tirsdag, 09 juli 2019 21:03

- Ingen biltrafikk over Pettersøya eller Begna

Skrevet av
- Ingen biltrafikk over Pettersøya eller Begna Arkivfoto: Nitar AS/Frank Tverran

Da Ringerike kommune foreslo biltrafikk over Pettersøya, satte Fylkesmannen foten ned.

- Det bør være tungtveiende grunner for å åpne opp for dette i et sentrumsnært rekreasjonsområde med viktig naturmangfold, var Fylkesmannens klare konklusjon.

Videre fremmet Fylkesmannen innsigelser mot forslaget fordi det var utilstrekkelig utredet. Dårlig håndverk fra Ringerike kommune stoppet hele planen.

Kommunen la seg flat

I et brev av 19.juni ba Ringerike kommune Fylkesmannen om å trekke innsigelsene mot den nye byplanen. Man hadde da gjort en rekke endringer i det opprinnelige forslaget:

- Kommunen innarbeider plankrav for bru ved Kvernbergsund
- Kommunen innarbeider plankrav for bru ved Pettersøya
- Lager konsekvensutredning ved bruene for naturmangfold
- Lager konsekvensutredning ved bruene for friluft
- Lager konsekvensutredning ved bruene for flom
- Lager konsekvensutredning ved bruene for grunnforhold

I et brev av 2.7.2019 stiller Fylkesmannen krav om at hvorvidt det er aktuelt med kollektivtrafikk eller kun gange og sykkel over Petersøya skal avgjøres i detaljregulering for området. Det poengteres også at det kun er snakk om åpning for kollektivtrafikk i ett felt og at dette bygger på transportutredninger som er gjort i samarbeid med Buskerud fylkeskommune.

Kommer tilbake til bru over Begna

Avslutningsvis sier Fylkesmannen følgende:
- I vår vurdering av planforslaget har vi ikke fanget opp at det skal åpnes opp for biltrafikk over Begna. Som vi skrev i uttalelsen er bru over Begna spesielt konfliktfylt i forhold til overvintring av andefugl.
Videre er brua foreslått over den nedre delen av en naturtype med kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti som er vektet til å ha nasjonal interesse (A-verdi). Fylkesmannen vil komme tilbake til problemstillingen i forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringen.

Under disse forutsetningene trakk Fylkesmannen sine innsigelser.