raadhusetDet er klart for det siste formannskapsmøtet før sommerferien. I alt 16 saker skal behandles. En av de sakene som har stor interesse, er plasseringen av en ny barneskole syd i Hønefoss.

 

På slutten av formannskapsmøtet gjorde Runar Johansen (H) et overslag som viste at Ringerike kommune lett kunne mangle 100 millioner i 2011. Rådmannen fikk klar melding med seg ut av møtet: her måtte det spares!

 

 

Sakene

Sak 100   Revidering av finansreglementet for Ringerike kommune
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak. {xtypo_rounded_right3}HUSK

Alle detaljerte saksdokumenter og uttømmende forslag til vedtak finner du her.{/xtypo_rounded_right3}


Sak 101   Skatteoppkreverens rapport for 2009

Kommunens skatteinngang for 2009 var kr. 564.386.457.-. Skatteinngangen for 2008 var
529.524.815.-, det vil si at inngangen i 2009 representerer en økning i forhold til året før
med i underkant av 35 mill. kroner. Budsjetterte skatteinntekter for 2009 var 553 mill.
kroner. Den faktiske skatteinngangen i 2009 ble altså om lag 11 mill. kroner bedre enn
budsjettert.

Skatteoppkreverens innfordringsaktivitet har bidratt til at samlet restanse per 31.12.2009 er
vel 3,5 mill. kroner lavere enn ved utgangen av 2008. Avvikene er størst for kravene
utskrevet forskuddsskatt og restskatt person. Det er avholdt til sammen 159
utleggsforretninger og behandlet 28 bistandsbegjæringer fra andre skatteoppkrevere. Videre
er det nedlagt 775 utleggstrekk (påleggstrekk), inngått 217 betalingsavtaler samt at det er
foretatt 785 motregninger i til gode skatt og andre offentlige tilskudd. Det er registrert 53
konkurser i Ringerike i 2009, hvor Skatteoppkreveren har innsendt 10 konkursbegjæringer.
Videre er det begjært 14 tvangsdekninger i pengekrav, eiendom og løsøre.

Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak.


Sak 102   Skoletomt i Hønefoss syd

Forslag til vedtak:
1. På bakgrunn av de vurderinger og konklusjoner som er beskrevet i finsilingsrapporten
anses Hvervenmoen som det mest hensiktsmessige alternativet når det gjelder valg av
tomt for ny barneskole Hønefoss sør.
2. Finsilingsrapporten med konklusjon legges på høring og offentlig ettersyn, med frist for
innspill 03.09.2010.
3. Rådmannen skal før sluttbehandling i kommunestyret sørge for at videre nødvendige
undersøkelser blir gjennomført og at innholdet blir kvalitetssikret, samt at det blir
foretatt eventuelle mindre suppleringer og justeringer.

 

Før møtet hadde allerede Hovedkomiteen for oppvekst og kultur valgt å utsette saken. Punkt 1 var at de ville ha klarhet i om skoleier også måtte eie tomten og om åpenhet i konkurranse ved bygging av skolen.


Runar Johansen (H) foreslår pva flertallspartiene at saken utsettes. Utarbeide grundigere dokument som belyser saken. Rådmann Wenche Grinderud mente saken var bra utredet.
hans-petter-aasenHans Petter Åsen (SP) mener dokumentet som ligger der er bra, men at det er problemstillinger knyttet til andre tomtealternativer. Han nevnte også kommunens økonomiske situasjon, som ikke akkurat fremskynder saken. Han foreslo også en utsettelse men ville ha en nærmere økonomisk utredning av saken. Helge Fossum (FrP) ville ha med at vedlikeholdsmidler måtte fordeles likt på de andre skolene.

 

Runar Johansen (H) hevdet at de øvrige eiendommene krevde for mye infrastruktur. Han ønsket allikevel en del mer informasjon før saken skulle gå videre. Kari Homme (H) etterlyste helhetstenking og at man kanskje trengte mere enn en skole på sikt.

Dag Stenersen (FrP) ville vite hva det koster å utrede saken nærmere. Rådmannen mente vedlikehold ikke ble prioritert på fire skole som skal nedlegges. Akutt vedlikehold ville det allikevel bli gjort. Men hvis saken skulle bli utsatt, måtte vedlikeholdssituasjonen vurderes annerledes. Hun mente at det var vanskelig å svare konkret på hva en utredning koster.

Vi synes rådmannen i denne saken virket noe utålmodig og formannskapet viste stor beslutningsvegring. Hvorfor setter ikke politikerne foten ned og sier "Der skal skapet stå!" Vi må vel trekke den konklusjonen at dette tar lang tid. Noen ny skole blir det ikke på lenge.

Ordfører Kjell Hansen (A) ville gjerne ha formulert et forslag slik at det kunne bli enstemmighet. Men Hans-Petter Åsen (SP) motsatte seg dette. Han ville holde på sitt eget forslag.

Igjen måtte rådmannen hjelpe formannskapet videre med et par konkrete forslag. Hun ville gjerne sette opp vedlikeholdskostnadene på to gamle skoler mot kostnadene ved et nytt. Så ville hun utrede eierforholdet til en ny skole.

Det ble deretter 10 minutters pause for at gruppelederne skulle utarbeide et felles forslag.

Vedtaket blir utsettelse av saken med ytterligere utredning av økonomiske konsekvenser.

 


Sak 103 Utvikling av Hønefoss sentrum

Conseptor Eiendom AS (Eies gjennom diverse selskaper av Vidar Lyhus)har etter en 10 år gammel avtale førsteretten til å bygge ut Rutebilstasjonen, Brutorget, Øyaområdet og Petersøya.

Rådmann Wenche Grinderud tilråder bl.a.:

- Det er nå mer enn ti år siden avtalen mellom Ringerike kommune og Conceptor Eiendom AS om utvikling av sentrale eiendommer i Hønefoss sentrum ble vedtatt. Begge parter har høstet erfaringer underveis. Det foreligger også mulig uenighet om tolkningen av enkelte punkt i avtalen. Rådmannen vil derfor tilrå at Ringerike kommune går i formelle drøftinger og om nødvendig forhandlinger, med Conceptor Eiendom AS.

Vår kommentar: De første vedtakene i denne saken var svært rause fra kommunens side. Senere har man forsøkt å komme seg ut av avtalen, men Conseptor Eiendom AS holder naturligvis på sitt.

Utredning av saken ble gjort bak lukkede dører.

Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak


Sak 104   Ringerike Utvikling AS - Godkjenning av aksjonæravtale.
Ringerike Næringsforum ville i første omgang ikke gå inn som eier i Ringerike Utvikling. Ringerike kommune gikk derfor inn i stedet for RNF. Nå er det meningen at RNF skal på banen - derfor dette salget av aksjer til RNF.
Vedtaket ble i hovedsak som foreslått med en del mindre justeringer.

Sak 105   Årsberetning 2009 for Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse.
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak

Sak 106   Årsrapport 2009 for Ringerike EtablererSenter.
Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak med tillegg av at regnskapet ettersendes.


Sak 107   E16 Skaret - Hvervenmoen - Årets viktigste sak?

Forslag til vedtak:
1. Kommunen vedtar å legge planprogram for kommunedelplan E16 Skaret - Hønefoss ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist i slutten av september.

I denne saken har Hole kommune allerede vedtatt å ta ut alternativ 4 og 5. Runar Johansen (H) mente Ringerike ikke kunne ta hensyn til dette og ikke legge begrensninger så tidlig i en plaanlegging. Helge Fossum (FrP) støttet også at det skulle legges ut flest mulig alternativ. Han mente dette var årets viktigste sak. Anne Søhol mente at vi ikke kunne ta hensyn til hva Hole hadde vedtatt, da det ikke er hvem som har hatt kommunestyremøte først som skal telle.

Vedtatt som forslag til vedtak ovenforSak 108   Traséjustering Sokna - Ørgenvika
Vedtak: Til orientering

Sak 109   Sokna - Ørgenvika finansiering av kryss
Vedtak: Rådmannen tar ny kontakt med Jernbaneverket og Statens Vegvesen for å drøfte gjennomføring og finansiering av kryss ved Rallerud.

Sak 110   Endring av plan Sokna - Ørgenvika
Vedtak: Som forslag

Sak 111   Reguleringsplan for Follum
Vedtak som rådmannens forslag

Sak 112   Reguleringsplan "Norske Skog Follum"
Vedtak som rådmannens forslag

Sak 113   Lybby Pub - Saken er unntatt offentlighet

Sak 114   Nye Bella Blue - Saken er unntatt offentlighet

Sak 115   Oppsummering av formannskapseminaret 7. juni.

Det var i tilknytning til dette punktet at varaordfører Runar Johansen (H) kom med sitt oppsiktsvekkende overslag hvor han fant ut at Ringerike kommune ville mangle ca 100 millioner for få til en riktig økonomi i 2011.