tirsdag, 12 mai 2020 10:59

278 mill mindre til Ringeriksbanen

Skrevet av
278 mill mindre til Ringeriksbanen Illustrasjon: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 / Bane NOR

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til jernbaneinvesteringer med 826 millioner kroner. Pengene skal gå til å dekke økte utgifter på Follobanen, Vestfoldbanen (Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker) og Østfoldbanen (Sandbukta–Moss–Såstad).

Det er opprinnelig satt av 528 millioner kroner til planleggingsmidler på Ringeriksbanen i 2020. Som følge av de økte utgiftene til investeringsprosjekter til jernbane, foreslår regjeringen å redusere bevilgningen til planlegging med 278 millioner kroner. Det skal fortsatt opprettholdes framdrift i prosjektet med Ringeriksbanen, med sikte på investeringsbeslutning i 2021.

Dette innebærer bl.a. at det i år blir brukt mindre penger på grunnerverv og arkeologiske utgravninger enn det som var planlagt.

I en pressemelding fra Regjeringen fremgår det at man sikter mot investeringsvedtak for Ringeriksbanen og E16 om ett år.

Sikter inn mot investeringsbeslutning i mai 2021

- Å realisere Ringeriksbanen og sammenhengende firefelts E16 mellom Sandvika og Hønefoss vil gi en helt ny reisehverdag for folk og næringsliv mellom hovedstadsregionen og Ringerike. Regjeringen vil arbeide for å legge fram forslag til investeringsbeslutning for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss i forbindelse revidert nasjonalbudsjett 2021 i mai neste år. I løpet av nærmeste framtid tar vi derfor sikte på at forberedelser til bompengevedtak og en ekstern kvalitetssikring av hele prosjektet kan begynne, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen har overfor Statens vegvesen avklart rammene for finansieringen av veidelen av utbyggingen. Statens vegvesen vil da kunne videreføre prosessene med lokale bompengevedtak med kommunene Hole og Ringerike og Viken fylkeskommune, slik at de lokale bompengevedtakene for E16 Høgkastet-Hønefoss kan fattes så raskt som mulig. Målet er at regjeringen skal legge fram forslag til bompengeproposisjon for Stortinget samtidig med at forslag til investeringsbeslutning legges fram neste vår.

For store utbyggingsprosjekter, slik som fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 Høgkastet-Hønefoss, er det krav til ekstern kvalitetssikring (KS2) før investeringsbeslutning legges fram for Stortinget. Samferdselsdepartementet tar sikte på at dette arbeidet kan startes opp innen kort tid, slik at kvalitetssikringen kan ferdigstilles ved årsskiftet 2020/21.

Hit forsvant pengene:

Det er økte kostnader knyttet til byggingen av Follobanen, InterCity-strekningen Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen og InterCity-prosjektene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker på Vestfoldbanen i 2020. Regjeringen prioriterer å holde rasjonell framdrift i disse pågående prosjektene.

Kostnadsøkninger får konsekvenser for framdriften i InterCity-prosjektet Kleverud-Sørli på Dovrebanen og fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 Høgkastet-Hønefoss. Regjeringen vil komme tilbake til videre framdrift for strekningen på Dovrebanen i statsbudsjettet for 2022. Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til planlegging av fellesprosjektet med 278 millioner kroner til 250 millioner kroner i 2020. Beløpet på 278 millioner kroner skulle i år hovedsakelig gå til grunnerverv, men også andre tiltak, blant annet arkeologiske utgravinger.

- Det er en økonomisk krevende situasjon i jernbanesektoren, og den tar vi på alvor. Vi er dessverre er nødt til å redusere omfanget av planlegging av Ringeriksbanen og E16 i år. Den foreslåtte bevilgningen sammen med initiativet til nødvendige bompengevedtak og ekstern kvalitetssikring gjør det likevel mulig å få på plass en investeringsbeslutning i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021, sier samferdselsministeren.

Sist redigert onsdag, 13 mai 2020 08:08

Beslektede artikler

Andre saker å lese

Kaja Vang er tilbake

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Kaja Vang meldte oppløsning på sitt foretak Kaja Vang AS i november 2021. Nå er beslutningen om oppløsning reversert og selskapet er aktivt igjen.

Les mer i RingeriksAvisa

Bortvist fra Hønefoss

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

To menn, begge i slutten av tenårene, ble natt til søndag bortvist fra Hønefoss sentrum av politiet. Grunnen til bortvisningen var at de hadde lagd bråk på et serveringssted.

Les mer i RingeriksAvisa

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

27-01-2023 Nyhetsklipp Jan Erik Johansen - avatar Jan Erik Johansen

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

Økte levekostnader har satt i gang en ny bølge med svindelforsøk - disse sikter seg inn på vanlige mennesker som allerede er i en tøff situasjon. Spørsmålet er derfor -...

Les mer i RingeriksAvisa