A+ A A-

- Brygga er båt!

- Brygga er båt! Dronefoto: Rasmus Lindberg

Advokat Harald Heggen Brørby har nå svart Hole kommune på deres trussler om retting og tvangsmulkt på vegne av Åshild Bang og Anders Strande. Her kan du lese svaret i sin helhet.


Deres ref. 17/1585-15 Arkiv 192/26
192/26 - HOLEVEIEN 1791. FORHÅNDSVARSEL OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT.

Det vises til brev av 25.7.2018 fra kommunen, med frist for retting til 16.8.2018. Som tidligere nevnt har Åshild Bang og Anders Strande kontaktet meg.

1.
Eiendommen eies av både Åshild Bang og Anders Strande. Begge eierne skulle vært adressater. Anders Strande eier båten.
Dette er ingen hastesak. Det er bemerkelsesverdig at det sendes et brev i fellesferien, 25.7.2018 og at det forventes retting i løpet av 3 uker. Det er kritikkverdig og egnet til å forundre.

2.
I første avsnitt skrives det om flytebrygge/konstruksjon. Dette er som tidligere nevnt ingen flytebrygge, men en båt. Som nevnt i mitt brev av 21.8.2017 er dette en arbeids­båt på 33 fot (10 m) med 9,9 hk Johnsons totaktsmotor og styrekonsoll.
Etter lov om fritids- og småbåter (småbåtloven) er dette en båt som omfattes av definisjonen for småbåt idet den er en flytende innretning som er beregnet til og i stand til å bevege seg på vann og som har største lengde på inntil 15 m.
Båten er registret i Småbåtregisteret som en arbeidsbåt. Vedlagt registreringsbevis. Båten benyttes som båt i fritidsøyemed til soling/bading og fisking/krepsing. Anders Strande har skog på andre siden av Steinsfjorden og båten vil også legge til der og benyttes til fritidsformål på Steinsfjorden og som arbeidsbåt.
Båten er benyttet på turer ved minst 15 forskjellige anledninger i løpet av sommeren på Steinsfjorden. Den ligger ikke fast som en flytebrygge og er heller ikke en konstruksjon som en flytebrygge. Det er derfor galt av kommunen å skrive at det er en flytebrygge eller en konstruksjon. Båten er fortøyd som båter er, med et landfeste og også med feste til moring i Steinfjorden.

3. Det er riktig at det er satt ut en privat sittegruppe i stein og satt opp et skilt med «privat». Denne sittegruppen har hvem som helst fått lov til å benytte bare de har sagt i fra og ryddet etter seg. Tilsvarende 4 andre sittegrupper som er langs strandkanten er satt ut av andre. Ved sittegruppen vil skiltet bli fjernet. Sittegruppen burde bli stående for fri benyttelse til alle. Alternativt vil sittegruppen bli fjernet om det er ønskelig av kommunen. Det synes imidlertid å være unødvendig siden det allerede er 4 tilsvarende sit­tegrupper der.

4.
Det er enighet om at den nederste delen av Åshild Bang og Anders Strandes eiendom gm 192 bm. 24 er regulert til strandpromenade m.v. Kommunen har imidlertid ikke ekspropriert denne delen av eiendommen. Det betyr at Åshild Bang og Anders Strande har alle eierbeføyelser også på den nederste regulerte delen av eiendommen, men at han naturligvis må søke dersom han skal gjøre tiltak på eiendommen i den utstrekning det er søknadsplikt etter plan- og bygningsloven og etter reguleringsbestemmelsene. Hele eiendommen er privat og ikke offentlig strand.

5.
Kommunen viser til kommuneplanen § 2.5 som lyder: Tiltak nevnt i plan- og bygningsloven §§84, 86 a og 93, herunder graving av kanaler, oppføring av bygninger, bygging av bryggeanlegg, andre varige konstruksjoner og anlegg, samt utfylling av alle typer masser, er forbudt i vannarealene i Steinsfjorden og Tyrifjorden.

Poenget er at dette ikke er noen varig konstruksjon eller bygging av bryggeanlegg. Det er en båt som beveger seg mer enn de fleste båter. Dette rammes ikke av kommune­planen.

Dessuten har Åshild Bang og Anders Strande rett til båtligge. Vedlagt skjøte som er tinglyst 15 .11.1930 for deres eiendom hvor det bl.a. står: Kjøperen har selvfølgelig båtstø rett og fiskerett utenfor eget land.

For det første er ikke bestemmelsene i§ 2.5 i kommuneplanen til hinder for at båter ligger i vannet utenfor stranda og for det andre er festet for båten fra mange tiår før konununeplanen ble vedtatt. Det foreligger 4 fester for båt på østsiden av tomten og ett på vestsiden av tomten der småbåten ligger i tillegg til moring i Steinsfjorden. En reguleringsplan gjelder som kjent framover i tid og ikke bakover i tid. Etablerte innretninger er tillatt.

