bruker den metallurgiske industrien i Norge nærmere en million tonn fossilt kull og koks i året, tilsvarende rundt syv prosent av de nasjonale utslippene av CO2. På verdensbasis står metallurgisk industri for nærmere 10 prosent av de totale utslippene.

Markedet for biokarbon er allerede stort og voksende. Første byggetrinn på Follum vil kunne produsere 10.000 tonn grønt og klimanøytralt biokarbon, men Vow ser for seg en storstilt utbygging på Follum, og etter hvert også andre steder i Norge og Europa.

– Vårt mål er at Vow Industries skal kunne dekke en betydelig del av etterspørselen etter biokarbon fra metallurgisk industri, sier Badin.

Norge i tet

– I Vow tror vi Norge kan bli verdensledende på innovasjon for å løse klimautfordringer og hjelpe industrier i retning av en CO2-nøytral fremtid. Da må ulike miljøer slå hodene sammen, slik vi nylig gjorde med miljøstiftelsen Bellona som har betydelig kunnskap og kompetanse innenfor biokarbon, karbonfangst og pyrolyse, sier Badin.

– Spiller man kortene riktig, så vil Norge ha mye å leve av etter at oljen tar slutt. På Follum håper vi å skape et stykke teknologisk industrihistorie innen det grønne skifte, avslutter Badin.

Om Vow ASA

I Vow og våre datterselskap Scanship og Etia er vi svært opptatte av å hindre forsøpling og gi avfall verdi. Vi har verdensledende løsninger som omdanner biomasse og avfall til verdifulle ressurser og som produserer ren CO2-nøytral energi for et bredt spekter av industrier.

Cruiseskip over hele verden er utrustet med Vow-teknologi som behandler avfall og renser avløpsvann. Innen akvakultur tar man i bruk liknende løsninger, og offentlige renovasjonsselskaper og industri benytter våre løsninger for behandling av slam, avfallshåndtering og produksjon av biogass på land.

Men våre ambisjoner strekker seg lenger enn som så. Med vår avanserte teknologi og løsninger omdanner vi avfall til biobrensel som bidrar til å avkarbonisere industri, og vi gjør plast om til miljøvennlig drivstoff, ren energi og høyverdig pyrokarbon.

Løsningene våre er skalerbare, standardiserte, patenterte og gjennom dokumenterte, og vår evne til å levere er bevist gang etter gang. Våre løsninger er nøkkelen til å avskaffe avfall og stanse forsøpling.

Morselskapet Vow ASA holder til i Oslo og er notert på Oslo Børs (ticker VOW fra 13. januar 2020).