tirsdag, 05 september 2017 19:38

Fastsetter planprogram for Ringeriksbanen og E16

Skrevet av
Fastsetter planprogram for Ringeriksbanen og E16 Foto: Frank Tverran

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i en pressemelding 5. september kunngjort at de har fastsatt planprogrammet for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss.

Planprogrammet gir føringer for det videre arbeidet med den statlige reguleringsplanen for prosjektet. – Vi holder god fremdrift i planleggingen av et svært viktige samferdselsprosjekt for hovedstadsregionen og for landet, i tråd med regjeringens ambisjoner, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen besluttet i august 2015 at den videre planleggingen av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal ta utgangspunkt i korridoren over Kroksund, og i april 2016 ble det besluttet at linja over Helgelandsmoen skal legges til grunn på strekningen Bymoen og Styggedalen i Hole og Ringerike.

På bakgrunn av disse avklaringene ble arbeidet med den statlige reguleringsplanen startet opp høsten 2016. Et planprogram var på høring før og etter årsskiftet 2016/2017, og deretter har Bane NOR vurdert og innarbeidet høringsuttalelsene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå fastsatt planprogrammet.

– Planprogrammet er et viktig dokument som avklarer hvordan det videre planarbeidet skal gjennomføres, hva som skal utredes og hvordan lokal medvirkning skal foregå. Jeg legger til grunn at den videre planleggingen vil skje i nær dialog med de berørte kommunene og med sentrale statlige aktører, sier Sanner.

Planarbeidet berører områder med svært store natur- og miljøverdier. I det videre planarbeidet vil det bli lagt vekt på å finne fram til relevante avbøtende og kompenserende tiltak for naturmangfold, flomsikring og jordvern. Som en del av dette vil det blant annet bli utredet lang bro for kryssing av Storelva og Mælingen.

Stasjon på Avtjerna?

Et spørsmål som fortsatt er uavklart, er om Ringeriksbanen skal planlegges med en kort dagsone i området Rustan/Avtjerna i Bærum. Dette vurderes som en forutsetning for at det senere skal kunne være mulig å etablere en stasjon på Avtjerna. I behandlingen av Nasjonal Transportplan 2018-2029 ba Stortinget om at man i forbindelse med utvikling av Ringeriksbanen vurderer å etablere en stasjon på Avtjerna, slik at Ringeriksbanen utvikles for å ivareta regionens fremtidige behov.

En nærmere vurdering av dette spørsmålet vil foreligge senere i høst. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet vil da ta stilling til om den videre planleggingen av Ringeriksbanen skal omfatte løsninger som gjør det mulig med en fremtidig stasjon ved Avtjerna.

–  Jeg holder muligheten for en dagsone ved Avtjerna åpen, og ser frem til vurderingen fra Jernbanedirektoratet, sier Sanner.

Beslektede artikler

Andre saker å lese

Kaja Vang er tilbake

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Kaja Vang meldte oppløsning på sitt foretak Kaja Vang AS i november 2021. Nå er beslutningen om oppløsning reversert og selskapet er aktivt igjen.

Les mer i RingeriksAvisa

Bortvist fra Hønefoss

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

To menn, begge i slutten av tenårene, ble natt til søndag bortvist fra Hønefoss sentrum av politiet. Grunnen til bortvisningen var at de hadde lagd bråk på et serveringssted.

Les mer i RingeriksAvisa

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

27-01-2023 Nyhetsklipp Jan Erik Johansen - avatar Jan Erik Johansen

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

Økte levekostnader har satt i gang en ny bølge med svindelforsøk - disse sikter seg inn på vanlige mennesker som allerede er i en tøff situasjon. Spørsmålet er derfor -...

Les mer i RingeriksAvisa