Skriv ut denne siden
torsdag, 15 oktober 2020 14:34

Ny nasjonal transportplan - dårlig nytt for Ringeriksbanen

Skrevet av
Ny nasjonal transportplan - dårlig nytt for Ringeriksbanen Foto: Frank Tverran

Samferdselsdepartementets virksomheter leverer i dag oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjekter de har foreslått å prioritere. – Dette er et viktig grunnlag for vårt videre arbeid og som vil hjelpe oss å bruke ressursene best mulig i Nasjonal transportplan 2022–2033, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Kystverket, Nye Veier AS, Statens vegvesen og Avinor AS har tidligere foreslått hvilke prosjekter som bør prioriteres i ny transportplan. I dag får samferdselsminister Knut Arild Hareide oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Ramme A: Ikke Ringeriksbaneoppstart på 6 år

Om ramme A, heter det i rapporten:
Det vil ikke bli plass til oppstart av Ringeriksbanen eller andre nye IC-prosjekter i første seksårsperiode i denne rammen.

Ramme B: Ringeriksbane, men...

I denne rammen prioriteres oppstart av de samme tilbudsforbedringene for første periode som i ramme A.
Den store forskjellen vil være at det er rom for planlegging og oppstart av flere nye tilbudsforbedringer både i første og ikke minst siste seksårsperiode.
Innenfor dette nivået vil det være mulig å starte Ringeriksbanen i første seksårsperiode med ferdigstilling om lag ved utgangen av planperioden. Ringeriksbanen er ikke samfunnsøkonomisk lønnsom, men den vurderes å gi høy måloppnåelse, se vedlegg 4 for nærmere vurdering av dette prosjektet.

Vedlegg 4: Både vei og bane eller ingen av delene?

Alternativer med og uten Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Høgkastet-Hønefoss

Ringeriksbanen er planlagt som et fellesprosjekt med ny E16. Statens vegvesen har antydet at det kan være mulig å finne kostnadsreduserende tiltak for veiprosjektet Høgkastet-Hønefoss dersom veien bygges uavhengig av jernbanen. Mulige kostnadsreduserende tiltak for både veg- og jernbanedelen av prosjektet ble redegjort for i felles notat fra Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet av 4. desember 2019 og i Jernbanedirektoratets brev om handlingsalternativer for fastsettelse av reguleringsplanen av 7. januar 2020.

Reguleringsplanen for prosjektet ble fastsatt 27. mars 2020. Som Jernbanedirektoratet tidligere har redegjort for, er det vår vurdering at videre prioritering av prosjektet bør ta utgangspunkt i den godkjente reguleringsplanen. Det er høy usikkerhet knyttet til innsparingspotensialet ved de alternative forslagene (± 30–40 pst.). Videre vil det også være en høy kostnad ved å sette i gang en ny planlegging av tiltaket, tidligere anslått til om lag 1 mrd. kroner og 3-5 års forsinkelse. Sett sammen med de betydelige arealkonsekvensene ved de skisserte alternativene, mener Jernbanedirektoratet at det vil være svært lite å tjene på å starte planleggingen av vei og/eller bane på nytt. Dette
forsterkes ytterligere av at reguleringsplanen nå er fastsatt, og endringer vil kreve en ny planprosess.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Høgkastet-Hønefoss er beregnet å være samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Dette var også tilfelle da Samferdselsdepartementet, etter drøftinger i regjeringen, besluttet oppstart av reguleringsplanarbeidene for prosjektet, jf. brev av 30.8.2015. Departementets beslutning om igangsetting av reguleringsplanlegging var derfor tuftet på andre hensyn enn bare samfunnsøkonomiske beregninger og de rent transportfaglige utfordringene på strekningen. Det prosjektutløsende behovet har vært å redusere landverts reisetid mellom Oslo, Hallingdal, Voss og Bergen, og samtidig knytte bo- og arbeidsmarkedsregionen Ringerike og Osloområdet tettere sammen. Sammen med en utbedring av jernbanen på strekningen mellom Voss og Bergen, kan reisetiden med tog komme ned i 4-5 timer mellom Norges to største byer.

Siden Samferdselsdepartementets beslutning om oppstart av planarbeidet kan ikke direktoratet se at det har skjedd vesentlige endringer i premissene som lå til grunn for det prosjektutløsende behovet.
Oppdaterte samfunnsøkonomiske beregninger viser heller ikke til en vesentlig endring i prosjektets beregnede lønnsomhet siden nevnte beslutning.
Med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det gjennom de siste seks års statsbudsjett satt av og brukt om lag 1,5 mrd. kr til planlegging og grunnerverv. En ev. beslutning om å utsette og/eller endre prosjektet for å utforske mulige alternative løsninger vil medføre at dette planleggingsarbeidet i liten grad kan nyttiggjøres, og bevilgningene til nå vil være bortkastet. Ekstern kvalitetssikring av
kostnadsanslag og styringsunderlag for prosjektet pågår, og med utgangspunkt i kvalitetssikringen er prosjektet modent for investeringsbeslutning.

Med utgangspunkt i foreliggende beslutningsgrunnlag anbefaler vi ikke en beslutning om kun å gå videre med utbygging av enten vei eller jernbane. Dersom det ikke er ønskelig å realisere fellesprosjektet, vil Jernbanedirektoratets primære anbefaling være at hele prosjektet termineres.

Sekundært mener Jernbanedirektoratet at Ringeriksbanen i større grad enn E16 svarer ut målsetningene for prosjektet, og at en ev. videre planlegging for kun én transportform derfor bør gjelde en realisering av Ringeriksbanen.

Beslutningen om videre prioritering av Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Høgkastet-Hønefoss er først og fremst en politisk beslutning, der de transportfaglige og samfunnsøkonomiske egenskapene ved prosjektet må ses i sammenheng med de uttrykte politiske ambisjonene om integrering av bo- og arbeidsmarkedsregioner og en styrket øst-vest-forbindelse.

Med bakgrunn i dette viser vi i forslag til ramme B at prosjektet kan få oppstart i første periode. I ramme A vil en eventuell oppstart kun være realistisk i andre periode.

 

Sist redigert torsdag, 15 oktober 2020 14:45