ledelsen
Utover dagen , tirsdag, vil RingeriksAvisa følge opp de sakene som behandles i formannskapet i Ringerike. Selv om en del saker må utsettes som følge av streiken i kommunen, vil allikevel en del viktige saker bli behandlet. Denne artikkelen ble derfor oppdatert utover dagen.

 

Ordfører Hansen foreslå ved innledningen til møtet å utsette kommunestyret 1 uke. Dette pga streiken. Dette ser ut til å få tilslutning fra formannskapet. Rådmann Wenche Grinderud understreket at det ikke ville være mulig å få fram sakspapirer tidsnok til det ordinære møtet.

 

Endring av dagsorden

Sakene (Se saksnummer nederst i denne artikkelen) 70, 79, 80, 84, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95 og tilleggssaker 99 ble vedtatt utsatt til 17.6.2010. Sak 91 utgår da denne allerede er satt opp tidligere.
Helge Fossum (FrP) ville vite hvorfor skoleplasseringssaken var foreslått utsatt.

Helge Stiksrud (V) begrunnet dette med at man også ønsket å drøfte saken ytterligere.

 

Den opprinnelige sakslista finner du nedenfor. Her er vedtakene også påført. Forslag til vedtak ligger på Ringerike kommunes hjemmeside.

 

Saksliste og referat

66/2010     HOVEDPLAN AVLØP GODKJENNING.
(Enstemmig vedtatt som instilling)

67/2010     VETERINÆRTJENESTEN- GODKJENNING AV RAMMEAVTALE OG SAMARBEIDSAVTALE MED HOLE
(Enstemmig vedtatt som instilling)

68/2010     VEDLIKEHOLDSTILSKUDD 2009 - SLUTTRAPPORT
(Enstemmig vedtatt som instilling)

69/2010     KOMMUNEDELPLANEN FOR ÅDALSFJELLA - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING
(Enstemmig vedtatt som instilling)

70/2010     NY SKOLETOMT HØNEFOSS SØR
(UTSATT)

71/2010     HVORDAN HAR ELEVENE DET I RINGERIKE KOMMUNE?SAMT TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I RINGERIKE 2009

Helge Fossum (FrP) sier han var skuffet over at kommunestyrets spørsmål i denne saken ikke er besvart. Svarene er bare henvisninger til opplæringsloven og tallvurderingene er intetsigende i forhold til det man ville vite noe om, nemlig hva slags apparat vi har til rådighet. Han foreslo derfor at saken kom til ny berammelse med mer presise svar.
arnfinn_holtenArnfinn Holten (KrF) synes tallkarakterene var bra, men at de fortsatt ikke var topp. Mener vi må ha en veldig høy målsetting slik at flest mulig vil trives i skolen. -Elever som føler seg som tapere får en stor konsekvens senere i livet.
Helge Fossum (FrP) er enig med Holten, men synes svaret må være bedre.
Rådmann Wenche Grinderud henviste til at de benyttet en anerkjent etablert spørreundersøkelse. Hun presiserte at det viktigste var den jobben for bedre trivsel som lærere og ansatte ved skolene gjorde hver dag som var viktig - ikke hvordan en rapport ser ut.
Innstillingen ble vedtatt.
Arnfinn Holten (KrF) foreslo i tillegg at det skal vektlegges tiltak som gjør det bedre for elevene.
Forslaget til Helge Fossum (FrP) falt da det bare fikk 3 stemmer.

72/2010     RUTINE FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD

Alle kommuner skal ha en varslingsrutine i sitt HMS-reglement. Grinderud ville poengtere at tjenestevei er naturlig vei å gå, men at direkte varsling er en grei måte dersom tjenestevei ikke når frem. (Enstemmig vedtatt som instilling)

