Skriv ut denne siden
onsdag, 23 juni 2021 13:20

Ringerikes Blad kan bli bøtlagt for droneflygning

Skrevet av
Hovsenga med Gjeddedammen Hovsenga med Gjeddedammen Dronefoto 2014 (Før Hovsenga ble naturreservat): Frank Tverran/Nitar AS

Etter at Ringerikes Blads dronepilot brøt forbudet mot å fly inn i naturreservatet Hovsenga, søkte avisa om dispensasjon fra flyforbudet.

Ringerikes Blad fikk avslag, slik vi skrev om den 16.juni. Avslaget ble påklagd i brev til Statsforvalteren 31.mai 2021.

I en redegjørelse, som Statsforvalteren i Oslo og Viken ba om, opplyser redaktør Sissel Skjervum Bjerkehagen at de har flydd i naturreservatet ikke mindre enn 5 ganger fram til 29.4.21.

Sammenblandig av ansvarsforhold?

Det foretaket som Ringerikes Blad har engasjert til fotograferingen, har et selvstendig ansvar i forhold til lover og regler. Droneoperatøren risikerer i tillegg til gebyr for overtredelse av naturmangfoldsloven også reaksjoner fra Luftfartstilsynet for ikke å ha gjort seg godt nok kjent med området hvor oppdraget skulle gjennomføres. Ringerikes Blad har medvirket ved å publisere bildene. I ettertid kan imidlertid Ringerikes Blad godt søke om dispensasjon for framtidige flyvninger. Hvis de får det, kan de engasjere hvilken droneoperatør de vil. Denne kan da fly drone med henvisning til oppdragsgivers dispensasjon.

- Vil heretter undersøke bedre

I sin redegjørelse til Statsforvalteren blander Ringerikes Blads redaktør sammen ansvarsforholdene. Hun skriver bl.a.:

.."Som en del av de nye rutinene for dronebruk i Ringerikes Blad vil www.safetofly.no med oversikt over gjeldende flyforbud brukes før hver flyging..."

Appen "Safe to Fly" er en selvfølgelighet hos enhver droneoperatør. Som bestiller av tjenester hos en droneoperatør, er dette noe Ringerikes Blad strengt tatt ikke har noe med. Det er droneoperatøren som skal gjøre oppdragsgiver oppmerksom på slike forhold - ikke omvendt.

"Grønt lys" fra Ringerike kommune

I sin redegjørelse henviser Ringerikes Blad stadig til Ringerike kommune:

"Ved alle de fem flygningene ble Ringerike kommune ved beredskapsleder Magnus Nilholm kontaktet på forhånd."

"Ved våre flygninger har vi fått grønt lys av kommunens beredskapsledelse, og også delt bilder i etterkant."

"Kompetent mannskap med god lokalkunnskap har gitt grønt lys for fotograferingen, og også fått tilgang til viktig informasjon gjennom jobben vi har gjort."

Igjen er det droneoperatøren og ikke lokalavisen som flyr drone. Og ikke minst: Fylkesforvalteren og ikke kommunen som gir tillatelse. Som vi skrev om i en tidligere artikkel, foreligger det ingen avtale om droneoppdrag mellom Ringerike kommune og droneoperatøren. For her ligger det nemlig en mulighet fordi kommunen under gitte omstendigheter har lovhjemlet dispensasjon. Men da er det kommunen og ikke lokalavisen som er droneoperatørens oppdragsgiver.

Ber Statforvalteren omgjøre vedtaket

kvinandKvinanda trives godt på Hovsenga     Foto: Frank Tverran

Ringerikes Blad ber Statsforvalteren i Oslo og Viken om å omgjøre sitt eget vedtak:

.."Vi vil be statsforvalteren gjøre en ny vurdering av om dokumentasjon i form av kortvarig fotografering med drone vil forverre denne situasjonen.
Vi ønsker primært å få dispensasjon til å fotografere med drone ved ras i området, uavhengig av når på året det skjer"...

Blankt nei samt forslag om overtredelsesgebyr

Statsforvalteren i Oslo og Viken gjør naturligvis ikke om sitt begrunnede vedtak. De sender saken videre til Miljødirektoratet som rette ankeinstans. Oversendelsesbrevet innledes med følgende:

"Statsforvalteren opprettholder sitt avslag datert 21.05.2021 på søknaden om droneflyging i Hovsenga naturreservat. Klagen oversendes til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. Samtidig gjør Statsforvalteren Miljødirektoratet oppmerksom på ulovlig flyging med drone i reservatet, og ber om at overtredelsesgebyr vurderes."

Brudd på verneforskriften

Statsforvalteren avslutter sitt oversendelsesbrev slik:

"Statsforvalteren fikk en henvendelse på telefon fra Ringerikes Blad, om at det var ønske om fotografering av ras med drone i Hovsenga naturreservat. Vi besvarte henvendelsen med at droneflyging er i strid med vernebestemmelsene for området, og at det må søkes om dispensasjon fra verneforskriften.

Få dager senere ble det tatt bilder med drone til en reportasje i Ringerikes Blad. Dette skjedde uten at vi mottok søknad om dispensasjon i forkant. Søknaden mottok vi først noen dager etter at Ringerikes Blad hadde brukt dronebilder til reportasje i avisen. I vårt avslag 21. mai 2021 ba vi derfor om en redegjørelse fra Ringerikes Blad om hvorfor det ble brukt drone i reservatet, uten søknad om dispensasjon.

Avisen svarte at de har fotografert med drone i april 2021, oktober 2020 og november 2019, for å dokumentere rasene i Hovsenga. Mesteparten av dokumentasjonen ble gjort i høyde 60-120 meter over bakken, men det er også brukt drone nær skredkanten og elva for øvrig.
Ringerikes Blad sier videre i sin redegjørelse at det ble tatt hensyn til om fugler eller andre dyr reagerte på dronens nærvær. Dersom dette ble oppdaget, sier avisen at de ville avbrutt flygingen umiddelbart. Det ble ikke gjort slike observasjoner i Hovsenga. Ved alle de fem flygningene ble Ringerike kommune ved beredskapsleder Magnus Nilholm kontaktet på forhånd.

Droneflyving i naturreservatet utgjør et brudd på verneforskriften § 5 bokstav b. Det fremgår klart av redegjørelsen fra Ringerikes Blad at de er ansvarlige for overtredelsen. I og med at det er helt klart hvem som er ansvarlig, vurderer vi at det kan være aktuelt å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på verneforskriften.

Statsforvalteren ber Miljødirektoratet vurdere overtredelsesgebyr i denne saken."

svaneutsnitt sorthvitt

 Svaner i flukt over Hovsenga Foto: Frank Tverran

Sist redigert onsdag, 23 juni 2021 14:14

Beslektede artikler