Skriv ut denne siden
onsdag, 16 juni 2021 14:22

Sissel (49) får ikke fly drone på Hovsenga

Skrevet av
Lovlig dronebilde tatt fra utsiden av det vernede området Lovlig dronebilde tatt fra utsiden av det vernede området Foto: Frank Tverran/Nitar AS

Etter å ha publisert flere bilder tatt med drone i naturvernområdet Hovsenga, fant Ringerikes Blads redaktør, Sissel Skjervum Bjerkehagen, endelig ut at det er forbudt å fly med drone på dette stedet.

Det kan hende at vår tidligere artikkel satte henne på sporet.

Uansett, svaret fra Fylkesforvalteren i Oslo og Viken var klinkende klart:

Effekten av flygningene som Ringerikes blad har søkt om må vurderes i sammenheng med flygninger som allerede er gjennomført, og forstyrrelser fra gamle og nye ras.

At flygningene skal gjennomføres i forbindelse med nye ras gjør at den samlete påkjenningen på dyrelivet blir uakseptabel. For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet stiller nml. § 12 krav til bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Fotografering må derfor kunne skje fra bakkenivå, eventuelt ved bruk av drone utenfor vernegrensen. Bruk av drone innenfor vernegrensen kan vurderes dersom det utføres utenfor sårbarhetsperioden for hekkende fugl, som er mellom 15. april og 31. juli, og i et veldig begrenset omfang. Tiltaket må likevel utover dette avgrenses i rom og tid.

Selv om dokumentasjonsverdien tillegges vekt, ser vi ikke at den alene gir grunnlag for dispensasjon uten konkret tidsbestemmelse, slik det søkes om. Dyrelivet er etter forskriften beskyttet mot unødig forstyrrelse, og etter vår vurdering er droneflyging for fotografering ikke en nødvendig aktivitet. Særlig i sårbarhetsperioden for hekkende fugl er dette i strid med verneformålet og vil kunne påvirke verneverdiene nevneverdig. Vilkårene for å gi dispensasjon med hjemmel i nml. § 48 er dermed ikke oppfylt.

Vedtak

Statsforvalteren avslår søknad om tillatelse til bruk av drone for fotografering i Hovsenga naturreservat med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.

Den ulovlige flygningen kan få konsekvenser

Statsforvalteren skriver også i sitt vedtak følgende:

"Det fremgår av søknaden og fra publisert bildemateriell at Ringerikes blad allerede har gjennomført flygninger for fotografering i etterkant av rasene i april. Det var ikke søkt om dispensasjon fra verneforskriften for disse flygningene, og vi ser derfor alvorlig på saken. Vi ber Ringerikes blad om å sende oss en egen redegjørelse innen 1. juni 2021 for de flyvningene som allerede er gjennomført."

Vedtaket er påklagd. Vi kommer tilbake til saken.

Sist redigert onsdag, 16 juni 2021 18:30

Beslektede artikler