annonse web

fredag, 17 juli 2015 09:04

Like barn leker best?

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

4 av 10 boligkjøpere som nå jakter ny bolig, ønsker naboer i samme livssituasjon som seg selv. Spesielt småbarnsfamiliene i aldersgruppen 30-39 år er opptatt av dette. De fleste er også villige til å bla opp ekstra for et godt bomiljø ved kjøp av ny bolig.

Det fremkommer i en stor undersøkelse hvor over 3000 mennesker som akkurat nå er på boligjakt har svart. Krogsveen Boligkjøperindeks ble gjennomført i mars-april 2015.

38,3 prosent av de spurte mener det er viktig at naboene er i samme livssituasjon som seg selv. Blant småbarnsfamilier i aldersgruppen 30-39 år er tilsvarende andel hele 50,2 prosent.

– For mange småbarnsfamilier er det spesielt viktig med et godt nærmiljø. Kontakt med andre barn på samme alder bidrar til nye relasjoner og vennskap mellom barna, men også mellom de voksne. Har man ikke familie i umiddelbar nærhet, vil også et godt naboskap være viktig for å hjelpe hverandre med typiske hverdagsutfordringer som barnepass, kjøring av barn til fritidsarrangementer, vanning av blomster ved ferier og liknende, sier markedsdirektør Karsten Onsrud i meglerforetaket Krogsveen.

– Dette viser at meglere må god kunnskap om bomiljøet og nabolaget. Vi får stadig spørsmål om dette i forbindelse med visninger. Boligkjøperne krever meglere med god lokalkunnskap, sier Onsrud.

Betydningen av naboens livssituasjon ved kjøp av ny bolig varierer imidlertid betydelig mellom ulike fylker. Boligkjøpere i Rogaland er de som i størst grad mener dette er viktig (44,2 prosent). Minst opptatt av dette er boligkjøpere i Hedmark hvor tilsvarende andel er på kun 23,6 prosent.

Beliggenhet viktigere enn boligstandard

Halvparten av de spurte mener også beliggenhet er viktigere enn boligstandard ved kjøp av ny bolig. Noen flere menn enn kvinner mener dette. Også blant eldre aldersgrupper er det flere som prioriterer beliggenhet foran boligstandard enn blant yngre aldersgrupper.

– Beliggenhet er en av de sterkeste driverne for et boligkjøp. Nærhet til sentral infrastruktur, og et godt bomiljø vil for de fleste veie tyngre enn betydningen av boligstandard når man skal kjøpe ny bolig. Boligstandarden kan man i de fleste tilfeller også gjøre noe med, mens beliggenhet vil i større grad være en konstant faktor, sier Onsrud.

Boligkjøpere i Oslo er de som i størst grad prioriterer beliggenhet foran boligstandard (53 prosent). Lavest andel finner vi i Rogaland, hvor tilsvarende andel er kun 39 prosent.

Vil ha nærhet til natur ved kjøp av ny bolig

Gangavstand til natur og turområder er viktig for norske boligkjøpere. Hele 7 av 10 mener dette er viktig. Betydningen av umiddelbar tilgang til grøntområder virker å være noe større blant eldre aldersgrupper enn blant de yngste boligkjøperne. 62 prosent av de under 29 år synes dette er viktig, mens 74 prosent av de mellom 40-59 år mener det samme. Samboere og gifte er også mer opptatt av dette enn enslige. På fylkesbasis fremstår dette viktigst blant boligkjøpere i Rogaland (77,9 prosent), og minst viktig i Oslo (65,4 prosent).

Betaler ekstra for godt bomiljø

6 av 10 boligkjøpere er villige til å betale ekstra for godt bomiljø. Kun 10,9 prosent svarer at de ikke er villig til å betale ekstra for dette. Andelen som er villig til å betale ekstra for dette er høyest i Oslo (68 prosent), og lavest i Hedmark (38 prosent).

– De fleste har et langtidsperspektiv for boligkjøp. Boligkjøperindeksen viser at folk er villig til å betale ekstra for trivsel. Det er derfor ikke så overraskende at mange strekker seg langt i en budrunde for å sikre seg en bolig man vet befinner seg i et attraktivt bomiljø, sier Onsrud.

Om Boligkjøperindeksen 2014/2015

Web-basert undersøkelse blant registrerte boligkjøpere i Norge. Utvalg: 3063 respondenter- 2888 fullstendige svar. Signifikansnivå 95%, +/- 1,8 % feilmargin på totalutvalget. Kjønnsfordeling utvalg: 1545 menn (50,4 %), 1518 kvinner (49,6 %).

Boligsøkerregisteret til Krogsveen omfatter 17000 boligsøkere. Registeret blir oppdatert kontinuerlig og inneholder et representativt utvalg av de som er i markedet for å kjøpe bolig akkurat nå. I underkant av 20 prosent av disse boligsøkerne har besvart undersøkelsen.

Boligkjøperindeksen ble utarbeidet for første gang høsten 2014. Den gir unik innsikt i hva som påvirker folks valg av bolig gjennom to delundersøkelser som behandler fire ulike temaer. Årets (2015) delundersøkelse omhandler temaene finansiering, bomiljø og oppussing. Undersøkelsen er gjennomført av Nucleus og Infact på vegne av Krogsveen

Sist redigert fredag, 17 juli 2015 09:07
Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent