torsdag, 04 februar 2016 16:05

Ringeriksbanen: Opprettholder anbefaling om å velge linje over Helgelandsmoen

Skrevet av

Jernbaneverket og Statens vegvesen opprettholder sin anbefaling om å legge Helgelandsmolinja til grunn for arbeidet med reguleringsplan for E 16 og Ringeriksbanen. Denne traseen er noe mindre negativ for våtmarkene enn Busundlinja. Regionrådet ber om framdrift!

Resultatene av forprosjektet for den nordligste delstrekningen av Ringeriksbanen og ny E16 legges nå fram av Jernbaneverket og Statens vegvesen. Delstrekningen går fra Bymoen i Hole til Styggdalen i Ringerike. Samferdselsdepartementet ba i slutten av august i fjor om at det skulle utarbeides en tilleggsutredning (forprosjekt) for Helgelandsmoen-, Busund-,  og Monserudalternativene på delstrekning fire. Statens vegvesen og Jernbaneverket har hatt en dialog med andre statlige etater og med lokale myndigheter. Det er også sett på mulighetene for avbøtende og kompenserende tiltak for å redusere ulempene ved utbyggingen.  

-Vi fastholder anbefalingen om at Helgelandsmolinja bør legges til grunn i reguleringsplanarbeidet, sier strategidirektør Anita Skauge i Jernbaneverket. Vi vurderer at hensynet til de internasjonalt viktige våtmarksområdene bør tillegges stor vekt og Helgelandsmolinja gir da noe mindre negativ konsekvens enn Busundlinja.  Forskjellene på  Busundlinja og Helgelandsmolinja er ikke store, men for naturmangfoldet er det  vurdert å være større muligheter også for å kompensere for negative konsekvenser på Helgelandsmolinja.

Monserudlinja  anbefales lagt vekk da den den gir store negative følger i form av omfattende inngrep i landbruksarealer og kulturmiljø. Kostnadsmessig er den også klart dyrere enn de to andre alternativene.  Helgelandsmolinja blir noe rimeligere enn Busundlinja og den er også anleggsmessig noe enklere å bygge.

Gevinster ved felles utbygging
Sammen med anbefalingen for delstrekning fire har etatene også oversendt en risikoanalyse om felles utbygging av E16 og Ringeriksbanen.  Analysen konkluderer med at en felles prosjektorganisering vil bidra til å redusere risikoen knyttet til kompleksiteten i utbyggingen, og gi muligheter for synergieffekter og kostnadsbesparelser. Et delt utbyggingsansvar vurderes å gi større risiko for kostnadsøkning.

{AF}

Regionens ordførere: Nå forventes beslutning og framdrift!


- Ringeriksregionen er tilfreds med at Jernbaneverket og Vegvesenet nå har fullført alle vurderinger som regjeringen har bedt om for å ta endelig stilling til trasèvalg også for delstrekning 4, heter det i en pressemelding fra Rådet for Ringeriksregionen.

- Vi forventer at regjeringen snarest fastsetter planprogram og at reguleringsarbeidet nå gjennomføres uten opphold slik at byggestart skjer i 2019.
I lokalsamfunnet er det som kjent ulike vurderinger av trasèalternativene. Dette er godt belyst i de mange høringer som allerede er gjennomført.  
For delstrekning 4 er det vurdert og kostnadsberegnet flere mulige avbøtende tiltak. Etatenes vurderinger synes fornuftige.
Ordførerne legger til grunn at siden dette er en statlig plan, vil regjeringen gjøre de avveininger som er nødvendig, heter det videre.

- Det viktigste er at det nå treffes nødvendige beslutninger og tilrettelegges for snarlig byggestart, slik regjering og Storting har forutsatt.  
Fra regionens side vil vi sette alle krefter inn på å gjøre vår del av jobben slik at samfunnet får maksimal nytteverdi at disse store investeringer, avslutter pressemeldingen fra ordførerne Magnussen, Berger og Hansen.{/AF}

kart ringeriksbanen

Sist redigert torsdag, 04 februar 2016 17:56

Beslektede artikler

Andre saker å lese

Kaja Vang er tilbake

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Kaja Vang meldte oppløsning på sitt foretak Kaja Vang AS i november 2021. Nå er beslutningen om oppløsning reversert og selskapet er aktivt igjen.

Les mer i RingeriksAvisa

Bortvist fra Hønefoss

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

To menn, begge i slutten av tenårene, ble natt til søndag bortvist fra Hønefoss sentrum av politiet. Grunnen til bortvisningen var at de hadde lagd bråk på et serveringssted.

Les mer i RingeriksAvisa

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

27-01-2023 Nyhetsklipp Jan Erik Johansen - avatar Jan Erik Johansen

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

Økte levekostnader har satt i gang en ny bølge med svindelforsøk - disse sikter seg inn på vanlige mennesker som allerede er i en tøff situasjon. Spørsmålet er derfor -...

Les mer i RingeriksAvisa