skogplanting
Foto: Tor Danielsen

Totalt ble 158 000 dekar tilplantet i 2014. Det er en oppgang på 11 000 dekar fra året før. Samlet ble det plantet 28,6 millioner skogsplanter i Norge i fjor.

Mye av oppgangen skyldes økt skogplanting i Oppland og Hedmark. I Oppland ble det tilplantet 30 000 dekar, som er 4 000 dekar mer enn året før. I Hedmark var økningen på om lag 2 000 dekar. Her ble 40 000 dekar tilplantet. Målt etter tilplantet areal ble 45 prosent av all skogplanting i landet utført i de to innlandsfylkene.
295 millioner til skogkultur

Skogeierne investerte i alt 295 millioner kroner i skogkultur i 2014, og det er en økning på 6 millioner fra 2013. Av dette utgjorde investeringer i skogplanting 148 millioner kroner og ungskogpleie 99 millioner. Det resterende ble investert i skogkulturtiltak som markberednin, rydding, gjødsling og lignende. I alt ble det gitt 72 millioner kroner i offentlige tilskudd til skogkultur.