mandag, 12 oktober 2015 09:02

Søk om støtte til bevaring av kulturminner

Skrevet av
Søk om støtte til bevaring av kulturminner (Foto: Norsk kulturminnefond/Linda Cathrine Herud)

Søknadsfristen for økonomisk støtte til bevaring av kulturminner fra Norsk kulturminnefond er 1. november, og nærmer seg med stormskritt.

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Engasjerte eiere er avgjørende for god bevaring av Norges kulturminner.

- Samarbeid med eiere er det viktigste vi gjør for å nå det nasjonale målet om å minimere tapet av verneverdige kulturminner, sier Simen Bjørgen, direktør i Norsk kulturminnefond.

Kulturminnefondet støtter tiltak på alle faste kulturminner, som for eksempel boplasser, hus og bygninger, hageanlegg og bevaring av kulturlandskap. Kulturminner er ikke aldersbestemt, og kan være fra både fjern og nær fortid.

Utløser flere midler

I siste søknadsrunde delte Kulturminnefondet ut 68 millioner kroner til 430 prosjekter. Tilskuddene tilsvarer gjennomsnittlig 30 prosent av kostnadene i hvert prosjekt, noe som betyr at det utløses 150 millioner private kroner i tillegg til dette. I alt vil det i 2015 brukes 220 millioner kroner til bevaring av verneverdige kulturminner der Kulturminnefondet er involvert. En brukerundersøkelse fondet utførte i 2014 viste også at fire av fem prosjekt aldri ville blitt gjennomført uten støtten fra Norsk kulturminnefond.

Prioriteringer varierer

Hvilke typer kulturminner og prosjekter som prioriteres ved tildeling, avhenger av en kombinasjon av føringer fra Klima- og miljødepartementets årlige tildelingsbrev, styrets utvalgte satsinger og administrasjonens egne prioriteringer. Det legges også vekt på om objektet er prioritert i kommunale kulturminneplaner.

Alle søknader vil få en individuell, konkret vurdering og tilskudd gis på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering av den kulturminnefaglige verdien og tiltakets virkning på denne. Muligheter for bruk av kulturminnet etter gjennomføring av tiltaket, vurderes særskilt.

-Vi ser at framtidig bruk av kulturminner er avgjørende for bevaring. Når eierne lykkes i å ivareta kulturhistoriske verdier, resulterer dette som regel i næringsutvikling som gir lønnsomhet og dermed muligheter for å holde kulturminnet i stand også i fremtiden, sier Bjørgen.

{AF}Norsk kulturminnefond er et statlig forvaltningsorgan med formål om å styrke arbeidet med, og bevare verneverdige og fredete kulturminner, og er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner.

Kulturminnefondet skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Siden oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet delt ut nærmere 500 millioner kroner i tilskudd til bevaring av verneverdige kulturminner i Norge. {/AF}