onsdag, 21 oktober 2020 09:57

Holeværing frifunnet for trusler

Skrevet av
Holeværing frifunnet for trusler Foto: Frank Tverran

Overgangsfaser i livet byr ofte på svært vanskelige utfordringer. Selve utfordringen ligger i å løse de problemene som kan oppstå når liv og lov ikke går i takt.

Ringerike tingrett behandlet nylig en sak hvor en mor var alvorlig syk. Familien hadde levd med sykdommen over lang tid og fant det svært vanskelig og frustrerende å være pårørende.

Moren var psykisk syk og hadde kort tid forut for hendelsen vært tvangsinnlagt på sykehus. Fra sykehuset sin side var familien blitt forespeilet at moren ville overføres til sykehjem etter utskrivelse fra den behandlingen hun undergikk,og familien hadde forhåpninger om at dette ville skje.

Moren ble skrevet ut fra sykehuset, og kommunen hvor moren bor ga moren tilbud om behandling i tråd med kommunehelsetjenesteloven.
Moren avslo imidlertid kommunens tilbud, og kommunen hadde kommet til at det ikke forelå hjemmel i lovverket for bruk av tvang.

Da tilter det for den ene sønnen som ringer helsetjenesten i den kommunen hvor moren var bosatt. Han var skuffet over beskjeden om at moren skulle skrives ut til egenomsorg, og hadde forut for dette oppfattet at kommunikasjonen med denne kommunen var god. Han var oppgitt og fortvilet over den situasjon han som pårørende har levd i mellom 20 og 30 år. Han ringte da kommuneoverlegen i angjeldende kommune og sa da blant annet "...hva skal til for at noe skal skje? Må jeg drepe henne? Må vi drepe deg? Vær sikker på at noe jævlig kommer til å skje...".

Etter denne samtalen ble det tatt kontakt med kommunens politikontakt. Politibetjenten som kontaktet sønnen, ble beroliget av samtalen han hadde og ga beskjed om samtalen til kommunen. Det endte med anmeldelse av holeværingen.

Forskjellige vurderinger

Fagdommer i saken var ikke tivil om at holeværingen måtte dømmes. De to meddommerne var ikke enige med fagdommeren. De var villige til å legge inn en større grad av forståelse for at noen kunne si mer enn de mente i en fortvilet situasjon og at det var tvil om truslene under telefonsamtalen.

Aktor hadde lagt ned påstand om 21 dagers fengsel. Holeværingen ble frifunnet.

(Den andre kommunen som er nevnt i referatet, er ingen av kommunene i vårt distrikt)