torsdag, 12 mai 2022 13:50

Dette er regjeringens viktigste forslag i revidert nasjonalbudsjett

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Her er en oversikt over de viktigste bevilgningene og kuttene som regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2022.

 • To bygg kuttes fra det nye regjeringskvartalet, noe regjeringen mener vil spare 4–5 milliarder kroner.
 • Momsfritaket for elbiler fjernes for biler som koster over 500.000 kroner. Fra 1. januar må man betale moms for prisen over denne summen.
 • Bistandsbudsjettet er på 44,9 milliarder kroner, en økning på 3,6 milliarder. Halvparten av økningen blir prioritert til flyktningtiltak i Norge. I tillegg foreslår regjeringen å omprioritere 4 milliarder kroner til å finansiere økte flyktningutgifter i Norge.
 • Det såkalte karensåret for personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) blir fjernet permanent. Personer som ikke er ferdig avklart i Nav, skal ikke lenger måtte vente et år på å begynne et nytt AAP-løp. Det er satt av 675 millioner til dette.
 • Kommunene får en vekst i frie inntekter på mellom 1,8 og 2,3 milliarder kroner.
 • Alle ferjereiser på strekninger med under 100.000 passasjerer blir gratis fra 1. juli. Det vil omfatte rundt 30 av Norges i alt 130 ferjesamband og vil ifølge Finansdepartementet koste 165 millioner kroner årlig.
 • Sykehusene vil få 700 millioner kroner ekstra for å kompensere for inntektsbortfall under pandemien.
 • 65 millioner kroner foreslås til kartlegging av havbunnen i utlysningsområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.
 • 75 millioner kroner til barn og unge som er særlig hardt rammet av pandemien. Midlene gis til tiltak i kommunene og fylkeskommunene og rettes særlig mot områder som over tid har hatt de strengeste smitteverntiltakene.
 • 15 millioner kroner til aktivitetstiltak og prosjekter for barn og unge. Blant annet får fritidsklubber en del av potten.
 • Rehabiliteringen av Nationaltheatret utsettes inntil videre og skal utredes på nytt.
 • Byggingen av havforskningssenteret Ocean Space Centre i Trondheim utsettes til senest 2025. Bevilgningen til prosjektet reduseres med 405 millioner kroner i år.
 • Pandemistøtten til kollektivtransporten videreføres ikke. Ordningen avsluttes 1. juli.
 • Eldreombudet foreslås avviklet.
 • Regjeringen vil bevilge 13,2 millioner kroner ekstra til 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen.
 • Bemanningen i barnehager i levekårsutsatte områder styrkes. 35 millioner kroner skal gå til å ansette flere barnehagelærere.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 17,2 millioner kroner for å øke den barnefaglige kompetansen i asylmottakene.
 • 22 krisesentre får til sammen 16,3 millioner kroner. Sentrene ligger nær asylmottak eller områder hvor det ventes bosetting av mange flyktninger fra Ukraina.
 • Kostnadene for byggingen av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo må reduseres med 1 milliard kroner til 2,14 milliarder.
 • Bevilgningen til campusprosjektet ved NTNU i Trondheim foreslås redusert med 176 millioner kroner. Regjeringen foreslår at prosjektet avsluttes i sin nåværende form, og at det utredes en betydelig nedskalering av prosjektet.
 • 39 millioner kroner settes av til en veistrekning fra E18 til Eydehavn.
 • 25 millioner kroner til atomforskning.
 • Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli får 2 millioner til å profesjonalisere organisasjonen, mens 22. juli-senteret får 2,3 millioner til sine digitale plattformer.
 • Organisasjonene Aktive Fredsreiser og Hvite busser, som har tapt penger under pandemien, får en engangsstøtte på to millioner kroner hver. 
Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent