torsdag, 31 oktober 2019 23:07

Interpellasjon fra Stian Bakken (SP) om nedleggelse av Ringerike tingrett

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Ringerike tingrett Ringerike tingrett Arkivfoto: Frank Tverran

Til kommunestyremøtet den 7.november, kommer Stian Bakken (SP) med følgende interpellasjon:

Domstolkommisjonen forslag om å legge ned Ringerike tingrett – tverrpolitisk arbeid for å stoppe nedlegging.

Ringerike tingrett er en svært godt drevet domstol. Tingretten har effektiv saksbehandling, nyter stor tillit i lokalsamfunnet og har et svært godt fagmiljø. Tingretten har mange tilleggsfunksjoner enn den rent dømmende virksomheten, - tjenester som berører mennesker i krevende livssituasjoner.

Tingretten er også navet i et sterkt lokalt juridisk miljø. Den lokale tingretten bidrar til at innbyggerne i Ringerike har god tilgang på advokatkontorer og derigjennom sørger for lokal verdiskapning.

I NOU 2019:17 foreslår domstolkommisjonen å legge ned Ringerike tingrett, - ved å slå den sammen med Asker og Bærum tingrett. En slik strukturendring vil åpenbart medføre at flere av de juridiske miljøene i Ringerike vil flyttes ut av regionen, noe som er uheldig både for innbyggere, næringsliv, andre offentlige etater og vil medføre bortfall av statlige arbeidsplasser i regionen.

Det kan virke som om man her legger opp til nok en reform, - hvor man også endrer på det som fungerer svært godt.

Ringerike kommune har de siste årene gjennom politireformen opplevd omfattende sentralisering i politiet. Svært mange stillinger er flyttet fra Hønefoss til Tønsberg eller Drammen. Dette har skjedd gjennom at man har mistet operasjonssentral, arrest og flere andre
funksjoner. Dersom tingretten legges ned, - vil det bidra til at miljøet ved Hønefoss politistasjon svekkes ytterligere, - for eksempel ved at jurister flyttes.

Som lokalpolitikere må vi jobbe for å stoppe denne nedleggingen. Vi i Senterpartiet forventer at ordfører gjennom sin løpende dialog med Buskerudbenken på Stortinget og andre offentlige etater raskt får stoppet nedleggingspøkelset som henger over Ringerike tingrett.

Jeg tillater meg således å stille ordfører følgende spørsmål:

  1. Hva mener ordfører om forslagene i som fremkommer i NOU 2019:17?
  2. Hvordan vil ordfører jobbe for å få stoppet forslaget?
  3. Har ordfører i lys av forslaget sendt brev til Statsråden, stortingsbenken og
    fylkesordfører hvor det bes om at Ringerike tingrett består?
  4. Vil ordfører ta initiativ til kommunestyret enstemmig kan slutte seg til at man vil
    jobbe tverrpolitisk for å opprettholde Ringerike tingrett?

Stian Bakken
Kommunestyrerepresentant
Senterpartiet

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent