fredag, 02 august 2019 11:06

Svindlet NAV for 124.000 - slapp å sone

Skrevet av

En Hole-kvinne svindlet NAV for litt over 124.000 i dagpenger. Ringerike tingrett behandlet saken 26. juli 2019. Her er referatet.


I perioden 9. mai 2016 til 23. april 2017, innsendte tiltalte elektronisk meldekort til NAV. På meldekortene oppga tiltalte å ha arbeidet til sammen 277 timer i hele perioden. NAV gjennomførte kontroll hos arbeidsgiverne A og B med spørsmål om hvor mye tiltalte faktisk hadde arbeidet. A opplyste i sitt svar datert 05.03.2017 at siktede hadde hatt en 100 prosent stilling fra mai 2016. Hun sluttet i sin stilling 16.09.2016. Fra 01.03.2017 ble hun ansatt i en 100 prosent stilling hos B. Svarene fra arbeidsgiverne viste at hun i hele denne perioden hadde arbeidet 1012,5 timer. På denne måten fikk tiltalte en urettmessig utbetaling av til sammen kr. 124 110,- i dagpenger.

Husket dårlig

Tiltalte har i retten erkjent arbeidsforholdene hun hadde i den perioden tiltalebeslutningen gjelder for. Hun har erkjent straffansvar, selv om hun har forklart at hun ikke husker utfyllingen av meldekortene eller at hun var på jobb i perioden tiltalen gjelder. Hele perioden fremstår som et sort hull i hukommelsen hennes. Dette ble forklart med at hun tidligere opplevde mishandling av sin daværende ektefelle. Dette, og en vanskelig ungdomstid, medfører at hun stadig får flashbacks. Dette er også grunnen til at hun nå er sykmeldt.

Ved å innrapportere uriktig til NAV slik tiltalte gjorde, har hun også gjort seg skyldig i falsk forklaring til offentlig myndighet. Tiltalte har erkjent forholdet, og domfelles i samsvar med tiltalen.

Ved trygdebedragerier er utgangspunktet ubetinget fengsel ved beløp over grunnbeløpet i folketrygden, som pr. 01.05.2016 utgjorde kr. 92 576,-. I dette tilfellet er det bedrageri som beløpsmessig overstiger dette. Forholdet kommer under straffebudet om grovt bedrageri, men retten er enig med forsvarer at det må anses å ligge i nedre sjikt.
 
Politisommel

Beløpets størrelse tilsier at utgangspunktet i denne saken vil være en kortere ubetinget fengselsstraff. I vår sak er det også noen formildende omstendigheter som skal komme tiltalte til gode. Størst betydning har sakens liggetid. Trygdebedrageriet i post I ble oppdaget da den siste arbeidsgiveren i mai 2017 svarte på NAV sitt spørsmål om tiltaltes arbeidstid. NAV anmeldte forholdet til politiet 29. juli 2017. Tiltalte ble avhørt 01.02.2019 og tiltale ble tatt ut i april 2019. Liggetiden frem til avhøret er et brudd på EMK art. 6 nr. 1 og må komme tiltalte til gode.

Videre har tiltalte erkjent straffeskyld. Dette gjorde hun også i avhør, men siden hun har forklart at hun ikke husker forholdet, er ikke saken sendt over med forslag til avgjørelse ved tilståelsesdom. Retten kommer likevel til at tiltalte skal tilkjennes en tilståelsesrabatt, jf. straffeloven § 78 bokstav f.

Retten er etter dette kommet til at tiltalte skal dømmes i tråd med aktors påstand til fengsel i 30 dager, som gjøres betinget med en prøvetid på to år. Aktor har nedlagt påstand om ikke å idømme saksomkostninger. Hovedregelen etter straffeprosessloven§ 436 er at saksomkostninger bør idømmes ved domfellelse. Retten finner etter en helhetsvurdering, og særlig sett hen til at tiltalte har erkjent forholdet i avhør, å tiltre aktors påstand.

Saksomkostninger idømmes ikke. Dommen er enstemmig.

Det ble 30 dagers betinget fengsel med prøvetid på 2 år.

Andre saker å lese

Høyre med ny knallmåling

21-03-2023 Politikk NTB - avatar NTB

Høyre med ny knallmåling

Regjeringsmakten ville skiftet til borgerlig side dersom det var valg i dag, ifølge ny måling. Høyre får 34,6 prosent.

Les mer i RingeriksAvisa

Politiet klarer ikke å stanse voldsbølgen i Stockholm

21-03-2023 Nyheter NTB-TT - avatar NTB-TT

Politiet klarer ikke å stanse voldsbølgen i Stockholm

Tross økt innsats fra politiet mot skytinger og sprengninger i Stockholm, er det så langt ingenting som tyder på at den gjengrelaterte voldsspiralen avtar.

Les mer i RingeriksAvisa

Kirkens Bymisjon: Papirløse barn blir sviktet av Norge

21-03-2023 Nyheter NTB - avatar NTB

Kirkens Bymisjon: Papirløse barn blir sviktet av Norge

Papirløse barn lever med angst og får ikke nok helsehjelp eller skolegang, ifølge en ny rapport fra Kirkens Bymisjon. De påpeker brudd på barnekonvensjonen.

Les mer i RingeriksAvisa

Lørdag 25.3 starter fotballen

21-03-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Hønefoss møter Øvrevoll Hosle på AKA arena til årets første kamp i 1.divisjon for kvinner lørdag den 25.3 kl 13.00.Billetter kan du kjøpe her    

Les mer i RingeriksAvisa