mandag, 14 januar 2019 14:20

Voldtok mindreårig jente - må i fengsel

Skrevet av
Voldtok mindreårig jente - må i fengsel Illustrasjonsfoto: Pixabay

I januar avsa Ringerike tingrett en dom på 4 år og 8 måneder mot en voldtektsforbryter. Mannen, som er i begynnelsen av 20-årene, må også betale kr 200.000 i erstatning til voldtektsofferet.

Tre tiltalepunkter

Mannen var tiltalt for følgende tre forhold:

1. Straffeloven (2005) § 292, jf. 291
for å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende adferd..


2. Straffeloven (2005) § 302
for å ha hatt seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år


3. Straffeloven (2005) § 299
for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år.

Hovedforhandling ble holdt i desember 2018 i Ringerike tingretts lokaler. Tiltalte møtte og erkjente seg skyldig etter post 2 og 3 i tiltalebeslutningen, og ikke skyldig etter post 1. Retten mottok forklaring fra fem vitner, inklusive fornærmede. Tilrettelagt avhør av fornærmede ble avspilt og dokumentert for retten.

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i fem år og tre måneder. Bistandsadvokaten nedla påstand om at tiltalte dømmes til å betale et beløp fastsatt etter rettens skjønn i oppreisningserstatning til fornærmede. Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes for post 1 i tiltalebeslutningen, og om at han for øvrig anses på mildeste måte.

Storesøster visste det, men sa ingen ting

Basert på tiltaltes forklaring legger retten til grunn at han var kjæreste med den voldtatte jentas storesøster i om lag 1 ½ år, og at forholdet mellom dem tok slutt i juni 2017. Tiltalte og storesøsteren var samboere det meste av tiden. Forholdet var turbulent og ble avsluttet i gjensidig forståelse mellom partene. Mens forholdet bestod ble tiltalte relativt godt kjent med lillesøsteren; de ble ifølge ham venner. Fornærmedes mor forklarte under hovedforhandlingen at hun hadde inntrykk av at tiltalte og fornærmede hadde et greit forhold og at lillesøsteren stolte fullt og helt på tiltalte. Også storesøsteren,  tiltaltes tidligere samboer, forklarte at lillesøsteren hadde tillit til tiltalte.
 
I forbindelse med sommerferien i 2016 var tiltalte, samboeren og fornærmede på en campingtur. Mens tiltalte og samboeren hadde tilhold i en campingvogn sov lillesøsteren alene i en annen campingvogn. Tiltalte har forklart, og retten legger til grunn, at han på et tidspunkt etter at samboeren hadde lagt seg for kvelden gikk over til lillesøsteren som da lå i en overkøye i campingvognen. Tiltalte gikk bort til fornærmede og befølte henne. Ifølge tiltalte var han klar over at fornærmede da var 13 år gammel. Så langt er tiltaltes og fornærmedes forklaringer om hendelsesforløpet helt sammenfallende.

Retten finner ikke grunn til å gå nærmere inn på omstendighetene omkring den seksuelle omgangen som fant sted ved denne hendelsen, ut over å bemerke at tiltaltes tidligere samboer forklarte at hun ble kjent med hva som hadde skjedd ved at hun så meldinger mellom tiltalte og fornærmede over Messenger på tiltaltes Facebook-konto kort tid etter hendelsen. Ifølge vitnet så hun der en beskrivelse av hva som hadde skjedd, og av at tiltalte ga uttrykk for at han var redd for å gjøre mer og måtte stoppe. Storesøster/samboer ble sint på tiltalte og konfronterte ham. Ifølge storesøsteren sa tiltalte da at han hadde gått inn til fornærmede fordi han kjedet seg, idet hun sov. Fornærmede har selv gitt klart uttrykk for at den seksuelle omgangen var uønsket fra hennes side, og at hun sa nei da hun fikk melding fra ham om at han ønsket å beføle henne. Ifølge fornærmede turte hun ikke motsette seg handlingen da tiltalte kom inn og befølte henne.

Straffeloven § 299 bygger på at barn under 14 år ikke kan samtykke til seksuell omgang; barnets atferd forut for og under den seksuelle omgangen er irrelevant for bedømmelsen av skyldspørsmålet. Tiltalte blir å domfelle etter post 3  i tiltalebeslutningen, for voldtekt av et barn under 14 år.

Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år

Kjæresteforholdet med storesøsteren opphørte noen dager før 4. juli 2017. Kort tid før det ble slutt, gjenopptok imidlertid tiltalte kontakten med lillesøsteren.

Den 4. juli 2017 tok tiltalte kontakt med fornærmede via sosiale media (Snap chat) og inviterte henne hjem til seg på et måltid. Ifølge fornærmede var hun da hos en venninne, som hun skulle overnatte hos. Fornærmede har videre forklart i tilrettelagt avhør at hun trodde at hun og tiltalte var venner, og at de tidligere hadde hatt kontakt på Snap. Fornærmede svarte positivt på invitasjonen, og de to avtalte at tiltalte skulle hente henne med bil i området ved politihuset i Hønefoss. Ifølge fornærmede var tiltalte opptatt av at ingen skulle se at han tok med seg fornærmede i bilen. Tiltalte har bekreftet at det forholdt seg slik, idet han var opptatt av at hans tidligere kjæreste ikke skulle få vite at han tok med seg hennes lillesøster hjem.