73/2010     BARNEVERNSVAKT

ole_johan_andersenOle Johan Andersen (FrP) synes saken er ensidig og mangelfull. Forstår man må ta det som er lovmessig bestemt i den økonomiske situasjonen man er. Mener det blir et stort problem hvis kommunen ikke har en vaktordning i helgene. Mener kommunen må kunne svare på hvem som skal kontaktes på netter og i helgene før avvikling vedtas.
Rådmannen viste til at barnevernsleder skal kunne kontaktes.
Axel Sjøberg (SV) ønsker interkommunal ordning med barnevernsvakt men vil at den nåværende barnevernsvakt opprettholdes til det finnes et alternativ. Dette synet ble støttet av bl.a. Hans Petter Åsen (SP) og Kari Homme (H). Helge Stiksrud (V) mente også at det ikke var noe poeng i å nedlegge ordningen. Mente at vi måtte bruke disse ca 150.000 til barnevernsvakt og at det ikke var dette som skulle redde kommunebudsjettet.Runar Johansen (H) mente det var viktig å ha et sted man kunne henvende seg før den gamle ordningen legges ned.
Det ble enstemmig vedtatt at barneversvakten i Ringerike kommune opprettes i nåværende form inntil en alternativ ordning er på plass.

74/2010     MARCHE NES I ÅDAL - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING
(Enstemmig vedtatt som instilling)

75/2010     PRIORITERING AV PLANSAKER, MILJØ OG AREALFORVALTNINGEN

axel_sjobergHans-Petter Aasen (SP) og Axel Sjøberg (SV) mente slike saker måtte tas til orientering og at de måtte stole på fagfolkene i slike saker.
Helge Stiksrud (V) mener også at prioriteringen må foreslås av fagfolkene og at saken tas til orientering. Arnfinn Holten (KrF)  støttet også dette. Runar Johansen (H) vil tillegge at disse sakene betyr veldig mye for inbyggerne i kommunen og at en burde se om lønnsmidler kunne kanaliseres hit. Han ble også forsikret fra administrasjonen at det var en viss rullering på sakene, slik at det ikke var de samme sakene som bakerst i haugen hele tiden.
Saken ble tatt til orientering og enstemmig vedtatt.

76/2010     GEBYRREGULATIV - NY PLAN- OG BYGNINGSLOV
(Enstemmig vedtatt som instilling)

77/2010     PARKERINGSAVGIFTER - ENDRING

Runar Johansen (H) mente man burde gjennomføre soneparkeringen raskere enn forslaget. (Enstemmig vedtatt som instilling)

78/2010     PRINSIPPDISKUSJON OM VALG AV TOMT FOR NY HØNEFOSS KIRKE

runar_johansenAdministrasjonen orienterte om at det var to tomter som nå er aktuelle. Spørsmålet som nå reises, er om den kommunale tomta i Hofgaardsgate også kan vurderes som kirketomt på lik linje med den tomta hvor kirken tidligere stor. Helge Fossum (FrP) mener dette er noe Fellesrådet bør få styre med og at vi begrenser oss til å si noe om den konkrete tomten det er spørsmål om. Hans Petter Åsen (SP) mente en ikke måtte skape forventninger før en hadde sett hva forsikringsoppgjøret ville gi. Han var positiv til at nevnte tomt var aktuell.
Helge Stiksrud (V) synes det var greit med at de kirkelige organer førte ordet i denne saken, men synes det er naturlig at formannskapet får saken med tanke på denne bestemte tomta.
Axel Sjøberg (SV) støtter forslaget til vedtak. Ordfører Kjell Hansen (AP) ville ha det klart at en ikke lover noe mer enn det forsikringssummen gir. Rådmannen presiserte at det ikke lå løfter om penger i forslaget.
Runar Johansen (H) mente at en nå måtte passe på å tenke helhetlig når det gjelder hele dette området og lage en totalplan. Rådmann Wenche Grinderud sa også at hun forventet en ny sak dersom denne tomta ble valgt. (Enstemmig vedtatt som instilling)

79/2010     LOBBY PUB, STABELLSGT. 8 - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING
(UTSATT)

80/2010     NYE BELLA BLUE AS, STABELLSGT. 8 - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING
(UTSATT)