6.
Vedlagt brevet var utdrag av reguleringsplanen og kart som viser at den nedre delen av tomten er regulett til strandpromenade m.v. Det framgår av reguleringsbestemmelsene pkt. 4 at Området 51 disponeres til strandpromenade, badestrand m. v. i forbindelse med veiserviceanleggene. Innenfor området kan det etableres offentlige raste- og badeplasser med tilhørende parkering som er vist i planen, lekeplasser, gangstier mulighet til båtutsetting o.l. Området skal være åpentfor offentlig gangferdsel.

Poenget er at kommunen ikke har ekspropriert den nederste delen av Åshild Bang og Anders Strandes tomt. Det innebærer at de fortsatt eier denne delen av tomten og at
allmennheten bare kan benytte denne delen i den utstrekning dette er i overensstemmelse med friluftsloven med mindre Åshild Bang og Anders Strande gir tillatelse.

Åshild Bang og Anders Strande eier grunnen ned til strandkanten og ut i vannet. Dette er privat og ikke offentlig.
Etter vassdragsloven av 1943 § 4 og vannressursloven§ 13, tilhører vassdraget eieren av grunnen utenfor stranden hvis ikke annet følger av særlige rettsforhold. Grunneieren kan etter vannressurslovens § 13 også motsette seg at andre uten særskilt retts
grunnlag utover råderett over vassdrag som tilhører han. Kommunen kan ikke ensidig uten ekspropriasjon og i medhold av plan- og bygningsloven frata eller bestemme innskrenkninger for grunneier til det areal han eier - selve tomten og også grunnen i vannet utenfor tomten.
Etter pkt. 5 .6 i reguleringsbestemmelsene er det ikke tillatt ved private avtaler å etablere forhold som strider mot denne reguleringsplan med bestemmelser. På bakgrunn av at det har vært båtfeste for eiendommen siden 1930, har det ingen betydning at reguleringsplanen bestemmer at det ikke kan etableres nye forhold etter reguleringsplanens bestemmelser. Etablerte forhold er lovlig.

(Saken fortsetter under bildet)

lekter1
Dronefoto: Rasmus Lindberg

6b.
Det er vanskelig å forstå kommunens behov for å bruke tid på denne saken. Det har sin bakgrunn i at en som er opptatt av å mate svaner (hvilket ikke bør gjøres siden de er ville dyr) mente at svanene var skadelidende. Svanene er for øvrig både oppå båten og ved siden av båten uten at det er noe problem.
Båten hindrer ikke noe som helst eller sjenerer noen.

Siden kommunen har satt i gang denne saken er det spørsmål om ikke kommunen burde vurdere alle båtligger og brygger som Ringerikes Blad har omtalt. Jeg går ut fra at dette vil kreve mye undersøkelse, mange timeverk og er en ressurssløsing i forhold til andre viktige oppgaver for kommunen.

Åshild Bang og Anders Strande har forøvrig ingen innvendinger til at folk har brygge i Steinsfjorden eller Tyrifjorden da dette bare fremmer friluftslivet og bruken av Steins­fjorden og Tyrifjorden.
Båter er også en viktig del av friluftslivet og er omtalt i friluftsloven.

7.
Det ligger flytebrygge i forbindelse med molo inn mot badeplassen med bensinpåfylling. Det er her en betydelig trafikk som må være mye verre for badeplassen enn Anders Strandes båt som ligger på Åshild Bang og Anders Strandes grunn i vannet og også på kanten av badeplassen.
Det synes å foreligge usaklig forskjellsbehandling ved at Anders Strande ikke skal få ha en båt fortøyd på et sted hvor Åshild Bang og Anders Strandes eiendom har hatt båtfortøyning siden 1930-tallet.

I den utstrekning kommunen ønsker å ekspropriere vekk Åshild Bang og Anders Strandes rett til å ha båt liggende, vil dette medføre en betydelig verdireduksjon for deres fritidseiendom hvor nettopp båtligge har en vesentlig betydning. Det vil da kreves erstattet.
For øvrig er det heller ikke ekspropriasjonshjemmel for kommunen etter reguleringsplanen.

8.
Konklusjonen på ovennevnte er at det ikke kan kreves søknad for at båten ligger der den ligger.

9.
Åshild Bang og Andres Strande vil om kommunen fortsatt ønsker det fjerne sittegruppen i stein. Siden allmenheten kan bruke sittegruppen - som de andre sittegruppene i nærheten - synes dette direkte dumt. Båten har de hatt rett til å ha liggende helt fra 1930. Vi forutsetter nå at saken med dette er ferdig.
Båten vil som i fjor bli fjernet og lagt i opplag på Braak Gård i Ringerike kommune. Dette vil skje senest etter høstonna.
Det er beklagelig om det fattes et galt vedtak som vil bli påklaget med eventuell videre saksgang hos Sivilombudsmannen. Det vil grunne seg på feil faktum og feil lovanvendelse. Erstatning for saksomkostninger vil da naturligvis bli krevet.

Hararald Heggen Brørby

lekter3
Dronefoto: Rasmus Lindberg

  • TIPS!: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20