mandag, 07 oktober 2019 13:11

Noen av våre "nærmeste" budsjettposter

Skrevet av
Veivalse Veivalse Foto: Frank Tverran

For ringeriksdistriktet er det spesielt jernbane og vei som er av stor interesse. Blir det penger nok til en rask framdrift? Svaret er "ja".

Jernbane

Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16, Bærum, Hole og Ringerike kommuner
Regjeringen setter av 528 millioner kroner til videre planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Høgkastet–Hønefoss.Fellesprosjektet skal gi kortere reisetid mellom Oslo, Hønefoss og Bergen.


Vei

E16 Sandvika – Wøyen, Bærum kommune
I alt 470 millioner kroner fra bompengeselskapet skal brukes til restarbeider, ombygging av lokalveinettet og sluttoppgjør. Tidligere har det vært tildelt 1,5 milliarder kroner i statlige midler til prosjektet. Prosjektet inngår som en del av Oslopakke 3. Ny E16 legger også til rette for en utvikling av Sandvika som byområde og vil redusere lokale miljøproblemer. Veien åpnes for trafikk i oktober 2019. Arbeidet med ombygging av lokalveinettet vil pågå frem til 2021.

E16 Bjørum – Skaret, Bærum og Hole kommuner
Prosjektet omfatter bygging av om lag 8,4 km ny firefelts vei. Det bygges blant annet en tunnel på om lag 3,4 km under Sollihøgda. Det legges nå opp til anleggsstart for hovedentreprisen rundt årsskiftet 2020-2021. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2024.

E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum, Ringerike kommune i Viken og Jevnaker kommune i Innlandet
Regjeringen setter av 170 millioner kroner i statlige midler til fortsatt utbygging. I tillegg er det lagt til grunn at 310 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. Veien skal etter planen åpnes i 2022. Arbeidene med lokalveinettet ventes å være ferdig i 2023.

Etablering av toveisregulering i Brenne- og Skuitunnelene på E16, Bærum kommune

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke i underkant av 160 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Viken i 2020. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til å videreføre investeringsprosjektet for ny satellittstasjon på Eggemoen. Prosjektet for ballistisk laboratorium for Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller vil pågå i 2020. Midlene vil også bli benyttet til igangsatte og planlagte prosjekter på Kolsås, blant annet til fornyelse av forlegning. På Rygge planlegges tiltak i infrastruktur.

Sist redigert mandag, 07 oktober 2019 13:22

Andre saker å lese

Kaja Vang er tilbake

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Kaja Vang meldte oppløsning på sitt foretak Kaja Vang AS i november 2021. Nå er beslutningen om oppløsning reversert og selskapet er aktivt igjen.

Les mer i RingeriksAvisa

Bortvist fra Hønefoss

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

To menn, begge i slutten av tenårene, ble natt til søndag bortvist fra Hønefoss sentrum av politiet. Grunnen til bortvisningen var at de hadde lagd bråk på et serveringssted.

Les mer i RingeriksAvisa

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

27-01-2023 Nyhetsklipp Jan Erik Johansen - avatar Jan Erik Johansen

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

Økte levekostnader har satt i gang en ny bølge med svindelforsøk - disse sikter seg inn på vanlige mennesker som allerede er i en tøff situasjon. Spørsmålet er derfor -...

Les mer i RingeriksAvisa