mandag, 15 februar 2021 15:21

Hønefoss Rørleggerbedrift fikk nesten halvert erstatningskravet fra Ringerike golfklubb

Skrevet av
Hønefoss Rørleggerbedrift fikk nesten halvert erstatningskravet fra Ringerike golfklubb Foto: Google Street

Saken gjaldt krav om erstatning for forsinket levering av vanningspumpe. I forliksrådet ble Hønefoss Rørleggerbedrift AS dømt til å betale til Ringerike Golfklubb kr 56.172,-

Hønefoss Rørleggerbedrift AS (saksøker) brakte saken inn for tingretten ved stevning av 21.07.2020. I stevningen påstår saksøker seg frifunnet fra kravet. Saken ble behandlet av Hallindal tingrett på grunn av habilitetsforhold ved Ringerike tingrett.

Kort om sakens bakgrunn

Hønefoss Rørleggerbedrift AS leverte i 2016 en vannpumpe til Ringerike Golfbane AS. Runar Hansen v/Hønefoss Rørleggerbedrift AS var på befaring på Ringerike Golfbane, og pumpen ble bestilt 2. juni 2016. Pumpen ble bestilt med en 230V motor, og ble levert i juni 2016. Hønefoss Rørleggerbedrift fakturerte Ringerike Golfbane AS den 31. august 2016. Fakturaen ble betalt av Ringerike Golfklubb AS den 16. mars 2017. Partene er uenige om sen betaling av fakturaen skyldes reklamasjon eller dårlig økonomi.

Ringerike Golfklubb AS reklamerte på vanningspumpen da de hadde behov for en 400V motor, og ikke 230V slik som levert. Det var korrespondanse mellom partene vedørende dette. Høsten 2017 leverte Ringerike Golfbane AS motoren tilbake til Hønefoss

Rørleggerbedrift AS, og tok ut forliksklage mot Hønefoss Rørleggerbedrift AS med krav om heving av avtalen.
I forbindelse med tilsvar på forliksklagen 18. desember 2017, kom Hønefoss Rørleggerbedrift AS v/leverandøren med forslag til løsning hvor leverandøren Flygt-Xlem var villig til å ta kostanden ved levering av ny 400V motor til vanningspumpen. Ringerike Golfbane AS v/ Dag Weberg bekreftet i e-post av 29. desember 2019 til leverandøren og Hønefoss Rørleggerbedrift AS at de ville trekke forliksklagen dersom dette var tilfellet.
I e-post av 5. januar 2018 skrev Hønefoss Rørleggerbedrift AS v/ Runar Hansen til Ringerike Golfbane AS at Weberg måtte trekke forliksklagen og at Ringerike Golfklubb ville få en ny 400V motor uten kostnad. Videre fremgår det av e-posten «Det tar ca 14 dager og få tak i en ny motor. Weberg får ringe meg ang. dette». Partene hadde etterfølgende telefonisk kontakt.
Ringerike Golfbane AS trakk klagen til forliksrådet i brev av 8. januar 2018.

Det ble åpnet konkurs av Ringerike Golfbane AS den 10. januar 2018. I henhold til avtale av 27. januar 2018 mellom Ringerike Golfbane AS, Sparebank 1 Ringerike Hadeland og Ringerike Golfklubb, solgte Ringerike Golfbane AS sitt driftstilbehør til Ringerike Golfklubb, herunder den aktuelle vanningspumpen.

Den 24. april 2018 kom Ringerike Golfklubb v/ Dag Weberg til Hønefoss Rørleggerbedrift AS for å hente vanningspumpen. Vanningspumpen var da ikke klar til avhenting.
Weberg sendte e-post til Hønefoss Rørleggerbedrift AS vedrørende dette den 25. april 2018, og i e-post fra Hønefoss Rørleggerbedrift samme dag ble det bekreftet at vanningspumpen skulle komme til Hønefoss Rørleggerbedrift i uke 18.
Hønefoss Rørleggerbedrift AS varslet Ringerike Golfklubb fredag 4. mai 2018 om at vanningspumpen kunne hentes. Vanningspumpen ble hentet 8. mai 2018.
Vanningspumpen ble installert 26. mai 2018.