81/2010     ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT MAI 2010 (1. TERTIAL)

helge_stiksrudUnder dette punktet fulgte en generell debatt om kommunens dårlige økonomi og hva man kunne gjøre for å forbedre dette. Helge Fossum (FrP) ironiserte med at man tidligere hadde sagt at man hadde "fattet nødvendige vedtak". Her var det styrt mot underskudd hele veien. Helge Stiksrud (V)  repliserte med at han ikke visste om han skulle le eller gråte når Fossum tar tingene ut av sammenhengen.
- I forrige periode ble det gjort en rekke tiltak i riktig retning. Men det var altså ikke tilstrekkelig. Dette har vi tatt igjen senere ved å forsterke innsparingene, sier Helge Stiksrud. - Det Fossum prøver seg på her, er rene knep og vi fraber oss fra å bli tillagt at vi ikke tar denne saken på alvor. Jeg er lei av at Fossum mistenkeliggjør oss.
Helge Fossum får ordet og sier at det han mener er at det ikke er tatt tilstrekkelig grep og ikke at saken ikke tas på alvor.
Runar Johansen (H) ber Fossum røpe hvilke "grep" han mener det er riktig å ta.
Ole Johan Andersen (FrP) sier seg stort sett fornøyd med kommunens drift bortsett fra helse- og omsorg. Han signaliserer også at man nå må gå mer på detaljnivå der hvor budsjettet ikke er nådd.
Rådmann Wenche Grinderud oppsummerte og satte lyset på at kommunen hadde høyt sykefravær. Hun innrømmet at hun ikke hadde levert i forhold til budsjettvedtaket fra 2009. Derfor blir det tettere oppfølging på detaljnivå. Hun ville sammen med sine medarbeidere sette ressurser inn for å greie å oppfylle de budsjettmessige kravene.
(Vedtatt som instilling)

- Lunch -

82/2010     KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK

(Enstemmig vedtatt som instilling)

83/2010     KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK

(Enstemmig vedtatt som instilling)

84/2010     FINANSREGLEMENT RINGERIKE KOMMUNE - REVIDERT
(UTSATT)

85/2010     STATUS FOR KOMMUNENS LIKVIDITETSSITUASJON

(Enstemmig vedtatt som instilling)

86/2010     REVISJON AV KOMMUNEPLAN 2007-2019

Representantene drøftet framdriftsplan av kommuneplanen. Dette er et omfattende arbeid hvor mange delplaner skal inn i en større sammenheng.
(Vedtatt som instilling mot 4 stemmer)

87/2010     AVTALEN MELLOM CONCEPTOR EIENDOM AS OG RINGERIKE KOMMUNE OM UTVIKLING AV SENTRALE EIENDOMMER I HØNEFOSS SENTRUM (UTSATT)

88/2010     EGGEMOEN FLYPLASS - BRUK AV KOMMUNAL GRUNN TIL VEIFORMÅL

(Enstemmig vedtatt som instilling)

89/2010     E16 SKARET - HVERVENMOEN, KOMMUNEDELPLAN MED KU (UTSATT)

90/2010     RV7 SOKNA - ØRGENVIKA - JUSTERING AV TRASÉ (UTSATT)

91/2010     VEDLIKEHOLDSTILSKUDD 2009 - SLUTTRAPPORT (UTGÅR HELT - er dobbeltbehandlet)

92/2010     RINGERIKE UTVIKLING AS - GODKJENNING AV AKSJONÆRAVTALE (UTSATT)

93/2010     RINGERIKE ETABLERERSENTER - ÅRSRAPPORT 2009 (UTSATT)

94/2010     ÅRSRAPPORT OG KONTROLLRAPPORT FOR 2009 FOR SKATTEOPPKREVEREN I RINGERIKE (UTSATT)

95/2010     RINGERIKES SPAREBANKS KULTURSTIFTELSE-REVISJONSBERETNING 2009 (UTSATT)

96/2010     BRANNSAMARBEID KRØDSHERAD KOMMUNE

Axel Sjøberg (SV) synes slikt samarbeid er bra. Han spør etter hva man tjener på en slik avtale? Er det bare Krødsherad som tjener på dette?
Rådmannen svarer at man også vil be om tilbud fra Drammen på dette.
(Enstemmig vedtatt som instilling)

97/2010     BARISTA KAFFEBAR, SØNDRE TORV 2 B

(Enstemmig vedtatt som instilling)

98/2010     OPPFØLGING AV FORMANNSKAPSSEMINAR 7. JUNI

Saken utsettes til 17.6.

99/2010 Rallerud. Ekstrasak er også utsatt.

Neste formannskapsmøte den 17.6 kan ikke begynne for tidlig pga møte i fylkestinget samme dag. Kommunestyremøtet må også utsettes på grunn av streiken. Forslag til nytt kommunestyre er 24.6. kl 16:00


Ordfører Kjell Hansen takket for et godt møte.