fredag, 29 juni 2018 11:36

NVE slakter reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16

Skrevet av
NVE slakter reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16 Foto: Frank Tverran

I en uttalelse til reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16 gjennom Ringerike, Hole og Bærum, legger ikke NVE skjul på en stadig økende irritasjon over ikke å bli hørt.

NVE mener følgende forhold er i strid med nasjonale og vesentlige regionale interesser:

 • Tiltaket over Mælingen kan samordnes med vannressursloven (jf § 20 d)), gitt at tiltaket anlegges så skånsomt som mulig over disse verdifulle områdene. NVE mener det kun er alternativ A med lang bru over Mælingen som ivaretar vannsystemet tilfredsstillende, jf vannressursloven §§ 5 og 44.
 • Det er i planforslaget åpnet for pilarer i elva ved kryssing av Storelva. I plandokumentene står det at det kan være behov for en større bunnsikring som ikke er nærmere beskrevet eller vurdert. NVE mener at dette alternativet ikke er tilstrekkelig utredet mht. virkninger i vassdraget, og vi kan derfor ikke benytte oss av amordningsbestemmelsen i vannressursloven § 20 d) for denne løsningen.
 • NVE mener det er variant A på Sundvollen som best ivaretar vassdragsvernet siden det medfører minst utfylling og inngrep i Tyrifjorden. Variantene B og C vil være til nevneverdig skade og ulempe for allmenne interesser og det er usikkert om det vil bli gitt konsesjon til tiltaket da det kan være i strid med vernegrunnlaget for Tyrifjorden. NVE kan ikke bruke § 20 d) i vannressursloven for å samordne tiltaket etter plan- og bygningsloven med vannressursloven.
 • Kleivbekken og utformingen av denne må sikres i bestemmelser og rekkefølgekrav. I planen er det nå ikke presentert endelig utforming, men vist til neste plannivå. Det ligger ingen plankrav på dette formålet.
 • På Elstangen anbefaler NVE variant A med minst mulig utfylling og inngrep i Tyrifjorden.
 • På Krokskogen er det planlagt flere store masselagringsområder, blant annet Avtjerna og Norlandsdalen. Her er endelig utforming og avklaring av bekkeløpene i liten grad diskutert og ivaretatt. NVE mener det må være krav om detaljreguleringsplan for disse områdene slik at tiltakene og konsekvensene disse har for vassdragene i området kan vurderes nærmere.
 • Tiltak for å ivareta stabiliteten og sikre mot kvikkleireskred medfører store inngrep.
  Nærmere grunnundersøkelser og stabilitetsvurderinger vil kunne redusere behov for tiltak og inngrep i vernete vassdragsområder og boligområder. NVE mener dette ikke er godt nok utredet og anbefaler at det settes plankrav i disse områdene. Tiltakene for å ivareta stabiliteten vil da kunne bli planlagt og vurdert nærmere. NVE har ikke tilstrekkelig grunnlag til å vurdere om inngrepene som foreslås innenfor det vernete vassdragsområdet Sokna kan samordnes etter § 20 d) i vannressursloven, der ravineterrenget er en del av vernegrunnlaget.
 • ROS-analysen bærer preg av å være gjort på et overordnet nivå. I en reguleringsplan mener NVE at faren må utredes mer konkret knyttet til de konkrete tiltakene planen åpner for.
 • Faren tiltaket kan medføre for omkringliggende områder er i liten grad presentert i planforslaget. Dette gjelder særlig hvordan avskjæring av vannveier i bratt terreng vil kunne medføre økt fare for oversvømmelser og tilstopping av kulverter med tilhørende skader og ulemper for 3.part. Videre er det valgt å vente med å utrede fare for skred i bratt terreng og flom i mindre vassdrag. NVE mener reell fare skal være utredet og ivaretatt senest på siste plannivå.
 • NVE forutsetter at fareområder vises som hensynssoner i plankart og tilknyttes bestemmelser som ivaretar sikkerheten eller videre utredning, i tråd med pbl § 12-6, Ot.prp.nr 32 (2007-2008) og KMDs reguleringsplanveileder.
 • I kvikkleireområder er det særlig viktig å ha hensynssoner for skredfare i plankartet og bestemmelser til disse områdene slik at det ikke åpnes for tiltak som øker faren for skred. I planen slik den foreligger til offentlig ettersyn ligger det bestemmelsesområder innenfor kvikkleiresoner der bestemmelsene åpner for tiltak som kan være utløsende for skred.
Sist redigert tirsdag, 03 juli 2018 08:10

Beslektede artikler

Andre saker å lese

Kaja Vang er tilbake

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Kaja Vang meldte oppløsning på sitt foretak Kaja Vang AS i november 2021. Nå er beslutningen om oppløsning reversert og selskapet er aktivt igjen.

Les mer i RingeriksAvisa

Bortvist fra Hønefoss

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

To menn, begge i slutten av tenårene, ble natt til søndag bortvist fra Hønefoss sentrum av politiet. Grunnen til bortvisningen var at de hadde lagd bråk på et serveringssted.

Les mer i RingeriksAvisa

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

27-01-2023 Nyhetsklipp Jan Erik Johansen - avatar Jan Erik Johansen

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

Økte levekostnader har satt i gang en ny bølge med svindelforsøk - disse sikter seg inn på vanlige mennesker som allerede er i en tøff situasjon. Spørsmålet er derfor -...

Les mer i RingeriksAvisa