Skriv ut denne siden
torsdag, 13 august 2015 21:00

Kjell B: Stoler på Staten

Skrevet av
Ordfører Kjell B. Hansen Ordfører Kjell B. Hansen Foto: Frank Tverran

Ringerike kommune har nå gitt sitt syn på RAMSARs rapport. Her kan du lese brevet i sin helhet.

Utkast til rapport fra Ramsar-sekretariatet – E16 og Ringeriksbanen

Jeg viser til oversendelse fra Klima- og miljødepartementet datert  11.08.2015.

Ringerike kommune kan etter gjennomsyn av rapportutkastet konstatere at det ikke synes å framkomme nye vesentlige forhold eller fakta utover de som allerede har vært kjent lenge. Dette omtales også i rapporten hvor det flere steder henvises til tidligere rapport og uttalelse i 1997.

Dette har dermed vært kjent for Stortinget da de fattet sine beslutninger i forbindelse med Nasjonal Transportplan og da Åsa-traseen ble opphevet i juni 2015, og for Regjeringen og Samferdselsdepartementet da Statens Vegvesen og Jernbaneverket fikk sine utredningsoppdrag.

Rapportens ønsker om Åsa-trase, gå bort fra felles korridor, videreføre gammel E16 og tunnel under Kroksund er derfor helt i strid med de forutsetninger som nå foreligger for arbeidet.

Ringerike kommune legger derfor til grunn at det er en av de tre alternative korridorene Monserud, Busund og Helgelandsmoen som vil bli valgt for den videre planlegging og gjennomføring i disse svært viktige infrastrukturtiltakene.  Vi har merket oss at rapporten anviser avbøtende tiltak for de aktuelle alternativene, og har tillit til at Statens Vegvesen og Jernbaneverket i det videre planarbeidet vil ivareta disse viktige hensyn på en balansert og tilfredsstillende måte.

Ringerike kommune finner ikke grunn til å gå inn i de faglige fakta og argumenter som er omtalt i rapporten. Vi legger til grunn at Statens Vegvesen og Jernbaneverket ivaretar dette.


Kjell B. Hansen
ordfører