Tiltalte og fornærmede har begge forklart at tiltalte laget noe mat etter at de kom hjem til ham på kvelden, og at de deretter spiste. Begge har videre forklart at tiltalte etter måltidet kysset fornærmede og at samleie deretter fant sted. Også om dette har fornærmede og tiltalte avgitt sammenfallende forklaringer. Under hovedforhandlingen forklarte fornærmede at hun ble liggende i sengen hvor samleiet hadde funnet sted og forsøkte å roe seg. Ifølge fornærmede turte hun ikke dra fra stedet før tiltalte hadde forlatt boligen for å gå på arbeid. Også tiltalte har forklart at fornærmede ble hos ham over natten til han reiste på jobb på morgenen. Ifølge tiltalte slettet de alle meldinger og var enige om å ikke fortelle om det som hadde skjedd.

Tiltalte var ved samleiet klar over at fornærmede bare var 14 år gammel. Han blir å domfelle for forbrytelse mot straffeloven § 302 for å ha hatt seksuell omgang til samleie med et barn på 14 år, jf. post II i tiltalebeslutningen, idet de objektive og subjektive vilkår for straff utvilsomt er oppfylt.


Var det også voldtekt?

Etter en lang og grundig vurdering, kom retten til følgende konklusjon:

"Samlet sett etterlater bevisbildet etter rettens vurdering ingen tvil om straffeskylden etter post 1 i tiltalebeslutningen. Tiltalte var utvilsomt klar over at han gjennomførte samleiet mot fornærmedes vilje ved å holde henne fast, og han har dermed handlet forsettlig. Han blir å domfelle etter post 1 for voldtekt".


Skjerpede omstendigheter

I denne saken foreligger flere skjerpende omstendigheter. Det faktum retten har lagt til grunn etterlater et entydig inntrykk av at tiltalte la til rette for handlingene sommeren 2016 og i juli 2017. Det er følgelig ikke tale om impulshandlinger. Av større betydning er likevel at tiltaltes forhold har et klart preg av utnyttelse av en mindreårig som hadde tillit til ham. Fornærmede hadde kjent tiltalte hele den tiden han var kjæreste med hennes søster. Ifølge fornærmede trodde hun at tiltalte var hennes venn. Moren og søsteren har begge forklart at fornærmede hadde tillit til tiltalte og stolte på ham. Retten legger dette til grunn. Retten finner det videre klart at tiltaltes handlinger har påført jenta alvorlig og langvarig skade i form av psykiske vansker, herunder nedsatt fungering. I tillegg kommer risikoen for psykisk skade på lengere sikt som alltid vil være til stede i saker som den foreliggende, og som er skjerpet her fordi det er tale om to overgrep.

Men politiet somlet bort over ett år av straffen

Når straffeloven § 79 bokstav a er tatt i betraktning legger retten til grunn at tiltaltes forhold i utgangspunktet samlet sett kvalifiserer til en straff av fengsel i omkring seks år. Det skal i formildende retning legges noe vekt på at tiltalte etter hvert erkjente den seksuelle omgangen i post 2 og 3, men det må her samtidig ses hen til den tilleggsbelastning det innebærer for fornærmede at tiltalte har hevdet at den seksuelle omgangen var etter gjensidig ønske.

Av større betydning i formildende retning er det likevel at saken - slik aktor har gjort gjeldende - har hatt en passiv liggetid hos politiet på om lag åtte måneder. At det har tatt så lang tid å få saken opp for retten har utvilsomt vært meget belastende både for tiltalte og fornærmede. Retten finner det klart at inaktiviteten må føre til et markert fradrag i straffen.

Alle forhold tatt i betraktning er retten kommet til at straffen passende kan settes til fengsel i fire år og åtte måneder.

DOMSSLUTNING

1.    XXXXX XXXXX, født XX XX XXXX, dømmes for overtredelse av straffeloven § 292 jf. § 291, straffeloven § 302, og straffeloven § 299, sammenholdt med straffeloven § 79 bokstav a, til en straff av fengsel i 4 - fire - år og 8 - åtte - måneder.

2.    XXXXX XXXXX betaler innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse 200 000 - tohundretusen - kroner i oppreisningserstatning til fornærmede, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall og frem til betaling finner sted.

(Dette er kun et utdrag fra den komplette dommen. Det er av estetiske og anonymiserende årsaker gjort mindre justeringer i den originale teksten)

Andre saker å lese

Høyre med ny knallmåling

21-03-2023 Politikk NTB - avatar NTB

Høyre med ny knallmåling

Regjeringsmakten ville skiftet til borgerlig side dersom det var valg i dag, ifølge ny måling. Høyre får 34,6 prosent.

Les mer i RingeriksAvisa

Politiet klarer ikke å stanse voldsbølgen i Stockholm

21-03-2023 Nyheter NTB-TT - avatar NTB-TT

Politiet klarer ikke å stanse voldsbølgen i Stockholm

Tross økt innsats fra politiet mot skytinger og sprengninger i Stockholm, er det så langt ingenting som tyder på at den gjengrelaterte voldsspiralen avtar.

Les mer i RingeriksAvisa

Kirkens Bymisjon: Papirløse barn blir sviktet av Norge

21-03-2023 Nyheter NTB - avatar NTB

Kirkens Bymisjon: Papirløse barn blir sviktet av Norge

Papirløse barn lever med angst og får ikke nok helsehjelp eller skolegang, ifølge en ny rapport fra Kirkens Bymisjon. De påpeker brudd på barnekonvensjonen.

Les mer i RingeriksAvisa

Lørdag 25.3 starter fotballen

21-03-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Hønefoss møter Øvrevoll Hosle på AKA arena til årets første kamp i 1.divisjon for kvinner lørdag den 25.3 kl 13.00.Billetter kan du kjøpe her    

Les mer i RingeriksAvisa