lørdag, 05 oktober 2019 08:38

God plan for bruk av 9,8 millioner kubikkmeter stein

Fra Sundvollen mot Hønefoss vil veg og bane gå paralellt. Fra Sundvollen mot Hønefoss vil veg og bane gå paralellt. Illustrasjon: Fellesprosjektet

Bane NOR og Statens vegvesens Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har laget en smart og ny plan for best mulig ressursutnyttelse av steinmassene fra anlegget.

Fellesprosjektet (FRE16) skal bygge firefelts E16 fra Høgkastet sør for Sundvollen til Hønefoss og dobbeltsporet Ringeriksbane fra Sandvika til Hønefoss, som er en del av InterCity-satsingen til Bane NOR.

Mange og lange tunneler

Det er planlagt flere lange tunneler langs strekningen, blant annet en 23 kilometer lang jernbanetunnel fra Jong ved Sandvika til Sundvollen. I tillegg kommer tre tunneler for bane og veg vest for Sundvollen. Det betyr at prosjektet må håndtere store mengder steinmasser.

FoU-prosjektet «Kortreist stein» jobber også med samme tema -utnyttelse av steinmasser. FRE16-prosjektet trekker i noen grad veksler på kunnskapen og kompetansen som FoU-prosjektet jobber med.

Fremtidsrettet samarbeid

Ragnar Skagen
Rådgiver for ytre miljø i Fellesprosjektet, Ragnar Skagen, ved Avtjerna som blir prosjektets kjempedeponi. Nær 10 millioner kubikkmeter stein skal tas ut fra tunneler og skjæringer når Ringeriksbanen og ny E16 skal bygges. (Foto: Kjell Wold)

– Vi har kartlagt de nesten 10 millioner kubikkmeter masser som tas ut fra alle tunneler og skjæringer, forteller Ragnar Skagen. Han er rådgiver for ytre miljø i Fellesprosjektet.

Han mener det er en nyvinning med en så grundig vurdering av bergarter, kvalitet, mellomlagring, knusing, gjenbruk og transport av masser fra anlegget så tidlig i planfasen.

Ved andre store samferdselsanlegg har en ofte prøvd å gjøre det beste ut av situasjonen i etterkant av en planprosess og i liten grad tatt hensyn til utnyttelse av steinressursene.

Bedre kartlegging tidlig

– Det nye er at vi har gjennomført en planprosess hvor vi har tatt dette hensynet med oss mye tidligere i prosessen enn vanlig. Vi har undersøkt grundig hvilke kvaliteter av stein vi kan forvente å få – og i hvilke mengder. Dette gir oss et bedre bilde av hvordan det er mulig å bruke og utnytte steinmassen best mulig. Det knytter vi opp mot planlagt framdrift i prosjektet og hvor grensene mellom entreprisene går, forteller Skagen
Store mengder

De totale mengder stein som er beregnet fra de planlagte tunnelene og skjæringene blir anslått til om lag 9.800.000 kubikkmeter stein. Av dette regner Fellesprosjektet å kunne bruke om lag 3,6 millioner kubikkmeter til fyllinger i traseen for veg og bane. 2,2 millioner kubikkmeter anslås som kvalitetsmasser (knust og siktet). Det vurderes muligheter for å bruke ytterligere 0,8 millioner kubikkmeter som tilslag til betong.

Det blir planlagt å lagre om lag 3 millioner kubikkmeter ved Avtjerna i Bærum rett sør for Sollihøgda.

prinsippskisse

Masser av varierende kvalitet

Geologien mellom Jong(Sandvika) og Sundvollen er nå kartlagt, Berget består av i alt fire hovedtyper stein hvorav en har høykvalitet, to har middels kvalitet og en har dårlig kvalitet.
I dette kartleggingsarbeidet som er utført av NGI i samarbeid med Bane NOR og Statens vegvesen er det gjort et titalls kjerneboringer langs traseen.

Den steinen som er minst egnet til videreforedling men meget godt egnet til fyllinger befinner seg i første del av tunnelen fra Sandvika og nordover – og nærmest Sundvollen. God kartlegging av massenes kvalitet og omfang er viktig for logistikken i anleggsfasen ved transport, lagring og mellomlagring.
Smart logistikk

Den geologiske kartleggingen og planene for massehåndteringen underveis i prosjektet blir også en viktig faktor når kontraktene skal utformes.

Hvor mye av massene som kan knuses og håndteres ved massedeponiet på Avtjerna blir særdeles viktig for hvor effektiv hele anleggsvirksomheten blir.

Grundig miljøkartlegging

Forholdet til miljøet i og rundt kjempedeponiet sør for Sollihgøgda blir også viktig å håndtere i anleggsfasen.
Spesielt viktig blir det hvordan prosjektet tar hånd om alt vannet i området fra vann, tjern, bekker og vassdrag.

– Vi vet det er mye vann i området. Det blir en utfordring både for massedeponiet på Avtjerna og drivingen av de lange tunnelene. Det skal vi klare på en god måte, sier Ragnar Skagen.

Beslektede artikler

Andre saker å lese

Kaja Vang er tilbake

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Kaja Vang meldte oppløsning på sitt foretak Kaja Vang AS i november 2021. Nå er beslutningen om oppløsning reversert og selskapet er aktivt igjen.

Les mer i RingeriksAvisa

Bortvist fra Hønefoss

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

To menn, begge i slutten av tenårene, ble natt til søndag bortvist fra Hønefoss sentrum av politiet. Grunnen til bortvisningen var at de hadde lagd bråk på et serveringssted.

Les mer i RingeriksAvisa

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

27-01-2023 Nyhetsklipp Jan Erik Johansen - avatar Jan Erik Johansen

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

Økte levekostnader har satt i gang en ny bølge med svindelforsøk - disse sikter seg inn på vanlige mennesker som allerede er i en tøff situasjon. Spørsmålet er derfor -...

Les mer i RingeriksAvisa