Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 24. august 2010 24. august 2010
Opprettet 24. august 2010 24. august 2010
Sist oppdatert 24. august 2010 24. august 2010

Så dras den politiske sesongen i gang for alvor når formannskapet har sitt første møte etter ferien. En rekke saker skal behandles og kommunens økonomi er naturligvis et tema som står sterkt i fokus ettersom man fortsatt sliter med å komme opp på plussiden. Saken oppdateres.

Her er sakslista til tirsdagens formannskapsmøte:
Av praktiske grunner er det rokkert noe på sakslista. Dette fordi en rekke ansatte i kommunen var bedt om å være til stede. Sak 131 er derfor fremskyndet.


116/2010     Referatsaker
117/2010     Orientering til formannskapet om utfordringer med inn-og utgående fakturaer i sommer
118/2010     Økonomi og aktivitetsrapport juni 2010
119/2010     Status for kommunens likviditetssituasjon per august 2010
120/2010     Finansrapport pr 1. tertial 2010
121/2010     Nedbemanning institusjonshelsetjenesten
122/2010     Eierskap og forvaltningsansvar for kommunale bygg
123/2010     Ika kongsberg - endring av selskapsavtale
124/2010     Fremtidig finansiering av drift av Fontenehuset hønefoss
125/2010     Samhandl.ref st. m 47 (2008-2009)
126/2010     Etablering av arkivsenter østafjells
127/2010     Orientering om læringinntak 2010
128/2010     Orientering om kommunestreiken 27.05.10 - 09.06.10
129/2010     Bevilling for salg av øl - Klekken Mathus as
130/2010     Ringerike kommune sin rolle i næringsutvikling i ringeriksregionen
131/2010     Økonomi og aktivitets avvik i helse og omsorg - status og tiltak
132/2010     Budsjettjustering - utredning av innsparingstiltak øvrig drift

 

Nedover her finner du Rådmannens forslag til vedtak (der det finnes) og det politiske vedtaket:

 

116/2010     Referatsaker

 

131/2010     Økonomi- og aktivitetsavvik i helse og omsorg - status og tiltak

Forslag til vedtak:
Anbefalte tiltak fra konsulentrapport august 2010 innarbeides i rådmannens arbeid med å gjenvinne balanse mellom inntekter og utgifter i helse- og omsorg. Det gis månedlig informasjon til formannskap og kommunestyre om status og fremdrift.

Rapporten finner du her.

 


132/2010     Budsjettjustering - utredning av innsparingstiltak øvrig drift

Forslag til vedtak:
Rådmannens redegjørelse tas til etterretning og legges til grunn for det videre arbeidet med budsjettreduksjoner for å redusere merforbruket i 2010.

Litt fra bakgrunnen:
Økonomi- og aktivitets rapport for mai 2010 har en prognose som viser et underskudd på 42 millioner kroner ved årets slutt dersom kommunens samlede aktivitet videreføres på samme nivå ut året. Merforbruket i helse- og omsorg er i størrelsesorden 41 millioner (regnskapstall i mai), men et mindreforbruk på andre områder gir et merforbruk på 42 millioner totalt.

 

Runar Johansen (H) mente at informasjonsstrømmen fra kommunen burde øke og ikke minske og at det ble feil å spare på dette området. Han mente at informasjonen til publikum og presse i dag var for mangelfull.

Rådmannen svarte på dette. Hun var enig med dette om at det er viktig med informasjon og kommunikasjon men tror ikke dette blir dårligere pga et bortfall av 100.000. Informasjon må også i større grad tas inn i den daglige ledelsen, sa Wenche Grinderud.

Helge Fossum (FrP) er ikke helt tilfreds med forslaget og mener det blir for tilfeldig og for lite planmessig. Han ville derfor ha følgende tilleggsforslag: Det forutsettes at det kontinuerlig arbeides med å finne reelle kostnadskutt. Dette ble enstemmig vedtatt.


117/2010     Orientering til formannskapet om utfordringer med inn-og utgående fakturaer i sommer

Forslag til vedtak:
1. Saken tas til orientering.
Fra orienteringen:
Rådmannen vil med dette orientere om at det beklageligvis har oppstått problemer med behandlingen av inngående og utgående fakturaer i sommer. Dette har medført at kommunen
har betalt sine leverandører for sent og at enkelte av kommunens innbyggere har mottatt purring på kommunale avgifter som de mener de ikke skulle mottatt. Dette beklager vi for dem det gjelder.

Renter og gebyr føres nå på egen kontor for å kunne kreve dette fra leverandøren av økonomisystemet senere.

 


118/2010    Økonomi og aktivitetsrapport juni 2010

Forslag til vedtak:
Fremlagte økonomi og aktivitetsrapport tas til orientering.
Rådmannen foreslår at dette behandles i et ekstraorinært formannskapsmøte den 9. november.

 

119/2010     Status for kommunens likviditetssituasjon per august 2010

Forslag til vedtak:
Redegjørelsen om kommunens likviditetssituasjon tas til orientering.

Fra utredningen:
Ringerike kommune har en hovedbankavtale med trekkrettighet på inntil 150 mill. kroner. Fylkesmannen har i brev datert 15.6.2010 godkjent bruk av trekkrettighet på inntil 150 mill. kroner ved eventuelt behov i perioden fra 1.7.2010 til og med 31.12.2010. Fylkesmannen anmoder kommunen om bruk av trekkrettighet i svært begrenset grad.

 

120/2010    Finansrapport pr 1. tertial 2010

Forslag til vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å ta finansrapport pr 1. tertial 2010 til orientering.

 

121/2010     Nedbemanning institusjonshelsetjenesten

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Bemanningen ved sykehjemmene/avdelingene i Ringerike kommune skal som hovedregel følge en bemanningsfaktor på 0,7 med unntak av definerte enheter for demente som bemannes etter en bemanningsfaktor på 1,0. Nattevakter, enhetsleder og sykepleier 1 innregnes ikke i bemanningsfaktoren.

2. Arbeidsoppgaver på anretningskjøkken/matservering forventes utført innenfor de rammer den definerte bemanningsfaktor gir.

3. De institusjonene som har egne mottakskjøkken skal ha en bemanning ved mottakskjøkkenet som ivaretar produksjonsoppgavene i forhold til RingeriksKjøkken. Slik bemanning regnes ikke inn i bemanningsfaktor. Anretning/serveringsfunksjoner ved mottakskjøkkenet avvikles.

4. Ved de enheter som utprøver ny turnus etter ”Harstadmodellen”, avventes bemanningsreduksjoner til evalueringen er foretatt og ordningen eventuelt avvikles.

Alternative forslag

Høyre og AP fremmet alternativ til pkt 4: Rådmanen fremlegger egen rapport om fremdrift i neste møte.

Karl-Petter Endrerud (SV) fremmet forslag om at det ikke skal foretas bemanninngsreduksjoner. Helge Fossum (FrP) foreslo også et alternativt og mer detaljert forslag.

Forslaget til nytt punkt 4 fra H og AP ble vedtatt.

 

122/2010    Eierskap og forvaltningsansvar for kommunale bygg

Forslag til vedtak:
Eierskap og forvaltningsansvar for Ringerike kommunes eksisterende institusjoner, skolebygg og administrasjonsbygg beholdes som del av kommunens interne organisasjon som i dag.

Vedtak: Saken utsettes.

 

123/2010    Ika kongsberg - endring av selskapsavtale

Forslag til vedtak til kommunestyret:
Kommunestyret gir sin tilslutning til at kommunene Holmestrand, Kongsberg og Stokke inngår som eiere i Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS på de vilkår som fremgår av saken og at selskapsavtalen endres i samsvar med vedlagt utkast til ny selskapsavtale.

