RingeriksAvisa 20 år

Oppdatert 20.09.2019
A+ A A-

Stilling ledig

:

For dårlig barnevern i Ringerike

Fylkesmannen har i 2016 undersøkt om barneverntjenesten i Ringerike kommune gjennomgår meldinger og gir tilbakemelding til melder i tråd med bestemmelsene i barnevernloven og tilhørende forskrifter. Det vil si om meldinger gjennomgås i henhold til fristen, om det gjøres tilstrekkelige barnevernfaglige vurderinger før det besluttes henleggelse eller videre undersøkelse, om disse vurderingene dokumenteres og om det gis tilbakemelding til både private og offentlige meldere.

Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen legger til rette for og kontrollerer om barns situasjon er kartlagt forsvarlig.

Fylkesmannen gjorde noen observasjoner av lovstridig praksis:

  • 6 av de 20 gjennomgåtte meldingene er henlagt uten at barnevernfaglige vurderinger er tilstrekkelig dokumentert. 5 av disse meldingene inneholdt opplysninger om vold i nære relasjoner og 3 inneholdt opplysninger om rus / psykiatri.
  • I 11 av 40 saker var det ikke gitt tilbakemelding til melder i henhold til lovbestemmelsene; 1 til offentlig melder etter gjennomgåelse, og 9 til offentlig melder etter avsluttet undersøkelse. I 4 av disse var tilbakemeldingene sendt flere måneder etter fristen. 2 tilbakemeldinger etter meldingsgjennomgåelse var gitt muntlig, en til privat melder og en til offentlig melder.
  • Ved samtaler med de ansatte ble det bekreftet at det foreligger en rutine for å gi skriftlig tilbakemelding til melder, men at denne rutinen ikke følges.
  • Ved tilsynet ble det bedt om avviksrapporteringer innen de aktuelle temaene for de siste to årene. Ingen slike rapporteringer kunne fremlegges. Under samtalene med de ansatte ble det opplyst at de ikke benytter systemet for avviksrapportering, men at enkelte avvik rapporteres muntlig til barnevernleder/avdelingsleder.
  • Internkontrollsystemet fanger ikke opp manglene ved de barnevernfaglige vurderingene ved meldingsgjennomgangen. Internkontrollsystemet fanger heller ikke opp svakheter ved rutinene for tilbakemelding til meldere.

Samlet sett utgjorde dette etter Fylkesmannens vurdering en praksis som innebærer avvik fra lovens krav til tjenesten. Fylkesmannen formulerte avvikene slik:

Avvik 1:

Ringerike kommune har ikke sikret at alle meldinger til barneverntjenesten er håndtert forsvarlig.

Dette er avvik fra barnevernloven § 4-2 og § 4-3 og forskrift om internkontroll i barneverntjenesten.

Kommentar
Barneverntjenestens gjennomgang av meldinger skal være forsvarlig håndtert og vurderinger skal gjøres i samsvar med vilkårene i loven, slik at meldinger ikke henlegges på feil grunnlag.

Hovedhensynet ved disse bestemmelsene er å ivareta rettssikkerheten til de som meldingen omhandler.

Terskelen for å igangsette undersøkelser skal være lav, og barneverntjenesten har både en rett og en plikt til å foreta undersøkelse selv om det ikke foreligger indikasjoner på omsorgssvikt eller mishandling. Meldinger om vold, rus, psykiatri og seksuelle overgrep skal vurderes, og kun henlegges der meldingen er gitt i ren sjikanehensikt.

Det er viktig at ledelsen holder seg orientert om hvilke meldinger som henlegges og korrigerer praksis dersom terskelen settes for høyt eller er lovstridig på andre måter. Ledelsen og de ansatte må kjenne til når det er risiko for at meldinger blir feilaktig henlagt.

Avvik 2:

Ringerike kommune har ikke sikret at alle som melder saker til barneverntjenesten får tilbakemelding i hht til barnevernlovens bestemmelser.

Dette er avvik fra barnevernloven § 6-7 a) og forskrift om internkontroll i barneverntjenesten.

Kommentar
Der meldingen kommer fra offentlig melder, eller personer med yrkesmessig taushetsplikt, skal det i tilbakemeldingen opplyses om det er åpnet undersøkelsessak eller om meldingen er henlagt. Instanser som følger opp barnet i det daglige, som for eksempel barnehage, skole, helsestasjon og skolehelsetjenesten, vil i etterkant av en undersøkelse ha et reelt behov for å vite om hvordan barnet blir fulgt opp, for selv å kunne følge opp barnet på en best mulig måte. Foruten å styrke tilliten til barneverntjenesten vil disse bestemmelsene kunne bedre samarbeidet mellom tjenester og dermed bidra til at barnet får et godt og helhetlig tjenestetilbud.

Rutinene for tilbakemelding til melder må følges opp av ledelsen, som må forsikre seg om at de fungerer og etterleves. Feil og mangler skal rettes opp, og kommunens ledelse må følge med på at iverksatte tiltak virker etter sin hensikt.

 

Fylkesmannen ber om at Ringerike kommune innen 15.09.2016 sender Fylkesmannen en orientering der følgende går fram 

  • hvilke konkrete tiltak som er iverksatt for å rette avvikene
  • hvordan ledelsen vil følge med på og kontrollere at tiltakene virker som planlagt

Fylkesmannen vil ikke avslutte tilsynet før avvikene er rettet opp og ledelsen har fulgt opp at kommunens praksis er endret

  • TIPS!: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20