Hønefoss Rørleggerbedrift AS mottok den 10. juli 2018 krav fra Ringerike Golfklubb om kompensasjon for skader som følge av for sent levert vanningspumpe.


Utdrag fra det retten bemerker

Saksøkte har dokumentert et økonomisk tap som følge av kostnader til re-etablering av plantedekket på banen. Det fremgår av brev fra saksøkte til saksøker den 10.07.2018, at golfklubben krevde erstattet kr 54 850 i forbindelse med utgifter til re-etablering av nytt plantedekke. I brevet vises det til vedlagt dokumentasjon. Oppstillingen er inntatt i prossesskriv til retten. Retten finner på denne bakgrunn av saksøkte har dokumentert et økonomisk tap, som skyldes konsekvensene av forsinkelsen.

Hovedregelen er at tapet skal dekkes fullt ut. Saksøkte har fremlagt en e-post fra Norges Golfforbund med to alternative prisestimater for tilsvarende arbeid med re-etablering av plantedekke. Begge alternativene overstiger erstatningskravet fra saksøkte, og retten finner følgelig at saksøktes krav ikke går utover hva en slik re-etablering av plantedekke normalt koster.
Hva angår mulig tapsbegrensningsplikt har saksøkte redegjort for hvordan vanningen av golfbanen foregår, og retten finner på bakgrunnen av saksøktes forklaring at golfklubben ikke hadde andre handlingsalternativer i den situasjonen som oppstod grunnet forsinket levering av pumpen.

Saksøker har anført at golfbanen var i dårlig stand fra tidligere år, og at saksøkte ikke skal erstatte den fordelen saksøkte får ved å legge nytt plantedekke. Saksøker har dokumentert anførselen ved midlertidig innberetning for Ringerike Golfbane AS sitt konkursbo.

Retten fastsetter etter dette erstatningen skjønnsmessig til kroner 30 000.

Domsslutning

1.
Hønefoss Rørleggerbedrift AS dømmes til innen 2 –to- uker fra dommens forkynnelse å betale Ringerike Golfklubb kroner 30 000.
2.
Hønefoss Rørleggerbedrift AS dømmes til innen 2 –to- uker fra dommens forkynnelse å erstatte Ringerike Golfklubb sakens omkostninger med kroner 1 322.

Andre saker å lese

Høyre med ny knallmåling

21-03-2023 Politikk NTB - avatar NTB

Høyre med ny knallmåling

Regjeringsmakten ville skiftet til borgerlig side dersom det var valg i dag, ifølge ny måling. Høyre får 34,6 prosent.

Les mer i RingeriksAvisa

Politiet klarer ikke å stanse voldsbølgen i Stockholm

21-03-2023 Nyheter NTB-TT - avatar NTB-TT

Politiet klarer ikke å stanse voldsbølgen i Stockholm

Tross økt innsats fra politiet mot skytinger og sprengninger i Stockholm, er det så langt ingenting som tyder på at den gjengrelaterte voldsspiralen avtar.

Les mer i RingeriksAvisa

Kirkens Bymisjon: Papirløse barn blir sviktet av Norge

21-03-2023 Nyheter NTB - avatar NTB

Kirkens Bymisjon: Papirløse barn blir sviktet av Norge

Papirløse barn lever med angst og får ikke nok helsehjelp eller skolegang, ifølge en ny rapport fra Kirkens Bymisjon. De påpeker brudd på barnekonvensjonen.

Les mer i RingeriksAvisa

Lørdag 25.3 starter fotballen

21-03-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Hønefoss møter Øvrevoll Hosle på AKA arena til årets første kamp i 1.divisjon for kvinner lørdag den 25.3 kl 13.00.Billetter kan du kjøpe her    

Les mer i RingeriksAvisa