banner web

A+ A A-

Ringeriksbanen ferdig i 2028?

I jernbanesektorens handlingsprogram fram til 2029 legges det opp til en storstilt utbygging av jernbanen i Buskerud. Det største enkelt-tiltaket er byggingen av Ringeriksbanen Sandvika-Hønefoss.


Intercity-utbyggingen gjør det også nødvendig med en total ombygging av Drammen stasjon, det blir dobbeltspor til Gulskogen og ny avgrening for Vestfoldbanen med dobbeltspor til Kobbervik. Flere tog, kortere reisetider og Ringerike blir tett knyttet til det felles bo- og arbeidsområdet på det sentrale Østlandet.

Ringeriksbanen (Sandvika – Hønefoss) vil når den står ferdig åpne opp for nye bo- og arbeidsmarkeder, samt en innkorting av reisetiden Oslo–Bergen med nesten én time. For å få prosjektet realisert innenfor de økonomiske rammene i NTP 2018-2029, er byggestart forskjøvet fra 2021 til 2022. Ved høyere rammer over statsbudsjettet er det mulig med byggestart i 2021. Det legges opp til halvtimesintervall på Ringeriksbanen fra banens åpning.

Handlingsprogrammet legger opp til byggestart på nye Drammen stasjon med dobbeltspor til Gulskogen og Kobbervikdalen i 2019. Dette åpner for halvtimesfrekvens mot Vestfold, større kapasitet på Drammen stasjon med flere spor og bedre tilgjengelighet, samt etter hvert også to tog i timen mot Hokksund.

Etter hvert som flere tiltak i infrastrukturen ferdigstilles vil det bli mulig å øke togtilbudet ytterligere. Jernbanedirektoratet har derfor startet arbeidet med en ny rutemodell for Østlandet som kan settes i verk mot slutten av perioden.

Fjerntrafikken

Både Bergensbanen og Sørlandsbanen går gjennom Buskerud. På Sørlandsbanen er det innført en tilnærmet to-timers frekvens og fra 2023 vil et ekstra togsett settes inn slik at det blir fast to-timers frekvens. Ringeriksbanen vil også bety en time kortere kjøretid for fjerntogene på Bergensbanen og det legges opp til to-timers frekvens for disse når banen åpner. Dermed blir det også betydelig flere og raskere forbindelser til Hallingdalsregionen og mellom landets to største byer.

Viktig oppgradering

Lieråsen tunnel mellom Asker og Lier ble åpnet i 1973 og er nå under oppgradering. Dette arbeidet er svært viktig for punktlighet og regularitet på strekningen og skal være fullført i 2021. På Bergensbanen skal det gjennomføres omfattende tiltak for bedre drenering og mer stabilt spor ved å gjennomføre ballastrens på flere strekninger i første del av perioden. I 2023 legges det opp til å innføre det nye felles europeiske signalsystemet ERTMS på Bergensbanen. Dette skal gi færre feil i infrastrukturen og bedre kapasitet og punktlighet. Systemet planlegges innført Asker – Hokksund i 2024 og på hele Sørlandsbanen i 2028.

Godstrafikken

Buskerud har stor godstrafikk både på Bergensbanen og Sørlandsbanen. Utbyggingen av jernbanen gjennom Drammen med flere spor og økt kapasitet er viktig også for godstogene. Ringeriksbanen skal kunne ta godstog ved avvik og gir derfor bedre fleksibilitet og forutsigbarhet. I Buskerud er det også en omfattende godstrafikk med tømmer- og skogsprodukter. Mye av denne trafikken går over lange avstander og har ofte bedrifter i Østfold eller i Sverige som endepunkt. For å legge til rette for en mer effektiv godstrafikk legges det opp til å bygge en tilsving (banekobling) ved Hokksund slik at godstog fra Sørlandsbanen kan kjøre direkte videre på Randsfjordbanen mot Hønefoss. Med den nye banekoplingen på Hønefoss får man dermed en ytre ring for godstog sørfra til Alnabruterminalen. På Kongsberg legges det opp til å bygge om spor og signalanlegg slik at det blir enklere å kjøre lange godstog til og fra Numedalsbanen. Sidesporet fra Hønefoss stasjon til Follum har stor godstrafikk og skal elektrifiseres som en del av godspakken i handlingsprogrammet.

Stasjoner

I tillegg til den omfattende ombyggingen av Drammen stasjon skal også Gulskogen og Mjøndalen stasjoner bygges om for bedre tilgjengelighet og funksjonalitet. På Gulskogen skal det bygges ny undergang under sporene, noe som også gir direkte adkomst til et stort kjøpesenter rett ved. Det skal også bygges et hensettings- og vendeanlegg ved Gulskogen for å kunne opprettholde frekvensen i togtrafikken mens Drammen stasjon bygges om og senere å frigjøre arealer i Drammen sentrum. Mjøndalen stasjon skal bygges om med undergang under sporene og skal bli en moderne stasjon med tre togspor til plattform. Planer om nytt sykehus ved Brakerøya stasjon vil føre til modernisering og oppgradering av denne, og Hønefoss stasjon vil bli endret og utvidet som følge av Ringeriksbanen. Det planlegges i tillegg å bygge undergang under sporene på Gol og Geilo stasjoner for å bedre sikkerhet, tilgjengelig og mer effektiv togkryssing for både gods- og persontog.

Samarbeid        

Jernbanedirektoratet deltar i samarbeidet knyttet til en bypakke for Buskerudbyen. Her inngår blant annet stasjonsutvikling i Mjøndalen som en forutsetning for økt frekvens på strekningen.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20