 

124/2010    Fremtidig finansiering av drift av Fontenehuset Hønefoss

Forslag til vedtak:
Ringerike kommune opprettholder driftsstøtten til Fontenehuset med kr. 1 000 000,-/år fra 2011.
Tillegg fra H og AP: Det forutsettes en partnerskapsavtale med politisk forankring i budsjettarbeidet.
Vedtatt med sistnevnte tillegg.

 

125/2010    Samhandl.ref st. m 47 (2008-2009)

Forslag til vedtak:
Ringerike kommune tar informasjonen gitt i saksframlegget til orientering. Ytterligere forslag fra medlemmene i formannskapet følger saken.


126/2010     Etablering av arkivsenter østafjells

Forslag til vedtak:
Ringerike kommune går inn for etablering av Arkivsenter Østafjells, og slutter seg til styrets forslag til vedtak for etablering og finansiering.

Fra utredningen:
Etablering og utvikling
Fra en sped oppstart i 1992 der 14 kommuner etter initiativ fra Statsarkivet på Kongsberg valgte å slå seg sammen om et felles ”fjernarkiv” bemannet med arkivfaglig kompetanse har Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS vokst i antall eiere og omfang til 46 kommuner og 2 fylkeskommuner i 2010.
I og med at det i Akershus ikke finnes tilsvarende samarbeid om arkivløsninger er også Asker kommune å finne blant eierne.

 

127/2010    Orientering om læringinntak 2010

Forslag til vedtak:
Formannskapet tar orienteringen til etterretning.
Karl-Petter Endrerud (SV) foreslo en oppfølging av saken fordi det er for lite lærlinger i dag. Dette ble enstemmig vedtatt.

 

128/2010     Orientering om kommunestreiken 27.05.10 - 09.06.10

Forslag til vedtak:
Formannskapet tar rapporten til etterretning og oversender saken til kommunestyret for
endelig behandling.

 

129/2010     Bevilling for salg av øl - Klekken Mathus as

Forslag til vedtak:
1. Klekken Mathus AS org. nr 995 607 964 gis salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol ved utsalgssted RIMI Klekken, Øvre Klekkenvei 53, Hønefoss.
2. Terje Olsen f. 25.5.1960 godkjennes som styrer for bevillingen.
3. Jorid Stene f. 6.5.1972 godkjennes som stedfortreder for styrer.
4. Bevillingen gis under forutsetning av at lov av 2. juni 1989 nr 27 med tilhørende sentrale- og lokale forskrifter, samt Ringerike kommunes rusmiddelplan sine bestemmelser, til enhver tid er oppfylt.

Bevillingsgebyr beregnes og innkreves snarest.

 

130/2010     Ringerike kommune sin rolle i næringsutvikling i ringeriksregionen

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommunes medlemskap i RNF sis opp fra 01.01.2011, og opphører etter 6 måneders oppsigelse, 01.07.2011
2. Kr 130.000 som er beløpet på medlemsavgiften i RNF overføres RU fra samme dato.

Ordfører Kjell Hansen (A) mente at kommunens kontakt med næringslivet kunne bli ivaretatt gjennom dialogmøter. Dag Stenersen (FrP) vil ikke være med på å gi penger til Ringerike Utvikling før en har sett hva de får til. Han etterlyste også en oversikt over hvor kommunen engasjerer seg og på hvilke nivåer. -Inntil vi vet vi har skapt noe som fungerer, vil jeg ikke være med på noe nytt. Det er også dårlig gjort ovenfor kommunestyret og ikke fortelle at vi skulle ut av RNF når vi gikk innn i Ringerike Utvikling, avsluttet Stenersen. Hans-Petter Aasen (SP) ønsket at forslaget skulle utsettes.

Det ble stemt over utsettelse, men det ble ikke vedtatt.

Forslag fra Helge Stiksrud (V) til nytt pkt 2: Medlemsavgiften i RNF brukes til regional utvikling.
Etter en debatt ble dette vedtatt mot 2 stemmer.

Detaljerte saksdokumenter i alle sakene med bakgrunnsinformasjon finner du her.