fredag, 29 juni 2018 11:36

NVE slakter reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16

Skrevet av
NVE slakter reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16 Foto: Frank Tverran

I en uttalelse til reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16 gjennom Ringerike, Hole og Bærum, legger ikke NVE skjul på en stadig økende irritasjon over ikke å bli hørt.

NVE mener følgende forhold er i strid med nasjonale og vesentlige regionale interesser:

 • Tiltaket over Mælingen kan samordnes med vannressursloven (jf § 20 d)), gitt at tiltaket anlegges så skånsomt som mulig over disse verdifulle områdene. NVE mener det kun er alternativ A med lang bru over Mælingen som ivaretar vannsystemet tilfredsstillende, jf vannressursloven §§ 5 og 44.
 • Det er i planforslaget åpnet for pilarer i elva ved kryssing av Storelva. I plandokumentene står det at det kan være behov for en større bunnsikring som ikke er nærmere beskrevet eller vurdert. NVE mener at dette alternativet ikke er tilstrekkelig utredet mht. virkninger i vassdraget, og vi kan derfor ikke benytte oss av amordningsbestemmelsen i vannressursloven § 20 d) for denne løsningen.
 • NVE mener det er variant A på Sundvollen som best ivaretar vassdragsvernet siden det medfører minst utfylling og inngrep i Tyrifjorden. Variantene B og C vil være til nevneverdig skade og ulempe for allmenne interesser og det er usikkert om det vil bli gitt konsesjon til tiltaket da det kan være i strid med vernegrunnlaget for Tyrifjorden. NVE kan ikke bruke § 20 d) i vannressursloven for å samordne tiltaket etter plan- og bygningsloven med vannressursloven.
 • Kleivbekken og utformingen av denne må sikres i bestemmelser og rekkefølgekrav. I planen er det nå ikke presentert endelig utforming, men vist til neste plannivå. Det ligger ingen plankrav på dette formålet.
 • På Elstangen anbefaler NVE variant A med minst mulig utfylling og inngrep i Tyrifjorden.
 • På Krokskogen er det planlagt flere store masselagringsområder, blant annet Avtjerna og Norlandsdalen. Her er endelig utforming og avklaring av bekkeløpene i liten grad diskutert og ivaretatt. NVE mener det må være krav om detaljreguleringsplan for disse områdene slik at tiltakene og konsekvensene disse har for vassdragene i området kan vurderes nærmere.
 • Tiltak for å ivareta stabiliteten og sikre mot kvikkleireskred medfører store inngrep.
  Nærmere grunnundersøkelser og stabilitetsvurderinger vil kunne redusere behov for tiltak og inngrep i vernete vassdragsområder og boligområder. NVE mener dette ikke er godt nok utredet og anbefaler at det settes plankrav i disse områdene. Tiltakene for å ivareta stabiliteten vil da kunne bli planlagt og vurdert nærmere. NVE har ikke tilstrekkelig grunnlag til å vurdere om inngrepene som foreslås innenfor det vernete vassdragsområdet Sokna kan samordnes etter § 20 d) i vannressursloven, der ravineterrenget er en del av vernegrunnlaget.
 • ROS-analysen bærer preg av å være gjort på et overordnet nivå. I en reguleringsplan mener NVE at faren må utredes mer konkret knyttet til de konkrete tiltakene planen åpner for.
 • Faren tiltaket kan medføre for omkringliggende områder er i liten grad presentert i planforslaget. Dette gjelder særlig hvordan avskjæring av vannveier i bratt terreng vil kunne medføre økt fare for oversvømmelser og tilstopping av kulverter med tilhørende skader og ulemper for 3.part. Videre er det valgt å vente med å utrede fare for skred i bratt terreng og flom i mindre vassdrag. NVE mener reell fare skal være utredet og ivaretatt senest på siste plannivå.
 • NVE forutsetter at fareområder vises som hensynssoner i plankart og tilknyttes bestemmelser som ivaretar sikkerheten eller videre utredning, i tråd med pbl § 12-6, Ot.prp.nr 32 (2007-2008) og KMDs reguleringsplanveileder.
 • I kvikkleireområder er det særlig viktig å ha hensynssoner for skredfare i plankartet og bestemmelser til disse områdene slik at det ikke åpnes for tiltak som øker faren for skred. I planen slik den foreligger til offentlig ettersyn ligger det bestemmelsesområder innenfor kvikkleiresoner der bestemmelsene åpner for tiltak som kan være utløsende for skred.
Sist redigert tirsdag, 03 juli 2018 08:10

Beslektede artikler

Andre saker å lese

Mann filmet kvinner på toalett på utested

04-12-2022 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

En mann i 20-årene er tiltalt for å ha snikfilmet en rekke kvinner som gikk på toalettet på et utested i Oslo.

Les mer i RingeriksAvisa

31.000 personer kan stå uten gyldig førerkort fra nyttår

03-12-2022 Nyheter NTB - avatar NTB

31.000 personer kan stå uten gyldig førerkort fra nyttår

31.899 personer har ennå ikke fornyet sitt store, plastlaminerte førerkort. Fra årsskiftet er ikke disse førerkortene gyldige lenger.

Les mer i RingeriksAvisa

Bensinstasjon ranet

03-12-2022 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

Flere gjerningspersoner ranet en Circle K-stasjon på Tunga i Trondheim natt til lørdag.

Les mer i RingeriksAvisa