Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 29. april 2015 29. april 2015
Opprettet 29. april 2015 29. april 2015
Sist oppdatert 29. april 2015 29. april 2015

skogplanting
Foto: Tor Danielsen

Totalt ble 158 000 dekar tilplantet i 2014. Det er en oppgang på 11 000 dekar fra året før. Samlet ble det plantet 28,6 millioner skogsplanter i Norge i fjor.

Mye av oppgangen skyldes økt skogplanting i Oppland og Hedmark. I Oppland ble det tilplantet 30 000 dekar, som er 4 000 dekar mer enn året før. I Hedmark var økningen på om lag 2 000 dekar. Her ble 40 000 dekar tilplantet. Målt etter tilplantet areal ble 45 prosent av all skogplanting i landet utført i de to innlandsfylkene.
295 millioner til skogkultur

Skogeierne investerte i alt 295 millioner kroner i skogkultur i 2014, og det er en økning på 6 millioner fra 2013. Av dette utgjorde investeringer i skogplanting 148 millioner kroner og ungskogpleie 99 millioner. Det resterende ble investert i skogkulturtiltak som markberednin, rydding, gjødsling og lignende. I alt ble det gitt 72 millioner kroner i offentlige tilskudd til skogkultur.