onsdag, 19 februar 2020 09:38

Hønefossfirma betalte verken skatt eller mva i 3 år

Skrevet av
Hønefossfirma betalte verken skatt eller mva i 3 år Foto: Frank Tverran

Det er utrolig hvor lenge det er mulig å holde på uten å bli stoppet. Ringerike tingrett dømte den 14. februar en mann til 8 måneders fengsel etter at han hadde drevet to foretak uten å føre regnskap. Dette hadde pågått i hele tre år og gjelden til det offentlige endte på flere hunder tusen.


Fra rettens vurdering

Saken gjelder syv tiltaleposter. Postene I-V er knyttet til vesentlige brudd på en næringsdrivendes plikt til å betale og rapportere skatt og avgift, samt manglende bokføring.

Enkeltpersonforetaket ble registrert i Enhetsregisteret den 15.04.2014. Foretaket ble registrert med næringskoden 81.300, som er «Beplantning av hager og parkanlegg». Drøye fire måneder senere, den 26.08.2014 ble også et aksjeselskap registrert i foretaksregisteret. Aksjeselskapets formål var «Anleggsgartner og maskinentreprenør, og det som derved står i den forbindelse.»

Innehaver av enkeltpersonforetaket var også eneeier, styreleder og daglig leder i aksjeselskapet. Ved å etablere disse selskapene kunne tiltalte arbeide som selvstendig næringsdrivende.

Tiltalte har i retten forklart at bakgrunnen for at han ønsket å bli selvstendig næringsdrivende var primært hans ønske om økt fleksibilitet. Forut for etableringen av selskapene hadde tiltalte vært gjennom et samlivsbrudd og barnefordelingskonflikt. Han fikk, etter en prosess som bl.a. involverte advokater, samvær med barna. Han har forklart at dette, samt den hektiske hverdagen med å balansere jobb og omsorgen for barn, var krevende både fysisk og psykisk, og han utviklet ulike helseproblemer.

Før han registrerte enkeltpersonforetaket gjorde tiltalte en del undersøkelser for å få kunnskap om hva som kreves for å kunne være selvstendig næringsdrivende. Av hensyn til økonomien startet han med et enkeltpersonforetak, idet slike foretak ikke har noen krav til startkapital. Planen var at han senere skulle stifte et aksjeselskap, som virksomheten skulle drives fra.

Skatt Sør fulgte opp

Som selvstendig næringsdrivende fikk han dessuten oppdrag fra bekjente og tidligere arbeidsgiver. Samordna Registermelding ble på vegne av enkeltpersonforetaket sendt inn til registreringsmyndigheten den 9. april 2014, slik at foretaket skulle bli registrert i merverdiavgiftsregisteret. Skatt sør, som registreringsmyndighet, fulgte opp søknaden ved å etterspørre nødvendig dokumentasjon. Slik dokumentasjon ble ikke innsendt.

I telefonsamtale mellom tiltalte og Skatt sør, den 2. september 2014, forklarte tiltalte at han skulle sende nødvendig dokumentasjon, og han opplyste at all jobb ble utført av aksjeselskapet. På denne bakgrunn, samt innsendte fakturaer fra tiltalte, ble aksjeselskapet registrert i merverdiavgiftsregisteret fra og med 4. termin 2014.

Det ble ikke ført regnskap.Tiltalte fakturerte sine kunder med MVA, men innrapporterte ikke dette.

Først den 21. november 2016 iverksatte Skatt sør kontroll (ettersyn) i både enkeltpersonforetaket og aksjeselskapet. Gjennom kontrollen ble det avdekket omsetning i både foretaket og aksjeselskapet som ikke var oppgitt i selvangivelser eller merverdiavgiftsoppgaver.

Basert på kontrollen ble det avdekket at enkeltpersonforetaket hadde unnlatt å betale totalt kr. 239 856 i skatt og kr. 135 205 i MVA. For aksjeselskapet ble det avdekket at selskapet hadde unnlatt å betale kr. 326 250 i skatt, og kr. 602 781 i MVA. Den samlede skatte- og avgiftsunndragelsen for de to foretakene er på kr. 1 304 092.

Forsøkte seg også på NAV

To av tiltalepostene gjelder bedrageri overfor NAV og falsk forklaring i den forbindelse. Den 14. februar 2019 søkte tiltalte om stønad fra NAV, herunder stønad til boutgifter. I søknaden la han ved leiekontrakt som viste månedlige boutgifter på kr. 13 000. Den 4. mars 2019 ble søknaden innvilget. Boutgiftene ble betalt direkte til utleier fra NAV. Utleier informerte da NAV om at tiltalte ikke bodde på den aktuelle adressen. Tiltalte har forklart at han i denne perioden bodde i del av et bygg som ikke var tillatt for boformål, og at han derfor oppga den tidligere adresse hans.


Helt sentralt ved utmålingen av straffen er størrelsen på det unndratte beløpet. Tiltalte har gjennom sin virksomhet i enkeltpersonforetaket og aksjeselskapet, over en periode på ca. 3 år, unndratt kr. 1 304 092 i skatt og avgift.

I formildende retning kommer tiltaltes tilståelse. Tiltalte har tilstått samtlige forhold i tiltalen. I tillegg til tilståelsen har tiltalte bidratt til oppklaring ved at han i stor grad har samarbeidet med skattemyndighetene under kontrollen av enkeltpersonforetaket og aksjeselskapet.

Slik ble dommen:

DOMSSLUTNING

1. NN dømmes for overtredelse av
- merverdiavgiftsloven § 21-4 annet ledd annet straffealternativ
- ligningsloven § 12-1 nr. 1 bokstav a
- bokføringsloven § 15 første ledd første punktum, jf. § 2 annet ledd, jf. § 7 første ledd, jf. annet ledd
- straffeloven § 392
- straffeloven § 379, jf. § 378 (to tilfeller)
- straffeloven § 378
- straffeloven § 371 bokstav a
- straffeloven § 221 første ledd sammenholdt med straffeloven § 79 bokstav a

til fengsel i 8 måneder

2. NN dømmes til å betale erstatning til Skatt sør med 430 440 – firehundreogtrettitusenfirehundreogførti – kroner med tillegg av avsavnsrente på 0,8 % p.a. beregnet fra 11.02.2017 og frem til forfall, og med 153 284 – etthundreogfemtitretusentohundreogåttifire – kroner med tillegg av avsavnsrente med 0,8 p.a. beregnet fra 16.11.2017 og frem til forfall. I tillegg påløper forsinkelsesrente fra forfall og til betaling skjer. Forfall fastsettes til 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.


Saksomkostninger ble ikke idømt.

Andre saker å lese

Høyre med ny knallmåling

21-03-2023 Politikk NTB - avatar NTB

Høyre med ny knallmåling

Regjeringsmakten ville skiftet til borgerlig side dersom det var valg i dag, ifølge ny måling. Høyre får 34,6 prosent.

Les mer i RingeriksAvisa

Politiet klarer ikke å stanse voldsbølgen i Stockholm

21-03-2023 Nyheter NTB-TT - avatar NTB-TT

Politiet klarer ikke å stanse voldsbølgen i Stockholm

Tross økt innsats fra politiet mot skytinger og sprengninger i Stockholm, er det så langt ingenting som tyder på at den gjengrelaterte voldsspiralen avtar.

Les mer i RingeriksAvisa

Kirkens Bymisjon: Papirløse barn blir sviktet av Norge

21-03-2023 Nyheter NTB - avatar NTB

Kirkens Bymisjon: Papirløse barn blir sviktet av Norge

Papirløse barn lever med angst og får ikke nok helsehjelp eller skolegang, ifølge en ny rapport fra Kirkens Bymisjon. De påpeker brudd på barnekonvensjonen.

Les mer i RingeriksAvisa

Lørdag 25.3 starter fotballen

21-03-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Hønefoss møter Øvrevoll Hosle på AKA arena til årets første kamp i 1.divisjon for kvinner lørdag den 25.3 kl 13.00.Billetter kan du kjøpe her    

Les mer i RingeriksAvisa